Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Akademia innowatora edukacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zwiększenie efektywności osobistej innowatora edukacji:
(78 godz.)

1. Rozwój osobisty z elementami coachingu.

 • Doskonalenie efektywnej komunikacji z samym sobą, swoimi wartościami i emocjami.
 • Doskonalenie inteligencji emocjonalnej i asertywności.
 • Kształtowanie poczucia sprawstwa, postawy proaktywnej i gotowości do zmian.
 • Zabezpieczenie efektywności procesu zmian.
 • Wyzwania edukatora, zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Kim jest innowator edukacji? Alternatywy dla pracy na etacie.

2. Ścieżka kariery innowatora edukacji:

 • Określenie priorytetów życiowych i zawodowych.
 • Wyznaczanie celów – różnice między marzeniami a celami.
 • Wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu – mentoring i superwizja.
 • Doskonalenie zarządzania sobą w czasie. Coaching życiowy i coaching kariery a planowanie rozwoju zawodowego innowatora.

3. Efektywna komunikacja ze sobą i światem z elementami mediacji i coachingu:

 • Zasady efektywnej komunikacji, budowanie relacji, elementy mediacji.
 • Budowanie autorytetu na podstawie mocnych stron – narzędzia coachingowe.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w roli innowatora.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.
 • Zarządzanie sobą w obliczu presji, sposoby radzenia sobie ze stresem.

4. Budowanie marki osobistej. Public Relations. Komunikacja NVC. Negocjacje:

 • Świadome budowanie marki osobistej, w tym w mediach społecznościowych.
 • Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji i osiągania celów.
 • Komunikacja - szanse i zagrożenia. Negocjacje.
 • Public relations w służbie budowania pozycji eksperta.
 • Komunikacja z wykorzystaniem modelu NVC. Mapa empatii.
 • Budowanie relacji ze środowiskiem lokalnym oraz sieci interesariuszy.
Zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego:
(92 godz.)

1. Efektywna realizacja celów edukacyjnych. Coaching w edukacji:

 • Modelowanie procesu edukacyjnego dzięki wykorzystaniu narzędzi coachingowych.
 • Potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych a indywidualne style uczenia się.
 • Różnice pokoleń w edukacji - X, Y, Z, Alpha a kształcenie kompetencji kluczowych.
 • Problematyka oceny i oceniania. Neurodydaktyka.

2. Nowoczesne trendy w edukacji:

 • Kreatywność, innowacyjność, eksperymentowanie a proces edukacyjny.
 • Storytelling, eduScrum i inne metody budujące autonomię i odpowiedzialność uczniów.
 • Metoda Design Thinking.
 • Elastyczne reagowanie na zmiany w systemie edukacji - praktyczne rozwiązania.
 • Myślenie wizualne, notatki graficzne.

3. Wykorzystanie TIK w edukacji:

 • Narzędzia TIK w planowaniu działań edukacyjnych, bezpieczeństwo w sieci.
 • Aplikacje mobilne w nauczaniu oraz inne innowacyjne rozwiązania.

4. Praktyczne wykorzystanie wiedzy o zarządzaniu zmianą w procesie edukacyjnym:

 • Zarządzanie różnorodnością. Budowanie zespołów. Orkiestra.
 • Praktyczne wykorzystanie poznanych metod i narzędzi w edukacji – egzamin.
Forma zaliczenia
Testy
Test z wybranych zagadnień programowych
Egzamin praktyczny – przygotowanie scenariusza i poprowadzenie fragmentu zajęć