Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność opiekuńczo-wychowawcza kształci specjalistów, rozumiejących kompleksowość i wielowymiarowość zagadnień związanych z wychowaniem i edukacją. Daje kompetencje do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowaniem/edukacją pozalekcyjną i pozaszkolną, jak również do opieki nad osobami starszymi (kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku itd.). Absolwenci umieją stosować różne techniki związane z dynamiką grupy, w różnych kontekstach i sytuacjach (przełamywanie barier, pokonywanie kryzysów jako fazy procesu grupowego, wspólne definiowanie celów itd.) oraz przewidują współczesne zagrożenia, głównie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, oraz umieją im przeciwdziałać. Studenci i absolwenci mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach, internatach, świetlicach, klubach, ośrodkach wychowawczych, ogniskach, pogotowiach opiekuńczych itd.

Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi I

Specjalność rynek pracy – doradztwo zawodowe (I stopień):
- kształcenie specjalistów, którzy rozumieją przesłanki i istotę założeń tzw. edukacji przez całe życie;
- kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania pracowników do elastycznego reagowania na zmieniające się wyzwania zawodowe, związane z mobilnością, zmianą miejsca pracy czy modyfikacjami wynikającymi ze wzrostu roli nowych technologii;
- kształcenie specjalistów, którzy są świadomi złożoności czynników wpływających na planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
- kształcenie specjalistów, którzy rozumieją przyczyny i konsekwencje przekształceń na rynku pracy (zmiana profilu różnych stanowisk, pojawienie się nowych zawodów, wykrystalizowanie się nowych oczekiwań względem „starych” zawodów itd.);
- kształcenie specjalistów, którzy przewidują wpływ działalności zawodowej człowieka na jego funkcjonowanie w innych sferach życia.
Absolwenci specjalności „rynek pracy – doradztwo zawodowe” mogą podjąć pracę w działach human resources (HR) i działań szkoleń przedsiębiorstw różnych branż, jak również w doradztwie zawodowym (np. ośrodki doradztwa zawodowego, urzędy pracy).

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień I

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizacją jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: - pedagogiki resocjalizacyjnej, - patologii społecznych, - terapii uzależnień, - terapii resocjalizacyjnej, - pedagogiki zdrowia, - diagnostyki pedagogicznej w wychowaniu resocjalizacyjnym, - metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych, a także diagnozy uzależnień.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do nauczania w przedszkolu oraz prowadzenia zajęć w szkole we wczesnym etapie edukacji. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: - pedagogiki przedszkolnej, - pedagogiki wczesnoszkolnej, - dydaktyki szkolnej, - socjologii i psychologii kształcenia i wychowania, - metodyki zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu, - zastosowania technik multimedialnych w pracy z dziećmi, - pedagogiki zdrowia. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz w szkole we wczesnym etapie edukacji, a także w innych instytucjach wymagających kwalifikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II

Absolwenci specjalności opiekuńczo-wychowawczej są przygotowani do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do opieki nad osobami starszymi (np. w klubach seniora, uniwersytetami trzeciego wieku). Potrafią podjąć działania związane z edukacją pozalekcyjną i pozaszkolną oraz wychowaniem osób z dysfunkcjami społecznymi. Osoby kończące specjalizację potrafią przełamywać bariery w grupach, pokonywać kryzysy faz procesu grupowego czy wspólnie definiować cele. Są to specjaliści, którzy znają współczesne zagrożenia dotyczące dzieci, młodzieży i osób starszych oraz podejmować działania profilaktyczne w tym zakresie. Po zakończeniu studiów możliwe jest podjęcie pracy w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, internatach, ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych czy ogniskach.

Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi II

Specjalność rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopień) kształci specjalistów zdolnych do planowania indywidualnej, długofalowej ścieżki kariery pracowników. Absolwenci umieją uwzględnić indywidualne predyspozycje i preferencje danego pracownika, jak również jego słabsze strony w definiowaniu i planowaniu zadań oraz świadomych cech czy postaw, które mogą stanowić ograniczenie lub przeszkodę w harmonijnym rozwoju. Rozumieją zasady oceniania efektów pracy oraz nagradzania i motywowania pracowników, jak również umieją tworzyć narzędzia ewaluacyjne (kwestionariusze, wywiady indywidualne, wywiady typu fokus itd.), a także rozpoznają aktualne trendy na rynku szkoleniowym. Studenci kończący specjalność „rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi” mogą podjąć pracę w działach human resources (HR) i działach szkoleń przedsiębiorstw różnych branż, jak również w doradztwie zawodowym.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów II stopnia na specjalności Oligofrenopedagogika jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu nasilenia. Program studiów na specjalności Oligofrenopedagogika obejmuje zagadnienia związane z: koncepcjami edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów o obniżonej (w różnym stopniu) sprawności intelektualnej; metodami i technikami wspierania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu; zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psychospołecznym uczniów oraz wyborem najlepszych metod i form pracy. Ukończenie studiów w tym zakresie pozwoli na uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień II

Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna posiadają pogłębioną wiedzę oraz ukształtowane umiejętności praktyczne niezbędne do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizacją jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Studia zapewniają wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych, a także diagnozy uzależnień. Absolwenci są w stanie projektować i skutecznie realizować zindywidualizowane programy oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dorosłych. Powinni też być przygotowani do profesjonalnego wykorzystania współczesnych metod terapeutycznych w pracy resocjalizacyjnej oraz prowadzenia terapii uzależnień. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje do pracy w szerokiej gamie placówek i instytucji, które zajmują się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz terapią uzależnień. Mogą to być m. in: świetlice socjoterapeutyczne, izby dziecka, ogniska i ośrodki wychowawcze, placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze), zakłady poprawcze, zakłady karne oraz inne placówki resocjalizacyjne, a także policja, straż miejska oraz poradnie i specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. Kończący studia będą też przygotowani do pracy w charakterze kuratorów społecznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje do pracy w przedszkolu i we wczesnymi etapie edukacji w szkole, ale też w innych instytucjach wymagających kwalifikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci są przygotowani do skutecznego rozwiązywania trudnych problemy wychowawcze i kształtowania cechy osobowości dzieci. Posiadają też umiejętności diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się, wykrywania zaburzeń emocjonalnych i wad wymowy. Nie jest im także obca praca z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.