Piotr-Robakowski
Piotr Robakowski

Ekspert ds. kluczowych projektów i rozwiązań biznesowych. Politolog, od wielu lat jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa informacji  a swoją wiedzę przekazuje współpracując z wieloma przedsiębiorstwami oraz prowadząc zajęcia w uczelniach wyższych. Jest osobą solidną w działaniu i komunikatywną, dzięki czemu prowadzone przez niego szkolenia i zajęcia są ciekawe i jasne w przekazie. Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności, Asystent w Instytucie Politologii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wykładowca w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

mgr Dariusz Groth

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa, specjalizuje się w obszarem związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych, jak również systemem antykorupcyjnym. Specjalista w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, terroryzmu współczesnego oraz zarządzania kryzysowego. Wykształcenie zdobywał na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wykładowca w Katedrze bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobył  pełniąc służbę w Policji jako oficer Wydziału Kryminalnego, posiadł w ten sposób praktyczną znajomość problematyki bezpieczeństwa.     

Na co dzień porusza się  również w szerokim  spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem  jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

•    Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi 
wg ISO 37001  
•    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013
•    Menadżer ds. Cyberbezpieczeństwa wg ISO/IEC  27032:2012

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów w publikacjach krajowych, międzynarodowych a także czynny uczestnik konferencji międzynarodowych związanych z tematyką bezpieczeństwa. 

Członek krajowej listy profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej https://www.krajowalista.pl/art_158_2717.html

Klaudia Ołownia
mgr Klaudia Ołownia

Certyfikowany szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Ekspert w obszarze bezpieczeństwa morskiego państwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Doktorantka na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Autorka i współautora wielu artykułów z zakresu bezpieczeństwa. Uczestniczka oraz członek komitetów organizacyjnych wieku konferencji naukowych oraz seminariów poświęconych bezpieczeństwu.
Doświadczenie zawodowe:
•    Inspektor Ochrony Danych
•    Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013;
•    Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015
•    Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 22301:2012
•    Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 27043:2016

Pracownik Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych sp. z o.o. w którym na co dzień tworzy dokumentację oraz procedury związane z bezpieczeństwem informacji dla przedsiębiorstw z różnych branży.

Ernest Lichocki

Kmdr por. rez. dr inż. Ernest Lichocki, doktor nauk wojskowych w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem. Doktorant Akademii Obrony Narodowej. Emerytowany oficer marynarki wojennej. Posiada podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Absolwent akademii Marynarki Wojennej. Doświadczenie zawodowe zdobył głównie pełniąc przez wiele lat szereg stanowisk służbowych związanych z bezpieczeństwem teleinformacyjnym i teleinformatycznym w strukturach MON. Posiada uprawnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym z ochroną informacji niejawnych. Ukończył w kraju i zagranicą ponad 20 kursów specjalistycznych związanych z bezpieczeństwem systemów łączności, systemów wspomagania dowodzenia i systemów teleinformatycznych. Autor kilkunastu projektów wdrożonych do resortu MON i MSWiA. Autor i współautor ponad 40 publikacji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej Państwa. Stale aktywny zawodowa, obecnie pracownik firmy zajmującej się technologiami AI. Promotor ponad 30 prac magisterskich i licencjackich.
Zainteresowania naukowe: cyberterroryzm oraz bezpieczeństwo morskie państwa.
Zainteresowania: lotnictwo – instruktor szybowcowy, strzelectwo, historia wojskowości.