BW menedżer 2
dr Przemysław Kwiatkowski

Menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Studia podyplomowe: Specjalność Zarządzanie Projektami 2013 –2015 Prodziekan w Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy.  2013 –2015 Kierownik Programu MBA.  Uczestnik licznych konferencji naukowych (m.in. Konflikt – kryzys – wojna. Bezpieczeństwo w perspektywie globalnej i regionalnej”, „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej”  „Oblicza państwowości Azjatyckiej. Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno – prawne i ekonomiczne”. Autor licznych publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa:  Operacja „Uphold/Restore Democracy” – demokratyzacja przy pomocy interwencji zbrojnej; W przededniu II wojny światowej. Polska dyplomacja wobec Stanów Zjednoczonych (październik 1938 – sierpień 1939); Stosunki Unii Europejskiej z MERCOSUR, Ameryka Łacińska, nr. 3-4 (61-62); Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

dr Hubert Stys

Doktor nauk humanistycznych, absolwent stosunków międzynarodowych. Autor i redaktor kilku tomów prac zbiorowych z zakresu historii XX wieku i Bałkanów, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, autor kilkunastu artykułów, rozpraw i recenzji z zakresu dziejów najnowszych i Bałkanów XX wieku. Komentator bieżących wydarzeń politycznych i globalnych w mediach lokalnych, działacz społeczny i samorządowy, publicysta, bloger. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie: dziejów cywilizacji europejskiej, geopolitycznego usytuowania Polski, zarządzania bezpieczeństwem publicznym, koncepcji integracji w Europie, systemów politycznych, bezpieczeństwa lokalnego.

dr Krzysztof Makowski

Doktor politologii, działacz samorządowy, w latach 1994 – 2010 radny Miasta Torunia, przewodniczący komisji rewizyjnej i budżetu; przez ponad dwadzieścia lat menadżer w biznesie, na stanowiskach kierowniczych. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne UMK i WSB w Toruniu w zakresie: funkcjonowanie samorządu terytorialnego, finansowanie samorządu terytorialnego, relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem politycznym i gospodarczym, administracja publiczna we wszystkich przejawach, wieloaspektowość  życia  politycznego, prawne aspekty działalności władzy publicznej, sytuacja gospodarcza i polityczna w Unii Europejskiej, prawa człowieka, zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania  przedsiębiorstwa, polityka międzynarodowa, szczególnie chińska obecność na arenie międzynarodowej.

Klaudia Skelnik

Magister politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy, Przygotowanie pedagogiczne oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania oraz specjalistycznych administracyjnych i systemowych wydawanych w służbach policyjnych. W trakcie studiów III stopnia Instytut bezpieczeństwa publicznego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni. Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych głównie zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji, pełniąc najpierw funkcje nieetatowego Kierownika Kancelarii Tajnej, Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu KSI, ESOD i SIDAS, Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych ESOD/SIDAS w województwie pomorskim. Wieloletnie sprawowanie funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Posiada również doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach, pełniła funkcje członka zespołu realizacji działań w zakresie profilaktyki społecznej. Posiada uprawnienia w zakresie archiwisty zakładowego w wyniku ukończenia Kursu kancelaryjno-archiwalny I stopnia w zakresie archiwisty zakładowego. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Technologii informacyjnych, Techniki bezpieczeństwa i Wytycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa wg ISO 27032 OHSAS 18001 i ISO 45001 norm standaryzujących dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wykonała w wielu instytucjach i organizacjach wdrożenie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, wdrożenia przepisów RODO.

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych spółki, której misją jest tworzenie sprawnego systemu bezpieczeństwa informacji w biznesie, sektorze usług publicznych oraz administracji.

Menadżer Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne kierunku Administracja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wykładowca akademicki w  Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku i Uniwersytet Gdański oraz prowadzący zajęcia na kursach i szkoleniach oferowanych przez JASMAR SECURITY Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony. Zajmujący się od wielu lat problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwem i higieną pracy a także zadaniami i rolą organizacji i służb w specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak: Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Kompetencje i organizacja Straży Granicznej, System bezpieczeństwa europejskiego, System obronny RP, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Instytucje bezpieczeństwa publicznego  Bezpieczeństwo gospodarcze, Terroryzm w transporcie, Rodzaje transportu, Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, Działalność operacyjna, Nowoczesne systemy łączności, Problematyka Ochrony Danych Osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa, Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym, dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – podstawy prawne, Medycyna pracy, Wymagania BHP budynków i pomieszczeń pracy, Komunikowanie społeczne z elementami retoryki, Generalny Inspektor Ochrony Danych, Rejestracja Zbiorów danych GIODO. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i specjalizuje w ochronie danych osobowych. 
Dodatkowo opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, Administracja Cyfrowa, Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa, Edukacja dla bezpieczeństwa - nauczanie kolejnego przedmiotu - studia w WSB w Gdańsku i Gdyni. 
Obecnie w wewnętrznym trybie konkursowym w ramach projektu środki finansowe na dalszy rozwój pracy naukowo-badawczej, w ramach tematu: Wykorzystanie przez społeczeństwo informacyjne nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli, uzyskałam możliwość dalszego rozwoju pracy naukowej. W trakcie przygotowania pracy doktorskiej „Informacja determinantą kształtowania bezpieczeństwa publicznego przez Policję” (otwarty przewód doktorski).

