Informacje ogólne

Wnioski o stypendia (poza zapomogą) w semestrze letnim 2018/2019 można składać w dniach 01-30.03.2019 r.
 

Oświadczenie dla osób, które już miały stypendium

Osoby, które już posiadały przyznane stypendia w semestrze zimowym, składają jedynie oświadczenie o niezmienności sytuacji, które możesz pobrać tutaj. 
 

Gdzie składać wnioski? 

Wnioski o stypendia socjalne, socjalne dla cudzoziemców, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać do działu księgowości, zaś wnioski o stypendium rektora do dziekanatu.
 

Kompletne wnioski 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendiów i staranne wypełnienie wniosków. Jedynie kompletne wnioski są przyjmowane. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (studenta i pełnoletnich członków jego rodziny), Urzędu Gminy, szkół i uczelni muszą być oryginalne. Jeżeli składają Państwo kserokopie dokumentów, prosimy o przygotowanie oryginałów do poświadczenia.
 

Status studenta

Przed realizacją każdej wypłaty sprawdzany jest status studenta. Brak aktywnego statusu powoduje, że płatność nie będzie zrealizowana.

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w związku z miejscem zamieszkania jest m.in. uzyskanie dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym 2017 w wysokości nieprzekraczającej 1051,70zł. (dochód netto).

 

Aby je otrzymać należy złożyć: 

 1. Wniosek o stypendium socjalne (pobierz) z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej (pobierz) na więcej niż jednym kierunku
 2. Pasujące do sytuacji dokumenty potwierdzające na podstawie wykazu dokumentów i zaświadczeń (pobierz)


Skład rodziny i dochody tych osób ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. 

Osoby w rodzinie studenta (i ich dochody), które student powinien uwzględnić we wniosku:

 • student (wnioskodawca)
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka (niepełnoletnie, pełnoletnie - uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne - bez względu na wiek)
 • rodzice studenta
 • rodzeństwo studenta (niepełnoletnie, pełnoletnie - uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne - bez względu na wiek)


Dokumenty konieczne, jeśli student wlicza rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • Dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta, powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek np. odpis skrócony aktu urodzenia)


W przypadku rozwodu rodziców ważną kwestią jest udokumentowanie kto jest opiekunem prawnym, a kto zobowiązany jest płacić alimenty. Osoba płacąca alimenty (i jej dochody) nie będą brane pod uwagę. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego będzie dochodem osoby, która je otrzymuje (studenta i jego rodzeństwa).
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych i rodzeństwo tylko w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26.rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci
   

lub gdy spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
 • jego miesięczny dochód w w/w okresach jest równy lub wyższy od kwoty 930,35 zł
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kwota składki zdrowotnej potrzebna jest do wyliczenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. Informacje te można udokumentować zaświadczeniem Z ZUS/KRUS.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ MOŻNA WYLICZYĆ Z DOKUMENTU NP: PIT-11 ZA 2017 r.:
Na dokumentach typu PIT-11 widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy, a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie wyliczyć kwotę całej składki (9%podstawy)stosując wzór:
kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9% (tak przeliczyć można tylko składkę z jednego źródła dochodu, nie należy stosować tego wzoru do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł)

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE o wysokości składki zdrowotnej NIE JEST POTRZEBNE w przypadku, gdy:

 • dochód brutto jest zerowy,
 • dochód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • udokumentowany jest "dochód utracony",
 • dochód wykazany jest z gospodarstwa rolnego - jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu.


DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Od dochodu brutto wykazanego w zaświadczeniu z US odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne wykazaną w zaświadczeniu z US, podatek należny wykazany w zaświadczeniu z US i składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w zaświadczeniu z ZUS/KRUS lub oświadczeniu.

MIESIĘCZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Sumę wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielić przez 12 miesięcy oraz podzielić przez liczbę członków jego rodziny.

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY
W przypadku gdy w momencie składania wniosku w stosunku do roku 2017 zmienił się dochód członków rodziny należy zaktualizować dane.  Oznacza to, że:

 • jeśli w momencie składania wniosku stwierdza się brak źródła dochodu, które występowało w 2017 r. - nastąpiła UTRATA DOCHODU.
 • jeśli w momencie składania wniosku pojawiło się nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2017 r. - nastąpiło UZYSKANIE DOCHODU.

