Doktorat

Stopień doktora

Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Tym samym jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Oznacza to, że WSB we Wrocławiu dołączyła do grona uczelni akademickich.

 

Zewnętrzne regulacje prawne

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki [t. jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 882, z późn.zm.]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora [Dz. U. z 2018 r.  poz. 261]
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. 2018  poz. 1669]
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. U. 2018  poz. 1668]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [ Dz. U. 2018 poz 1818] 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta [Dz. U. 2018 poz. 1837]

 

Warunkami wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania są:

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu do Rady Wydziału Finansów i Zarządzania
 2. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra bądź innego wymaganego do ubiegania się o stopień naukowy doktora 
 3. Przedstawienie propozycji osoby promotora wraz z opinią opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac służących realizacji celów naukowych rozprawy doktorskiej
 4. Posiadanie w swoim dorobku naukowym co najmniej dwóch wydanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych w formie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (zawartym w wykazie czasopism ministra właściwego do spraw nauki) lub recenzowanej publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej
 5. Przedłożenie koncepcji rozprawy doktorskiej, zawierającej:
  • charakterystykę obszaru badawczego oraz obiektu badań ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji na rzecz lokowania się tychże w ekonomii jako dyscyplinie naukowej,
  • uzasadnienie wyboru obszaru badawczego z uwzględnieniem jego znaczenia dla nauki i praktyki. Wskazane jest odniesienie się do dotychczasowego dorobku innych autorów w tym obszarze oraz zarysowanie tzw. luki poznawczej,
  • enumerację celów pracy doktorskiej, zasadniczych pytań bądź hipotez badawczych,
  • charakterystykę przewidywanych do zastosowania metod badawczych,
  • prezentację wstępnego spisu planowanych do uwzględnienia źródeł literaturowych,
  • prezentację wstępnego planu rozprawy doktorskiej
 6. Złożenie innych wymaganych dokumentów

 

Przewód doktorski na Wydziale Finansów i Zarządzania realizowany jest w następujących etapach:

 1. Zainicjowanie przewodu doktorskiego przez Kandydata do stopnia naukowego doktora
 2. Zaopiniowanie przez Komisję ds. przygotowania przewodu doktorskiego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie Promotora bądź Promotorów (Promotor, Promotor pomocniczy, Kopromotor)
 4. Wyznaczenie i zatwierdzenie Recenzentów rozprawy doktorskiej, Komisji doktorskiej i Komisji egzaminacyjnych
 5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenie do publicznej obrony, które następuje po zdaniu przez Kandydata egzaminów doktorskich z zakresu: nowożytnego języka obcego, dyscypliny dodatkowej, dyscypliny podstawowej
 6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 7. Nadanie stopnia naukowego doktora  

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Rektorat
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 103 w godz.: pon.- pt. 10:00-14:00
marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl