Stypendia i zniżki

stypendia i zniżki_VIS

Monika Nowak
studentka studiów II stopnia WSB we Wrocławiu
"Wybrałam kierunek Finanse i Rachunkowość, żeby kontynuować naukę rozpoczętą w Technikum Ekonomicznym. Dzięki wysokim ocenom na egzami...

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wspiera finansowo swoich studentów. Dzięki środkom własnym oraz dotacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), masz szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki.

Możliwość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich  
Zapisując się na wybrane specjalności na kierunkach: logistyka inżynierska, informatyka i zarządzanie, możesz starać się o dofinansowanie studiów ze środków Funduszy Europejskich. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić mniej również w kolejnych latach studiów (w zależności od specjalności zaoszczędzisz dodatkowo od 650 zł do 4380 zł łącznie)Łatwo rozpoznasz, o które specjalności chodzi - oznaczyliśmy je logotypem EFS. Projekt startuje od lipca.

Szczegóły i zasady dofinansowania studiów znajdziesz na stronie Zintegrowanego Programu Uczelni

Obecni maturzyści, a przyszli słuchacze wrocławskiej WSB, mają możliwość bezpłatnego studiowania w naszej Uczelni już od pierwszego semestru w ramach programu Very Important Student. W roku akademickim 2017/2018  z programu VIS skorzystało aż 176 osób.

Studiuj za darmo na pierwszym roku
Studenci w WSB we Wrocławiu już w pierwszym semestrze studiów mogą uzyskać od 50 do 100% promocji w czesnym.

Wysokość promocji zależy od:

 • liczby punktów (minimum 185) uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: a) język obcy i język polski, b) język obcy i matematyka, c) język obcy i geografia)
 • lub średniej (minimum 93%) z etapu pisemnego i praktycznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w jednym z wymienionych zawodów: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji  reklamy,  technik  rachunkowości,  technik  turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun medyczny/osoby  starszej/w  domu pomocy  społecznej, opiekunka dziecięca/ środowiskowa,  pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor,  technik teleinformatyk,  technik  transportu drogowego/kolejowego, technik  usług pocztowych  i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac  biurowych,  technik eksploatacji  portów  i terminali, technik tyfloinformatyk

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów przyznaje się następującą promocję:

 • 185-194 pkt – 50% promocji w czesnym
 • 195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów. 

podanie o promocję

Osobom, które na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionych zawodach zdobyli z etapów pisemnego i praktycznego odpowiednią średnią liczbę punktów przyznaje się następującą promocję:

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym

podanie o promocję

Osobom, które  zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów:

 • język obcy i język polski lub
 • język obcy i matematyka lub
 • język obcy i geografia lub
 • język obcy i informatyka lub
 • język obcy i ekonomia lub
 • język obcy i zarządzanie lub
 • język obcy i technologia informacyjna

przyznaje się następującą promocję:

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym.

Przelicznik ocen na punkty

Z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów zwolnieni są także:

 • laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim podanie o promocję
 • laureaci konkursów sponsorowanych przez Wyższej Szkoły Bankowej - podanie o promocję
 • wychowankowie domu dziecka (aktualni lub tacy, którzy przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów)  - podanie o promocję

W kolejnych semestrach bogaty system stypendialny pozwala na znaczne obniżenie kosztów nauki, a nawet całkowite pokrycie jej kosztów. 

Sprawdź z jakich stypendiów i promocji mogą skorzystać studenci WSB:

 • Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać każdy, kto uzyskał roczną średnią ocen na poziomie min. 4,5 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.
  W roku akademickim 2017/2018 aż 980 osób otrzymało stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.
 • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
 • Stypendia socjalne
  Wrocławska WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2017/18 stypendium socjalne otrzymało 865 osób. 
 • Stypendia sportowe
  Wrocławska WSB stawia na kulturę fizyczną promując studentów wyróżniających się znakomitymi osiągnięciami sportowymi, którzy reprezentują barwy naszej Uczelni. Stypendia sportowe przyznawane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i można otrzymać je już po pierwszym roku studiów.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  WSB we Wrocławiu to Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Przyznajemy stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365). W roku akademickim 2017/2018 stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami otrzymało prawie 210 osób.
 • Promocje dla wychowanków domów dziecka
  W trosce o aktualnych wychowanków domów dziecka lub osoby, które opuściły dom dziecka w roku rozpoczęcia nauki, Wyższa Szkoła Bankowa zwalnia każdego z nich z opłat czesnego w pierwszym roku nauki.
 • Stypendia dla Liderów
  Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni. Tylko w ostatnim roku akademickim wyróżniliśmy nimi aż 11 studentów.
 • Zapomogi
  Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MNiSW.

DOTYCZY OBCOKRAJOWCÓW:

Prawo do ubiegania się o:

 • stypendium socjalne i zapomogi,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów posiadają Obcokrajowcy, którzy podjęli kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)