Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zakupy w biznesie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zakupy i ich znaczenie w organizacji:
(8 godz.)
 • Funkcja i rozwój zakupów i w organizacji.
 • Proces zakupów w organizacji.
 • Cykl zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. 
 • Rynek i czynniki kształtujące funkcję zakupów.
 • Uwarunkowania wewnętrzne a funkcja zakupów.
 • Typy postępowań zakupowych.

Uczestnicy pozyskują aktualną wiedzę z zakresu zarządzania procesem zakupowym w przedsiębiorstwie oraz dowiedzą się, jak prognozować zakupy i jaki wpływ ma to na inne procesy w firmie.

Strategie zakupowe:
(16 godz.)
 • Pojęcie i miejsce zakupów w zarządzaniu strategicznym.
 • Rodzaje strategii zakupowych.
 • Procedura formułowania i wdrażania strategii w organizacji.

Uczestnicy poznają aktualne strategie zakupowe, metody jej formułowania oraz wdrażania w organizacji.

Zarządzanie łańcuchem dostaw:
(8 godz.)
 • Istota, cele i uwarunkowania w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
 • Techniki i technologie w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
 • Organizacja i zarządzanie dostawami.

Uczestnicy poznają aktualne trendy i uwarunkowania w temacie zarządzania łańcuchem.

Ograniczanie kosztów w zakupach:
(8 godz.)
 • Poznasz zbiór kilkunastu metod ograniczających koszty oraz sposoby ich wdrożenia w organizacji. 
 • Kumulacje zakupów. 
 • Optymalne wielkości partii zakupowej. 
 • Koszty odsetek. 
 • Zysk płynący z zakupu większej partii materiału. 
 • Możliwość generowania oszczędności z tytułu uproszczenia procesów logistycznych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznych metod ograniczania kosztów zakupów i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla swojej organizacji. 

Wycena wartości relacji z dostawcami:
(8 godz.)
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami SRM.
 • Korzyści płynące z wdrożenia SRM. 
 • Ocena potencjału dostawcy.
 • Narzędzia oceny SRM. 
 • Controlling relacji z dostawcami.

Uczestnicy dowiedzą się jak wycenić potencjał dostawcy oraz jak wybrać odpowiedniego dostawcę do SRM.

Organizacja i zarządzanie działem zakupów:
(8 godz.)
 • Menedżer jako lider zespołu.
 • Znaczenie przywództwa w zarządzaniu działem zakupów.
 • Przywództwo sytuacyjne a etapy rozwoju zespołu.
 • Organizacja pracy zespołowej.
 • Style zarządzania oraz style komunikacji.
 • Narzędzia ewaluacji pracowników.
 • Planowanie,  kontrola i rozliczanie pracy pracowników zespołu.
 • Zarządzanie zmianą i konfliktami w zespole.

Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zarządzać zespołem zakupowym.  

Dobór członków zespołu zakupów:
(8 godz.)
 • Analiza potrzeb kompetencyjnych.
 • Proces rekrutacji.
 • Rola działu personalnego i jego wsparcie w procesie rekrutacji.
 • Analiza i opis stanowiska pracy oraz budowa profilu kandydata do pracy w zakupach.
 • Metody, techniki oraz narzędzie selekcji.
 • Zatrudnienie oraz adaptacja na stanowisku pracy.

Uczestnicy dowiedzą się jak budować zespół zakupowy przy wsparciu o takie narzędzia jak np. macierz kompetencji.

Zarządzanie kategorią w zakupach:
(8 godz.)
 • Proces zarządzania kategoriami zakupowymi według modelu PRIME™.

Uczestnicy studiów podyplomowych dowiedzą się jak metodycznie budować i zarządzać kategorią zakupową.

 

Negocjacje w zakupach:
(32 godz.)
 • Strategie negocjacyjne a strategie zakupowe.
 • Negocjacje a relacje krótko i długoterminowe.
 • Techniki i taktyki w negocjacjach zakupowych.
 • Typologia osobowości w kontaktach z dostawcami i klientami.
 • Asertywność w negocjacjach.
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne - z certyfikatem Franklin University.

Uczestnicy pozyskują najbardziej skuteczne umiejętności wspomagające ich w procesie negocjacji z różnymi typami dostawców. 

 

Kryteria doboru i oceny dostawców:
(8 godz.)
 • Analiza rynku dostawców.
 • Analiza informacji o dostawcach.
 • Analiza ofert i ich selekcja.
 • Kryteria  i metody oceny dostawców.
 • Zarządzanie bazą dostawców.
 • Ocena okresowa dostawców.

Uczestnicy dowiedzą się jak pozyskiwać informacje oraz jak oceniać dostawcę według właściwych kryteriów oceny i mierników efektywności.

Prawne aspekty zawierania umów handlowych:
(8 godz.)
 • Rodzaje umów zakupowych.
 • Najważniejsze czynniki zabezpieczenia interesów nabywcy.
 • Pułapki w zawieraniu kontraktów handlowych.

 

Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć zakup produktów lub usług przez zastosowanie właściwych zapisów w umowach. 

 

Zarządzanie relacjami z dostawcami:
(16 godz.)
 • Różnice w zarządzaniu zakupami na potrzeby np. produkcji a zakupami na potrzeby projektu.
 • Metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, PMBok™) a realizacja zakupów.
 • Agile a zakupy.
 • Procesy i narzędzia wspierające zarządzanie zakupami w projektach.

Uczestnicy dowidzą się na czym polega project procurement management.

Zarządzanie zapasami:
(8 godz.)
 • Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami.
 • Uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami.
 • Systemy sterowania zapasami.
 • Zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych.
 • Zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji (pull, just in time).
 • Planowanie zapasów w łańcuchach dostaw.

Uczestnicy dowidzą się jak zarządzać oraz optymalizować zapasy w firmie. 

Procedury celne w handlu międzynarodowym:
(10 godz.)
 • Polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms , wybór środków transportu.
 • Spedycja i usługi transportowe.
 • Procedury, stawki i taryfy celne.

 

Uczestnicy dowidzą się na jakie czynniki z punktu widzenia zakupów powinno zwrócić się uwagę w przypadku importu produktów i doboru odpowiednich procedur celnych. 

 

Mój rozwój w biznesie:
(8 godz.)
 • Podstawy zarządzania sobą w czasie. 
 • Projektuj świadomie swój rozwój kariery oraz umiejętności.
 • Podstawy inteligencji finansowej.
 • Podstawy inteligencji emocjonalnej.

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać własnym potencjałem aby rozbijać się we właściwym kierunku oraz odpowiednio komunikować się z partnerami biznesowymi.

Praca nad projektem:
(10 godz.)
 • Uczestnicy przygotowują pracę pisemną w ramach projektu praktycznego pod kierunkiem wykładowców kierunku.

Uczestnicy przygotowują spis zagadnień do analizy w projekcie. Pisząc pracę i pracując nad projektem ściśle współpracują z wykładowcą prowadzącym. Konsultacje odbywają się drogą mailową, telefoniczną lub osobiście poza zajęciami. 

 

FORMA ZALICZENIA:
 • Projekt w formie studium przypadku.