Zobacz inny kierunek

Inżynieria zarządzania WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończonastudia inżynierskie
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Absolwent kierunku uzyska szeroką wiedzę, nie tylko inżynierską związaną z inżynierią jakości w produkcji i usługach czy procesami produkcyjnymi, ale także wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Studia przygotowują do pełnienia funkcji zarządczych w firmach produkcyjnych i usługowych i wszędzie tam, gdzie trzeba umiejętnie łączyć nowoczesne rozwiązania inżynierskie z praktyką biznesową. 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • Prestiżowy dyplom inżyniera.
 • Praktyczny charakter zajęć: m.in. warsztaty, case studies, projekty.
 • Łatwość kreowania ścieżek kariery – niezwykle cenieni przez pracodawców inżynierowie posiadający 
  jednocześnie wiedzę z zakresu ekonomii. 
 • Studia łączą podejście inżynierskie z umiejętnościami i wiedzą z zakresu zarządzania, finansów, komunikacji społecznej czy prawa gospodarczego.
 • Praktyki i wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach regionu. 
 • Zajęcia prowadzone zarówno przez wybitnych naukowców z danej dziedziny i praktyków – 
  przedstawicieli biznesu – wykorzystanie efektu synergii praktyki gospodarczej i wiedzy teoretycznej.
 • Na kierunku inżynieria zarządzania szereg przedmiotów jest realizowanych w formie zajęć laboratoryjnych, w pracowniach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie: AutoCAD, Matlab, Scilab (licencja GNU) lub Octave (licencja GNU).
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach oraz szkoleniach poprzez uczestnictwo w kołach naukowych (np. SAP-PORT).

lobos.jpg

„Sama jestem absolwentką studiów technicznych, które pozwoliły mi na zdobycie wiedzy inżynierskiej. Ukończyłam także studia z zakresu zarządzania w przemyśle. Pozwoliło mi to w trakcie mojej pracy zawodowej pełnić funkcje kierownicze i menedżerskie w instytucjach otoczenia biznesu oraz firmach 
produkcyjnych i usługowych. Dzisiaj, mając jeszcze raz możliwość wyboru kierunku studiów, nie zawahałabym się wybrać właśnie taki kierunek, który pozwoliłby mi na zdobycie jednocześnie nowoczesnej wiedzy inżynierskiej i umiejętności menedżerskich”.
dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska
Menedżer kierunku 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?klucz_do_kariery.png

Będziesz:

 • dysponować wiedzą z zakresu biznesu i techniki
 • znać narzędzia informatyczne użyteczne w pracy inżyniera
 • znać procesy i systemy produkcyjne oraz technologie produkcji
 • potrafić posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań zarządczych i inżynierskich w produkcji i jakości
 • dysponować umiejętnościami w zakresie języka obcego – w tym specjalistycznego języka z zakresu
  inżynierii zarządzania.


Partnerzy biznesowi kierunku: 

logo_small2_0_0.jpg  logo_ekotech.jpg  logo_prominent.jpgimage001.pngmercedes.png

Program studiów na kierunku Inżynieria zarządzania w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • Język polski branżowy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Wychowanie fizyczne
 • Proseminarium

Przedmioty kierunkowe:

 • Matematyka 1
 • Instrumentarium zarządzania
 • Inżynieria materiałowa z elementami chemii
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Matematyka 2
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Systemy bazodanowe
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Metrologia z elementami fizyki
 • Inżynieria zachowań interpersonalnych w organizacji
 • Grafika inżynierska Autocad
 • Wprowadzenie do badań operacyjnych
 • Inżynierskie zarządzanie jakością
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria oprogramowania
 • Podstawy automatyzacji
 • Procesy produkcyjne
 • Systemy informatyczne wspomagania produkcji

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Techniczy projekt nowatorski (praca przejściowa 1)
 • Techniczy projekt nowatorski (praca przejściowa 2)
 • Techniczy projekt nowatorski (praca przejściowa 3)

Sprawdź, jakie przedmioty specjalnościowe są realizowane na poszczególnych specjalnościach w zakładce Program studiów poszczególnych specjalności:

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska
Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji.  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000)  i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii  (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 -  Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007),  oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Współorganizator ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej,  wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzania edukacją w strategicznych branżach na Dolnym Śląsku. Współautor patentu technologii oczyszczania wody. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych na Uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach.

Sylwia Lasota
Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji. Reprezentantka w Polsce niemieckiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Drezdeńskiej (GWT-TUD GmbH Drezno), Przedstawicielka w Polsce Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie e.V  (Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V.). W latach 2006-2013 pełniła funkcję szefa projektów unijnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, w kolejnym okresie objęła funkcję Dyrektora Współpracy Międzynarodowej w Zachodniej Izbie Gospodarczej. Twórca koncepcji dolnośląskich badań potrzeb edukacyjnych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska, prowadzonych w ramach POKL 2007-2013. Organizator przedsięwzięć gospodarczych oraz konferencji międzynarodowych związanych z rozwojem współpracy gospodarczej, transferem wiedzy i technologii pomiędzy regionami Dolnego Śląska i  Saksonii, w tym Dolnośląsko Saksońskiego Forum Turystycznego. Koordynator i twórca wieloletnich projektów europejskich realizowanych w ramach SPO RZL i EFS skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: „Akademii Eksportu” - programu wspierającego przedsiębiorstwa eksportowe oraz cyklu dydaktycznego pt.: „Eurofirma – program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim” – skierowanego dla kadry menadżerskiej i zarządów dolnośląskich firm. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi procesów innowacji i transferu technologii, polityki innowacyjnej i strategii innowacji w Polsce i na Świecie.

nogiec.jpgdr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

kopyscianski.jpgdr Tomasz Kopyściański
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
Doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat związana z WSB. Od 2012 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW).  Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing,  rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe.    

mgr inż. Wojciech Patkowski
Absolwent Wydziału Mechaniczno - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Termoenergetyka. Ukończył także Studia podyplomowe – „Procesy spajania.  Projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i Studia podyplomowe – „Zarządzanie produkcją i usługami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada także tytuł Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, uzyskany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technik budowlany. Od roku 1999 pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach  usługowo - produkcyjnych, miedzy innymi n na stanowiskach: Dyrektora Zakładu, Dyrektora Produkcji, Kierownika Robót i  Dyrektora Technicznego. Podczas swojej pracy zawodowej zarządzał w wielu przedsiębiorstwach Działami: Produkcji, Przygotowania Produkcji, Technologicznym, Logistyki i Zakupów, Ofertowania i Marketingu, Elektrycznym i Automatyki, Konstrukcyjnym, Utrzymania Ruchu itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w budownictwie przemysłowym, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, produkcji i montażu instalacji przemysłowych, zarządzaniu procesami produkcji i montażu zewnętrznego. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi (ponad 150 osób). 

Ceny studiów na kierunku Inżynieria zarządzania WSB we Wrocławiu

 

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 
Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
520 zł595 zł2975 zł5950 złIII rok
595 zł2975 złIV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złIII rok
510 zł2550 złIV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923