 

DOCHÓD UZYSKANY - uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


DOCHÓD UTRACONY - utrata dochodu spowodowana:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.


DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego polega na pomnożeniu ilości hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw) przez kwotę obwieszczoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił: 3399,00 zł.

Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości - chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku!
 

Oświadczenia do ewentualnego wypełnienia

 • OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
  Wypełniają studenci, którzy nie wykazują dochodów rodziców oraz dochodów pełnoletniego rodzeństwa. 
  Pobierz wniosek
 • OŚWIADCZENIE o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
  Student wypełnia oświadczenie w przypadku, gdy on lub członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie prowadzi, nie musi wypełniać w/w oświadczenia. 
  Pobierz wniosek
 • OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
  Student wypełnia takie oświadczenie w przypadku, gdy sam wylicza składkę na podstawie PIT-11. Jeśli załącza zaświadczenie z ZUS nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
  Pobierz wniosek
 • OŚWIADCZENIE dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły.
  Student wypełnia takie oświadczenie, w przypadku gdy nie jest w posiadaniu zaświadczeń ze szkoły/uczelni. Jeśli załącza zaświadczenia z w/w placówek nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
  Pobierz wniosek
 • POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
  Pobierz wniosek
  W przypadku niezłożenia wniosku do 30.03.2019, kolejne terminy składania to: 10.0410.0510.0610.07. Złożenie wniosku w terminach późniejszych skutkuje brakiem wypłat za poprzednie miesiące. 

Stypendium specjalne dla cudzoziemców

Stypendium socjalne przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w związku z miejscem zamieszkania jest m.in. uzyskanie dochodu przypadającego na członka rodziny studenta w roku podatkowym 2017 w wysokości nieprzekraczającej 1051,70zł. (dochód netto).

Aby je otrzymać należy złożyć: 

 1. Wniosek o stypendium socjalne pobierz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej pobierz na więcej niż jednym kierunku
 2. Pasujące do sytuacji dokumenty potwierdzające na podstawie wykazu dokumentów i zaświadczeń (pobierz)


Skład rodziny i dochody tych osób ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. 

Osoby w rodzinie studenta (i ich dochody), które student powinien uwzględnić we wniosku:

 • student (wnioskodawca)
 • współmałżonek studenta
 • dzieci studenta lub współmałżonka (niepełnoletnie, pełnoletnie - uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne - bez względu na wiek)
 • rodzice studenta
 • rodzeństwo studenta (niepełnoletnie, pełnoletnie - uczące się do 26 roku życia i niepełnosprawne - bez względu na wiek)
   

Dokumenty konieczne, jeśli student wlicza rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • Dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo lub dzieci studenta, powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek np. odpis skrócony aktu urodzenia)

W przypadku rozwodu rodziców ważną kwestią jest udokumentowanie kto jest opiekunem prawnym, a kto zobowiązany jest płacić alimenty. Osoba płacąca alimenty (i jej dochody) nie będą brane pod uwagę. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego będzie dochodem osoby, która je otrzymuje (studenta i jego rodzeństwa).
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych i rodzeństwo TYLKO gdy:

Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26.rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci
   

LUB gdy:
 

spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
 • jego miesięczny dochód w w/w okresach jest równy lub wyższy od kwoty 930,35 zł
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu.
   

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kwota składki zdrowotnej potrzebna jest do wyliczenia wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. Informacje te można udokumentować zaświadczeniem Z ZUS/KRUS.
 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ MOŻNA WYLICZYĆ Z DOKUMENTU NP: PIT-11 ZA 2017 r.:
Na dokumentach typu PIT-11 widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy, a nie pełne 9%). Opierając się na tej kwocie można samodzielnie wyliczyć kwotę całej składki (9%podstawy)stosując wzór:
kwotę składki częściowej z PIT-11 podzielić na 7,75% pomnożyć przez 9% (tak przeliczyć można tylko składkę z jednego źródła dochodu, nie należy stosować tego wzoru do zsumowanych częściowych składek z kilku źródeł)
 

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE o wysokości składki zdrowotnej NIE JEST POTRZEBNE w przypadku, gdy:

 • dochód brutto jest zerowy,
 • dochód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • udokumentowany jest "dochód utracony",
 • dochód wykazany jest z gospodarstwa rolnego - jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu.
   

DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Od dochodu brutto wykazanego w zaświadczeniu z US odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne wykazaną w zaświadczeniu z US, podatek należny wykazany w zaświadczeniu z US i składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazaną w zaświadczeniu z ZUS/KRUS lub oświadczeniu.
 

MIESIĘCZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ NALEŻY WYLICZYĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Sumę wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielić przez 12 miesięcy oraz podzielić przez liczbę członków jego rodziny.
 

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY
W przypadku gdy w momencie składania wniosku w stosunku do roku 2017 zmienił się dochód członków rodziny należy zaktualizować dane. 
Oznacza to, że:

 •  jeśli w momencie składania wniosku stwierdza się brak źródła dochodu, które występowało w 2017 r. - nastąpiła UTRATA DOCHODU.
 • jeśli w momencie składania wniosku pojawiło się nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2017 r. - nastąpiło UZYSKANIE DOCHODU.
   

DOCHÓD UZYSKANY - uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
   

DOCHÓD UTRACONY - utrata dochodu spowodowana:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
   

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
Wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego polega na pomnożeniu ilości hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw) przez kwotę obwieszczoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.
 

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił: 3399,00 zł.

Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości - chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku!
 

Oświadczenia do ewentualnego wypełnienia: 
 

OŚWIADCZENIE o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Wypełniają studenci, którzy nie wykazują dochodów rodziców oraz dochodów pełnoletniego rodzeństwa.
Pobierz wniosek
 

OŚWIADCZENIE o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Student wypełnia oświadczenie w przypadku, gdy on lub członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli nie prowadzi, nie musi wypełniać w/w oświadczenia. 
Pobierz wniosek
 

OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Student wypełnia takie oświadczenie w przypadku, gdy sam wylicza składkę na podstawie PIT-11. Jeśli załącza zaświadczenie z ZUS nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
Pobierz wniosek
 

OŚWIADCZENIE dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły.
Student wypełnia takie oświadczenie, w przypadku gdy nie jest w posiadaniu zaświadczeń ze szkoły/uczelni. Jeśli załącza zaświadczenia z w/w placówek nie musi wypełniać w/w oświadczenia.
Pobierz wniosek
 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Pobierz wniosek
 

W przypadku niezłożenia wniosku do 30.03.2019, kolejne terminy składania to: 10.04, 10.05, 10.06, 10.07.
Złożenie wniosku w terminach późniejszych skutkuje brakiem wypłat za poprzednie miesiące. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest studentom posiadającym orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów.

Aby je uzyskać należy złożyć: 

 1. wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych pobierz
 2. dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności wystawiony przez właściwy organ. Przy złożeniu kopii orzeczenia, konieczne jest okazanie oryginału do potwierdzenia ze zgodności. 

Stypendium może być przyznane TYLKO NA CZAS WAŻNOŚCI ORZECZENIA.

W przypadku niezłożenia wniosku do 30.03.2019, kolejne terminy składania to: 10.04, 10.05, 10.06, 10.07.
Złożenie wniosku w terminach późniejszych skutkuje brakiem wypłat za poprzednie miesiące.

Zapomoga

Przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji na podstawie stosownych dokumentów. 
 

Aby je uzyskać należy złożyć: 

a) wniosek o zapomogę - pobierz wniosek

b) komplet dokumentów jak do stypendium socjalnego 
 

Kwota zapomogi jest jednorazową wypłatą. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną (w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne).
O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim (na podstawie różnych zdarzeń losowych). 

Wnioski można składać do 10 dnia każdego miesiąca.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

O stypendium może się ubiegać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią nie niższą niż 4.0 i zaliczył wszystkie egzaminy w pierwszym terminie (bez egzaminów poprawkowych). O stypendium mogą ubiegać się także osoby posiadające osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz laureaci olimpiad. Dotyczy to również studentów pierwszego roku studiów II stopnia, którzy rozpoczęli studia uzupełniające w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia.
Wniosek o stypendium składa się do dziekanatu.
 

Aby je uzyskać należy złożyć:

 1. wniosek o stypendium z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
 2. zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w poprzednim roku akademickim, jeżeli osoba ukończyła studia I stopnia na innej uczelni. 
 3. zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia. 

Wnioski można składać w dniach 01-30 marca 2019.  Nie ma możliwości późniejszego złożenia wniosku.


Dokumenty:
 

Wniosek o stypendium rektora - pobierz

Oświadczenie o niezmienności sytuacji - pobierz