Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Administracja Publiczna

Celem kształcenia jest stworzenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych instytucjach publicznych i unijnych. Student nabędzie praktyczne umiejętności, niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej).

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju instytucji publicznych i struktur administracyjnych, podstaw pracy oraz pozyskiwania i doboru pracowników. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zasadnicze treści kształcenia ujmują przedmiot, uwarunkowania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiają ugruntowaną i nowoczesną wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie wykorzystywanego w organizacjach biznesowych i publicznych instrumentarium zarządzania kadrami. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dziale kadr w szeroko rozumianej administracji.

E-Administracja

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach wykorzystujących w swojej działalności systemy związane z elektronicznym obiegiem dokumentów, prowadzeniem baz danych, prowadzeniem portali internetowych i świadczeniem usług drogą elektroniczną. Program kształcenia pozwala na uzyskanie kwalifikacji przyszłych pracowników administracji specjalizujących się we wdrażaniu nowych technologii.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Specjalność ta zapoznaje Studentów z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Zamówienia publiczne

Studenci uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę, w tym opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi, a także prowadzenia negocjacji.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Administracja Publiczna

Celem kształcenia jest stworzenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych instytucjach publicznych i unijnych. Student nabędzie praktyczne umiejętności, niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej).

Negocjacje i Mediacje w Administracji

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji. Otrzymuje kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora. Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy w administracji, w działalności biznesowej lub w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Systemy finansowania projektów unijnych

Student zapoznaje się i zdobywa umiejętności specjalistyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji oraz zaznajamia się z mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej. Posiada umiejętności komunikowania się i negocjowania. Specjalność przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych problematyką funduszy strukturalnych UE i innych systemów finansowania projektów ze środków unijnych. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa unijnego, systemu instytucjonalnego UE oraz procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych. Nabyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, związanych z pozyskiwaniem, kontrolą i rozliczaniem środków unijnych.

Administracja Służby Zdrowia

Student zapozna się organizacją ochrony zdrowia w Polsce, pozna zasady działania systemu ratownictwa medycznego oraz źródła finansowania instytucji ochrony, a następnie ich kontroli i audytu. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

Logistyka w administracji

Logistyka staje się dzisiaj coraz częściej stosowana. Jest ona najprężniej rozwijającą się sferą nie tylko życia gospodarczego ale również społecznego. Systemy logistyczne funkcjonujące w podmiotach administracji publicznej zapewniają optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w specjalności Logistyka w administracji umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie: logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw dla podmiotów administracji publicznej, organizacji i funkcjonowania logistyki urzędu wojewódzkiego, starostwa i urzędu miasta oraz logistyki podległych inspekcji, straży i służb, systemów informatycznych logistyki w administracji publicznej, logistyki w zarządzaniu kryzysowym administracji publicznej, logistyki w systemie zarządzania miastem.

Komunikacja społeczna w administracji

Absolwent tej specjalności nabędzie umiejętności i kompetencje dające możliwości budowania wizerunku instytucji, w której jest zatrudniony. Może pełnić funkcje kadrowe i marketingowe w jednostkach administracyjnych, podmiotach rynkowych i służbach państwowych.Kształcimy z myślą o przyszłej pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządzie terytorialnym, organizacjach społecznych i politycznych, zespołach redakcyjnych i radiowych oraz agencjach reklamowych. Zajęcia odbywają się w supernowoczesnych, multimedialnych pracowniach naszej uczelni, w profesjonalnym studiu telewizyjnym i radiowym. Gwarantujemy praktykę w redakcjach gazet, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz agencjach reklamy i doradztwa politycznego.Specjalność przygotowuje specjalistów w zakresie komunikacji społecznej, łączących wiedzę merytoryczną z polityki społecznej, z wiedzą i umiejętnościami na temat komunikacji społecznej, w tym: informowania, porozumiewania się, przekonywania, budowania relacji wewnętrznych i z otoczeniem, rozwiązywania sporów. Profil absolwent: Specjalista od kształtowania polityki informacyjnej urzędów, firm, instytucji społecznych, Rzecznik prasowy instytucji samorządowych, instytucji usług społecznych itd. Negocjator w konfliktach społecznych i politycznych, Doradca w zakresie organizowania kampanii społecznych, Pracownik, menedżer w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie relacji międzyludzkich i społecznej odpowiedzialności firm

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

Absolwent tego kierunku otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą prawidłowości, problemów funkcjonowania i rozwoju instytucji publicznych i struktur administracyjnych, podstaw pracy oraz pozyskiwania i doboru pracowników. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zasadnicze treści kształcenia ujmują przedmiot, uwarunkowania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiają ugruntowaną i nowoczesną wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie wykorzystywanego w organizacjach biznesowych i publicznych instrumentarium zarządzania kadrami. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dziale kadr w szeroko rozumianej administracji.

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to specjalność interdyscyplinarna. Studia pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zamówienia publiczne

Studenci uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę, w tym opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi, a także prowadzenia negocjacji.

Administrowanie turystyką krajową i międzynarodową

To możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Podczas zajęć dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do obsługi imprezy turystycznej, jak pilotować imprezy autokarowe i lotnicze, jak zorganizować dzień zwiedzania, jak ciekawie przekazywać informacje krajoznawcze oraz jak zachować się w sytuacjach trudnych. Zdobyte kwalifi kacje, potwierdzone dyplomem kompetencji zawodowych, będziesz mógł wykorzystać pilotując imprezy w Polsce i za granicą.