Zobacz inny kierunek

Bezpieczeństwo wewnętrzne WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to, z racji uwarunkowań współczesnego świata, jeden z najważniejszych obszarów gospodarki. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała specjalności, które odzwierciedlają zapotrzebowanie tej branży na specjalistów.

Co zyskasz studiując kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB we Wrocławiu?

 • interdyscyplinarny program studiów łączący naukę o bezpieczeństwie, prawo i ekonomię
 • perspektywę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, Policji, różnego rodzaju strażach, służbach i inspekcjach
 • zajęcia z wykładowcami praktykami (m.in. prokuratorami, pracownikami Policji, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, sztabów zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz prawnikami)
 • specjalności przygotowane dla tych, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, np. Policją czy Służbą Więzienną, a także do ekspertów w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi i ratownictwa, budowania bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych, profilaktyki społecznej związanej z zapobieganiem patologiom społecznym, do fachowców w dziedzinie kryminalistyki i kryminologii, jak również osób zainteresowanych pracą w administracji na różnych szczeblach.

„Globalizacja, a zwłaszcza swobodny przepływ informacji, towarów i ludzi to nie tylko dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, lecz także źródła rozmaitych zagrożeń. Najniebezpieczniejszym z nich jest współczesny terroryzm. Przeciwstawienie się temu zjawisku, a także szeregowi innych niebezpieczeństw, będzie wymagało zdecydowanych działań rządu oraz sprawnego funkcjonowania właściwych służb i świadomości obronnej naszych obywateli. Dlatego Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu realizuje kształcenie specjalistów, którzy będą w stanie uzupełnić działający system bezpieczeństwa wewnętrznego".

ppłk dr Kazimierz Rakowski
wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa państwa
 • projektować i przygotowywać działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości, zagrożeniom terrorystycznym, patologii i demoralizacji, podejmowane przez służby stojące na straży porządku i bezpieczeństwa
 • tworzyć programy profi laktyczne
 • zarządzać w czasie kryzysu
 • realizować rachunkowość budżetową i podatkową
 • posługiwać się narzędziami elektronicznymi
 • pozyskiwania, katalogowania i ochrony informacji.

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

 • przewaga zajęć ćwiczeniowych, o charakterze praktycznym
 • wizyty studyjne w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym
 • zajęcia z praktykami z branży.

Jako absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego, możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia

infografiki600-10.jpg

 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • Język polski branżowy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa
 • Socjologia
 • Ekonomia
 • Wychowanie fizyczne
 • Proseminarium

Przedmioty kierunkowe:

 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w komunikacaji społecznej i transporcie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • Kierowanie zespołem
 • Kryminologia i kryminialistyka
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Organizacja i zarządzanie
 • Ruchy społeczne
 • Samorząd lokalny i bezpieczeństwo wspólnot lokalnych
 • Systemy i instytucje bezpieczeńśtwa wewnętrznego 
 • Systemy polityczne
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Terroryzm
 • Zarządzanie w sytyacjach kryzysowych
 • Zwalczanie przestępczości

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło
Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

dr Jan Świderski
Jest w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Prodziekanem ds. studiów I stopnia, pełni funkcję menedżera kierunku politologia. Politolog, medioznawca, dziennikarz, analityk rynku telekomunikacyjnego i nowych mediów. O sobie pisze: "Media, telekomunikacja, elektronika i akustyka to zainteresowania rozwijane w wolnym czasie, bo zainteresowanie życiem społeczno - politycznym to rzecz w moim przypadku oczywista. Ponadto mój wzrok zawsze przyciągają piękne... stare samochody." Efektem osobistych zainteresowań i naukowego rozwoju są publikacje z zakresu medioznawstwa i systemów politycznych. W czasie zajęć ze studentami dzieli się doświadczeniem zdobytym w czasie współpracy z Polskim Radiem.

insp. dr Andrzej Łuczyszyn
Wykładowca WSB we Wrocławiu, zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Od 2005 pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu. W 2010 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (ds. logistyki). Jest doktorem ekonomii i absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autorem kilkudziesięciu prasowych i książkowych publikacji naukowych na temat m.in. bezpieczeństwa publicznego jako czynnika rozwoju lokalnego czy też finansów samorządowych w warunkach kryzysu.  Został wyróżniony m.in. srebrnym i złotym medalem  ”Zasłużony policjant”, brązowym i srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa i brązowym krzyżem zasługi.

dr Kazimierz Rakowski
Podpułkownik rez. Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1981r.), Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1985r.), Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1990r), doktor nauk humanistycznych w specjalności historia (UWr 2007 r.). Wieloletni dowódca liniowych pododdziałów rozpoznawczych i zmechanizowanych 11 Dywizji Pancernej w Żaganiu i w Żarach, na stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu, starszy oficer operacyjny sztabu pułku zmechanizowanego. W latach 1994 – 2004 wojskowy nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu historii wojskowości oraz historii transportu i logistyki. Od roku 2008 wykładowca w WSB we Wrocławiu.

dr Dariusz Wasiak
Pracownik Instytutu Nauk Społeczno-Humanistycznych. Od 1989 r. związany z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mediator w postępowaniach karnych. Ponadto wiceprzewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członek zespołu interdyscyplinarnego. Autor licznych publikacji naukowych  z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w ujęciu prawnym, a także współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, zastosowanie klauzul generalnych, techniki operacyjne, detektywistyka, ochrona danych osobowych, inwigilacja, metody socjotechniczne, panoptyzm, determinanty porządku i bezpieczeństwa publicznego, logika prawa,  filozofia krytyczna, instrumentalność prawa, teorie bezpieczeństwa, prawne aspekty mediacji, ochrona środowiska, e-handel.

 

Ceny studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB we Wrocławiu

zainwestuj_w_dobre_studia.pngAbyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923