Obecni maturzyści, a przyszli studenci wrocławskiej WSB, mają możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru w ramach programu Very Important Student. W roku akademickim 2017/2018  z programu VIS skorzystało aż 176 osób.


Studenci w WSB we Wrocławiu już w pierwszym semestrze studiów mogą uzyskać od 50 do 100% promocji w czesnym.

 

Wysokość promocji zależy od:

 • liczby punktów (minimum 185) uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: a) język obcy i język polski, b) język obcy i matematyka, c) język obcy i geografia)
 • lub średniej (minimum 93%) z etapu pisemnego i praktycznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w jednym z wymienionych zawodów: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji  reklamy,  technik  rachunkowości,  technik  turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun medyczny/osoby  starszej/w  domu pomocy  społecznej, opiekunka dziecięca/ środowiskowa,  pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor,  technik teleinformatyk,  technik  transportu drogowego/kolejowego, technik  usług pocztowych  i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac biurowych, technik eksploatacji  portów  i terminali, technik tyfloinformatyk

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów przyznaje się następującą promocję:

 • 185-194 pkt – 50% promocji w czesnym
 • 195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów. 

 

podanie o promocję

 

Osobom, które na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wyżej wymienionych zawodach zdobyli z etapów pisemnego i praktycznego odpowiednią średnią liczbę punktów przyznaje się następującą promocję:

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym

podanie o promocję

 

Osobom, które  zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów:

 • język obcy i język polski lub
 • język obcy i matematyka lub
 • język obcy i geografia lub
 • język obcy i informatyka lub
 • język obcy i ekonomia lub
 • język obcy i zarządzanie lub
 • język obcy i technologia informacyjna
   

przyznaje się następującą promocję:

 

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym.

 

Przelicznik ocen na punkty

podanie o promocję

 

Z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów zwolnieni są także:

 • laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim - podanie o promocję
 • laureaci konkursów sponsorowanych przez Wyższej Szkoły Bankowej - podanie o promocję
 • wychowankowie domu dziecka (aktualni lub tacy, którzy przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów)  - podanie o promocję

W kolejnych semestrach bogaty system stypendialny pozwala na znaczne obniżenie kosztów nauki, a nawet całkowite pokrycie jej kosztów. 

Czytaj więcej