Oferta Studiów

Studia I Stopnia Licencjackie

Administracja Publiczna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
E-Administracja
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zamówienia publiczne

Studia II Stopnia Magisterskie

Administracja Publiczna
Negocjacje i Mediacje w Administracji
Systemy finansowania projektów unijnych
Administracja Służby Zdrowia
Logistyka w administracji
Komunikacja społeczna w administracji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Zamówienia publiczne
Administrowanie turystyką krajową i międzynarodową

 

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa I

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa I zostanie wyposażony w wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi I będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.

Usługi logistyczne I

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne ma duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi. W szczególności posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce.

Bankowość i ubezpieczenia I

Absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia jest przygotowany do podjęcia pracy w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Wiedza ta uzupełniania jest tematyką z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości oraz z zakresu operacji i kontroli bankowej. Ponadto absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia posiada praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości I

Absolwent specjalności wycena nieruchomościami posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Ekonomiczne podstawy wykształcenia pozwalają mu na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, a ogólna orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych pozwala na efektywną współpracę z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Rachunkowość i analiza finansowa I

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, jak również nabywa umiejętności praktyczne, pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa II

Absolwent specjalności Ekonomia przedsiębiorstwa II zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostaje ugruntowana przez praktyki studenckie, które uczą wykorzystania jej w rzeczywistości biznesowej.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi II ma wiedzę i umiejętności zarządzania personelem, w szczególności: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych.

Usługi logistyczne II

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne na poziomie studiów magisterskich posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce. Ma ona pogłębiony zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi.

Bankowość i ubezpieczenia II

Specjalność bankowość i ubezpieczenia kierunkuje absolwentów na pracę w branży finansowej. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Jest to uzupełnione wiadomościami z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości i ubezpieczeniach. Ponadto ma praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości II

Osoba kończąca studia ze specjalizacją wycena nieruchomości na poziomie II stopnia będzie miała kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Wiedza z zakresu ekonomii pozwala na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, zaś orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych na efektywną współpracę z innymi podmiotami.

Rachunkowość i analiza finansowa II

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej. Posiada też umiejętności praktyczne, pozwalające mu na prowadzenie rachunkowości w firmie i sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich analizę.

Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Projektowanie Systemów Informatycznych

W trakcie studiów student nabędzie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu metodyki strukturalnej i obiektowej. Będzie też umiał tworzyć aplikacje internetowe. Będzie potrafił dokonać analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, stworzyć projekt i oprogramować systemy teleinformatyczne, dzięki czemu może być zatrudniony na stanowiskach projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, programisty i/lub administratora systemów informatycznych.

Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Studenci tej specjalności będą potrafili wykonać audyt bezpieczeństwa informacyjnego oraz projektować sieci komputerowe, konfigurować je i nimi zarządzać. Nabędą umiejętności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieciom komputerowym. Dzięki temu absolwenci będą mogli podjąć pracę w charakterze projektanta bezpiecznych sieci komputerowych, administratora sieci teleinformatycznych, administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Systemy Informacji Geograficznej

Studenci będą potrafili projektować, programować i użytkować systemy informacji geograficznej. Absolwenci znajdą pracę w charakterze programisty i/lub administratora systemów informacji geograficznej (przestrzennej) w instytucjach i urzędach w działach gospodarki przestrzennej lub zarządzania kryzysowego.

Bazy Danych

Studenci na zajęciach nabędą umiejętności projektowania i eksploatacji systemów zarządzania bazami danych, co w przyszłości pozwoli im na zajęcie stanowisk pracy w charakterze projektanta i programisty systemów bazodanowych i/lub administratora systemów baz danych i hurtowni danych.

Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Transport Międzynarodowy

Podstawowy obszar logistyki międzynarodowej, umożliwia przepływy towarów, usług i informacji w całym łańcuchu logistycznym. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu lub menedżer transportu międzynarodowego.

Logistyka w Usługach i Produkcji

Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług i produkcji, który wytwarza największą część PKB oraz zatrudnia najwięcej pracowników. Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw oraz logistyki usług i produkcji. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. logistyki przedsiębiorstw handlowych i usługowych lub menedżer ds. logistycznej obsługi klienta.

Logistyka Lotnictwa

Dynamicznie rozwijający się sektor logistyki ukierunkowany nie tylko na obsługę przewozów pasażerskich, ale również przewozów cargo i przesyłek kurierskich. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: menedżer logistyki portu lotniczego lub specjalista ds. lotniskowego transportu naziemnego.

Logistyka w Bezpieczeństwie

Związana głównie z organizacją wsparcia logistycznego dla poszkodowanych i podmiotów ratowniczych w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, awarii technicznych oraz aktów terroru. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów specjalności: specjalista ds. logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, specjalista w biurze logistyki podmiotów ratowniczych i służb.

Logistyka Odzysku

Tzw. green czy też reverse logistics identyfikowana jako zintegrowany system zbiórki, gromadzenia, wywozu i utylizacji różnych odpadów. Sfera ta generuje obecnie coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów logistyki. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności to specjalista ds. gospodarki odpadami lub menedżer systemów recyklingu.