Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych z wielu dziedzin naukowych. W związku z rozwojem oferty poszukujemy wykładowców z zakresu:

 • Administracja
 • HR
 • Kadry i Płace
 • Aplikacje internetowe
 • Analiza biznesowa
 • E-marketing
 • Psychologia Zarządzania
 • Zarządzenie
 • Zarządzanie projektem
 • Controlling
 • Rachunkowość
 • Pedagogika specjalna

Wymagania:

 • doświadczenie dydaktyczne zdobyte w systemie szkolnictwa wyższego, również w firmach consultingowych lub szkoleniowych (mile widziane udokumentowane referencjami)
 • doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego w wybranym zakresie
 • zdolność trafnej diagnozy potrzeb klienta oraz dopasowania rozwiązań rozwojowych
 • umiejętność projektowania i prowadzenia szkoleń w oparciu o autorskie, praktyczne i aktualne programy szkoleń

 

Wymagane dokumenty:

 • aktualne CV
 • referencje/opinie dokumentujące doświadczenie dydaktyczne
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

Osoby zainteresowane ofertą współpracy zapraszamy do przesłania dokumentów  na adres dsp@wsb.warszawa.pl

Prosimy koniecznie zaznaczyć numer referencyjny oferty w temacie maila: DSP/W/05/19.

 

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie z siedzibą w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, Kandydat może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.warszawa.pl

Dane osobowe kandydata w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane także:

w zakresie wizerunku i innych danych przekazanych przez Kandydata na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe kandydata zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat, liczonych od dnia złożenia aplikacji.

Osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do usunięcia swoich danych,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych.

Każdemu kandydatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Aby zapewnić możliwie najlepszy przebieg rekrutacji, dane osobowe Kandydata mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

Jeśli chcesz sprawdzić, kogo aktualnie poszukujemy - zobacz oferty pracy WSB w Warszawie