Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa I

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa I zostanie wyposażony w wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi I będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.

Usługi logistyczne I

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne ma duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi. W szczególności posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce.

Bankowość i ubezpieczenia I

Absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia jest przygotowany do podjęcia pracy w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Wiedza ta uzupełniania jest tematyką z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości oraz z zakresu operacji i kontroli bankowej. Ponadto absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia posiada praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości I

Absolwent specjalności wycena nieruchomościami posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Ekonomiczne podstawy wykształcenia pozwalają mu na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, a ogólna orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych pozwala na efektywną współpracę z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Rachunkowość i analiza finansowa I

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, jak również nabywa umiejętności praktyczne, pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa II

Absolwent specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa II zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostaje ugruntowana przez praktyki studenckie, które uczą wykorzystania jej w rzeczywistości biznesowej.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi II ma wiedzę i umiejętności zarządzania personelem, w szczególności: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych.

Usługi logistyczne II

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne na poziomie studiów magisterskich posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce. Ma ona pogłębiony zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi.

Bankowość i ubezpieczenia II

Specjalność bankowość i ubezpieczenia kierunkuje absolwentów na pracę w branży finansowej. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Jest to uzupełnione wiadomościami z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości i ubezpieczeniach. Ponadto ma praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości II

Osoba kończąca studia ze specjalizacją wycena nieruchomości na poziomie II stopnia będzie miała kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Wiedza z zakresu ekonomii pozwala na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, zaś orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych na efektywną współpracę z innymi podmiotami.

Rachunkowość i analiza finansowa II

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej. Posiada też umiejętności praktyczne, pozwalające mu na prowadzenie rachunkowości w firmie i sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich analizę.