Michał Gazda

Absolwent jednolitych studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz podyplomowych studiów zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie na WSB. Od początku ścieżki zawodowej związany z realizacją zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Od 2018 r. specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie zajmuje się rozpatrywaniem końcowych wniosków o wypłatę środków w ramach krajowego systemu finansowania ochrony środowiska. Członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.

Joanna Szaciłło-Joppek

Absolwentka Wydziały Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie środowiskiem”. Od 2004 roku zajmuje się tematyką związaną z gospodarką odpadami pracując na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami. Od 2006 roku przygotowuje i prowadzi corocznie szkolenia z zakresu obowiązków sprawozdawczych wynikających m.in. z ustawy o odpadach.

Joanna Pepłowska

Magister-inżynier Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy o kierunku Technologia i Inżynieria Chemiczna.
Ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration MBA w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkoły Wyższej poszerzając swoją wiedzę w zakresie zarządzania, prawa i ekonomii.
Od 20 lat zawodowo związana jest z gospodarką odpadami realizowaną na terenie gmin ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie jako kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Torunia sprawuje nadzór nad organizacją systemu gospodarki odpadami w Toruniu.
Jako ekspert brała czynny udział w tworzeniu strategii rozwoju Miasta Torunia oraz jako członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy Związku Miast Polskich bierze aktywny udział w opiniowaniu
ustaw z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Tomasz Kozłowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie - Wydział Leśny oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych. Od 1998 roku pracownik Urzędu Miasta Torunia, kierownik Referatu Utrzymania Zieleni w Biurze Ogrodnika Miejskiego. Sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach komunalnych oraz lasach własności prywatnej, nad zielenią pasów drogowych oraz na terenach parków, skwerów i zieleńców. Organizuje cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew. Od wielu lat nadzoruje wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, przygotowuje wnioski o wydanie takich zezwoleń oraz prowadzi postępowania w sprawach usuwania drzew bez zezwolenia.

Beata Kempa

Od 20 lat związana z szeroko pojętą ochroną środowiska. Zdobyte na studiach wykształcenie: biologiczne i prawnicze oraz zdobyty certyfikat auditora zewnętrznego ISO 14001 wykorzystuje z powodzeniem w pracy zawodowej zarówno: jako pracownik organu ochrony środowiska oraz jako uczestnik przedsięwzięć komercyjnych.  Dzieli się swoim doświadczeniem podczas prowadzonych szkoleń i konferencji oraz uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska w procesie inwestycyjny, obejmującym wszystkie obszary ochrony środowiska.

Tomasz Kasiorek

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-ekonomicznej na kierunku informatyka oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej na kierunku gospodarka odpadami oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku auditing ekologiczny. Od 2006 kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, którego zadaniem jest unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz prowadzenie wszystkich aspektów środowiskowych związanych z odpadami wytwarzanymi, odzyskiwanymi oraz przetwarzanymi w tej placówce. Audytor wewnętrzny systemów ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Aktywny członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Specjalista z zakresu ochrony środowiska i energetyki cieplnej.

Zygmunt Jeszka

Członek Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie. Obecnie pełni funkcję prezesa. Współpracuje z PZH, Inspekcją Sanitarną i Weterynaryjną oraz naukowcami (biologami) z SGGW i UMK. 

Jest prelegentem na branżowych konferencjach i sympozjach. Od ponad 30 lat prowadzi firmę zajmującą się dezynfekcją, dezynfekcją i deratyzacją. Firma DDD Jeszka jest wykonawcą akcji ochrony wszystkich kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie Torunia w latach 2003 – 2007.

Joanna Tereszkiewicz

Absolwentka Ochrony środowiska UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie ochrony i kształtowania środowisk lądowych oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Od kilkunastu lat zajmuje się powyższymi zagadnieniami w dużej firmie usługowej oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako konsultant i doradca. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się podczas szkoleń oraz jako autorka artykułów branżowych. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania jakością w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na UMK w Toruniu.
Pomysłodawczyni kierunku studiów podyplomowych Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. Od 2014 roku wykładowca WSB w Toruniu i Bydgoszczy oraz opiekun merytoryczny kierunku.