Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner

magisterium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1969), uzupełniające studia na Wydziale Historycznym UW, doktorat w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (1973) – promotorem był Bogusław Leśnodorski, habilitacja w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (1989), profesura w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996). Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej (1990), dyrektor Departamentu Polityki Naukowej Komitetu Badań Naukowych (1991-1993), członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, a obecnie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członek Komisji Historii Nauki PAU, członek-założyciel Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Dorobek naukowy: specjalizacja naukoznawcza z historii organizacji nauki oraz socjologii nauki; doświadczenie badawcze z pracy kolejno w: Zakładzie Prakseologii i Naukoznawstwa PAN, Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Instytucie Socjologii UMK; granty międzynarodowe CRU RSS i krajowe KBN i NCH; ważniejsze książki: „Polityka naukowa w Polsce w latach 1944-1953. Geneza systemu” (tom I i II, Ossolineum 1992), „Siła przeciw Rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939-1989” (PAU 1994), „Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej” (PAU 2013). fot. Andrzej Romański

dr Marta Małecka
dr Marta Małecka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, menadżer kierunku pedagogika na studiach I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Bydgoszczy oraz jednolitych studiów magisterskich – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada długoletnie doświadczenie w roli wykładowcy akademickiego, autorka licznych artykułów naukowych oraz dwóch publikacji książkowych w tematyce pracy z młodzieżą. Studia z zakresu seksuologii klinicznej ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia terapii problemów o podłożu seksualnym pogłębiała w Centrum Terapii Lew-Starowicz. Obecnie kształci się w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoją pracę terapeutyczną opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobywanym w ośrodkach wsparcia oraz pracy indywidualnej z pacjentami. Ukończyła staż kliniczny w zakresie seksuologii klinicznej w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu psychoterapii i seksuologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie superwizuje swoją pracę.

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania różnych przedmiotów w szkole na wszystkich szczeblach kształcenia, a także do diagnozy i terapii pedagogicznej. Jest autorem wielu artykułów oraz monografii naukowej, pt. "Komputer we wspomaganiu logicznego myślenia".

dr Katarzyna Smulska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i koordynacją działań systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni oraz inicjowaniem i organizowaniem szkoleń dla nauczycieli akademickich WSB rozwijających ich warsztat metodyczny. Zainteresowania badawcze z zakresu rozwiązań wprowadzanych w systemach edukacji służących i nakierowanych na uczącego się oraz jego otoczenie – zindywidualizowanie procesu edukacji (edukacja spersonalizowana) oraz wdrażanie nowoczesnej dydaktyki na różnych etapach edukacji z zastosowaniem szerokiego wachlarza metod dydaktycznych. Czerpanie dobrych rozwiązań ze sprzecznych ze sobą z założenia elementów gospodarczo-polityczno-społecznych w różnych systemach i poszukiwanie trzeciego paradygmatu próbującego nadać nowy, adekwatny do zapotrzebowania dzisiejszych czasów, wymiar systemu edukacji i jego powiązań ze sferami: polityki, gospodarki i społeczeństwa.

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie planowania pracy wychowawczej, określania podstaw aksjologicznych i formułowania celów wychowania, doboru adekwatnych metod i technik wychowawczych, diagnozowania błędów i trudności wychowawczych oraz postrzegania procesu wychowania w szerszej perspektywie społeczno – kulturowej.

Autorka programu i planu przygotowania zawodowego nauczycieli na studiach podyplomowych, aktywnie zaangażowana w proces akademickiego i pozaakademickiego kształcenia, doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 

Badania i publikacje naukowe związane z problematyką prowadzonych zajęć.
Kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć akademickich z danej tematyki dla studentów i słuchaczy studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Dyrektor niepublicznego terapeutycznego punktu przedszkolnego, w którym edukacją przedszkolną i terapią objęte są dzieci w wieku 2.5 – 9 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Joanna Wiśniewska
Joanna Wiśniewska

Psycholog społeczny, psycholog wojskowy. Wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w WSB w Toruniu. Autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka branżowych konferencji z zakresu psychologii społecznej. Psycholog-praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii społecznej i psychologii stresu. Ekspert medialny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Sekretarz Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na co dzień pracuje jako psycholog w resorcie obrony narodowej. Jest wykładowcą na kierunku pedagogika w WSB w Toruniu i w Bydgoszczy. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Inicjatorka i współautorka lokalnych inicjatyw w zakresie kultury i psychoedukacji.

Monika Grabowska
Monika Grabowska

Absolwentka UAM w Poznaniu, całe zawodowe życie związana z szeroko rozumianą pomocą społeczną, obecnie kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie – codziennie przekuwa teorię w praktykę. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.