Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość w praktyce.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 169
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Rachunkowość - zagadnienia ogólne i wprowadzające
(24 godz.)
 • Istota rachunkowości - cele zadania i funkcje oraz regulacje prawne

 • Aktywa jednostki źródła ich finansowania - bilans i jego budowa 

 • Przychody i koszty - rachunek zysków i strat i jego budowa

 • Konto księgowe i podstawy ewidencji księgowej

 • Dokumentacja operacji gospodarczych

Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka
(51 godz.)
 • Ewidencja aktywów trwałych

 • Ewidencja rozrachunków (należności i zobowiązań)

 • Ewidencja środków pieniężnych i kredytów

 • Ewidencja materiałów i towarów

 • Ewidencja produktów gotowych i półproduktów

 • Ewidencja wynagrodzeń

 • Ewidencja przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego

 • Ewidencja kapitałów własnych i dotacji

Ewidencja operacji gospodarczych w systemie komputerowym - warsztaty
(36 godz.)
 • W ramach tego modułu zdobędziesz praktyczną umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w programie komputerowym. 
Aspekty prawne działalności gospodarczej
(32 godz.)
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Podstawy prawa pracy i BHP
Sprawozdawczość i analiza finansowa
(26 godz.)
 • Zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg UoR
 • Charakterystyka sprawozdań finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów
Forma zaliczenia
Testy
Test z wybranych zagadnień programowych