Udział w pracach zespołu przygotowującego projekt naukowy dotyczący myśli politycznej opozycji demokratycznej w PRL „Horyzonty programowe opozycji demokratycznej w PRL.

Udział i koordynacja w szeregu realizowanych projektów, audytów, wdrożeń systemowych w Jednostkach Urzędu Miasta Gdańsk, w prywatnych firmach księgowych, marketingowych, świadczących usługi sprzedażowe.
Menadżer projektu „Aktywni w biznesie – szkolenia i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej” którego celem jest wsparcie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości.

Pełnienie funkcji redaktora/ opiekuna Działu Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Redakcji czasopisma naukowego pn.: Pomorskie Forum Bezpieczeństwa.


Autorka publikacji i wystąpień:
Konferencja – III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2016 – planowanie, reagowanie, profilaktyka (wygłoszenie referatu) „Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w przeddzień szczytu sojuszu”


Konferencja – II KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE wyzwania Bezpieczeństwa w XXI wieku, Jastarnia 2016 (wygłoszenie referatu i publikacja) „Inkompetencja społeczna w zakresie prawnej ochrony danych osobowych”


KAMPANIA SPOŁECZNA „ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY” – pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych, Edycja I „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” Gdynia 2016 (organizacja i uczestnictwo)


KONFERENCJA – XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie” Gdynia 2017 - (wygłoszenie referatu i publikacja) „Bezpieczeństwo informacyjne a terroryzm”


Konferencja – V OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ – (wystąpienie i publikacja) Jak godzić kwestie bezpieczeństwa informacji z ustawową gwarancją prywatności? 


X KONFERENCJA NAUKOWA Międzynarodowego Prawa Humanitarnego "Prawo Humanitarne Wobec Wyzwań XXI wieku"  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2.06.2017 (wygłoszenie referatu) Wojna informacyjna – ocena zagrożeń


III Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyzwania Bezpieczeństwa XXI wieku Gdańsk 2017 rok - pełnienie funkcji sekretarz w komitecie organizacyjnym (wygłoszenie referatu i publikacja ) Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego oraz  Szkolenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na imprezach masowych.


VII Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw  - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu” Gdańsk 2017 roku (wygłoszenie referatu i publikacja )  Megatrendy i ich wpływ na klimat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.


IX Konferencja Naukowa Logistyka Morska „LogMare 2017” – Jastarnia 18-20 października 2017  (uczestnictwo i publikacja)  Wpływ informacji na bezpieczeństwo morskie.


II Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro mediów” „Google – uniwersum wolności czy opresji Gdańsk, 10 listopada 2017 r. (uczestnictwo i publikacja) O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych. 


III konferencja naukowa "Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni" Gdynia listopad 2017 (uczestnictwo i publikacja) Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony.


II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa  „W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO” Reminiscencja 
i zamierzenia Toruń 7-9 grudnia 2017 r. Współczesny wymiar zagrożeń informacyjnych dla Polski.


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, Kościelisko- 
 Zakopane 10-12 stycznia 2018 (uczestnictwo i publikacja) Nadmiar wolności źródłem opresji - google pierwszym źródłem informacji o osobie - zagrożenia.


X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa 23-24 kwietnia 2018  Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania (uczestnictwo i publikacja), Kryteria efektywności systemów ochrony praw człowieka – prawo do prywatności  i Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w procesie KBWE i ich wpływ na prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej .


Konferencja naukowa Wybrane aspekty bezpieczeństwa a rozwój na poziomie lokalnym, Poznań 23 kwietnia 2018(uczestnictwo i publikacja), Nadzór nad bezpieczeństwem informacyjnym w służbach Policji.


XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 10-11 maja 2018 Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa (uczestnictwo) Społeczny kryzys postrzegania zagrożeń i jego wpływ na partycypacje obywatelską w kształtowaniu bezpieczeństwa.


XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa, Gdynia 16-18 maja 2018 (uczestnictwo i publikacja), Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi (geneza, rozwój i doświadczenia).


VII Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” Pyrzowice 22 czerwca 2018 (uczestnictwo i publikacja) Kultura organizacji a bezpieczeństwo informacyjne.


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy Badań Naukowych w różnych dziedzinach naukowych (uczestnictwo i publikacja) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i informacyjnym.


X Konferencja Naukowa Logistyka Morska „LogMare 2018” – październik 2018  (uczestnictwo i publikacja)  Rola systemów sieciocentrycznych dla zabezpieczenia działań morskich na przykładzie zatoki gdańskiej.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa GlobState „Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego” 04 – 05 grudnia 2018 r. (uczestnictwo) 


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa, Kościelisko-Zakopane 10-12 stycznia 2019 (uczestnictwo i publikacja) Informacja determinantą bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym.


Konferencja DZIEŃ OCHRONY DANYCH (uczestnictwo )-26 luty Warszawa


XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla Bezpieczeństwa, Gdynia 10-12 kwietnia 2019 (uczestnictwo i publikacja), Wojna w Syrii i kryzys w Wenezueli jako arena rywalizacji mocarstw – rozwiniecie koncepcji proxy war.


Autorka publikacji :

Tytuł: Inkompetencja społeczna w zakresie prawnej ochrony danych osobowych
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
ISBN: 978-83-7556-922-3

 

Tytuł: Jak godzić kwestie bezpieczeństwa informacji z ustawową gwarancją prywatności?
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Poznań  2017
Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy 
ISBN 978-83-65917-30-0

 

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne determinantem obowiązku tworzenia tożsamości internetowej.
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Poznań 2017
Wydawnictwo: Młodzi Naukowcy 
ISBN  978-83-65917-30-0

 

Tytuł: Megatrendy i ich wpływ na klimat bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Wydawnictwo: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku  
ISSN: 1899-9867

 

Tytuł: Wpływ informacji na bezpieczeństwo morskie
Autor: Katarzyna Karwacka, Klaudia Skelnik, Martyna Bartkowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Wydawnictwo: Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego "Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 12/2017 ISSN: 1231-2037

 

Tytuł: Analiza systemu wsparcia działań organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej
Autor: Martyna Bartkowska, Paweł Domański, Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Wydawnictwo: Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego "Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 12/2017 ISSN: 1231-2037

 

Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne a terroryzm 
Autor: Klaudia Skelnik
Wydawnictwo: Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  2017 
ISBN 987-83-65096-58-6.

 

Tytuł: Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego
Autor: Klaudia Skelnik
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Bankowa ; CeDeWu, 2018
ISBN: 978-83-66025-02-8

 

Tytuł: Czy RODO sparaliżuje służbę zdrowia? Jak dostosować się do nowych regulacji prawnych w obszarze wypadków nagłych 
Autor: Piotr Robakowski, Marlena Robakowska, Daniel Ślęzak, Klaudia Skelnik, Anna Tyrańska-Fobke, Andrzej Basiński, Przemysław Żuratyński, Jakub Kraszewski
Wydawnictwo: Emerg Med Serv, 2018;V,1:50-54

 

Tytuł: O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego 
E-ISSN 2354-0214 

 

Tytuł: Nadmiar wolności źródłem opresji – gogle pierwszym źródłem informacji o osobie
Autor: Klaudia Skelnik
Miejsce i rok wydania: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2019
ISBN : 978-83-62250-42-4

 

Tytuł: Krytyczność infrastruktury ważnej dla bezpieczeństwa państwa w kontekście przestrzeni cybernetycznej
Autor: Klaudia Skelnik, Jarosław Zych
Miejsce i rok wydania: : Pomorskie Forum Bezpieczeństwa NR II(4)/2018   
ISSN: 2543-6392 

 

Tytuł: Bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni
Autor: Klaudia Skelnik, Dagmara Arcikiewicz
Miejsce i rok wydania:  Pomorskie Forum Bezpieczeństwa NR II(4)/2018   
ISSN: 2543-6392 

 

Tytuł: Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w wychowaniu
Autor: Skelnik K., Gac M.,
Miejsce i rok wydania:  MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV V OZBROJENÝCH SILÁCH, BEZPEČNOSTNÝCH A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2019
ISBN 978-80-8040-579-3.

 

Mongrafia: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji metodyka, ideologia, państwo 
Autorzy: Klaudia Skelnik, Ireneusz Miciuła, Paweł Łubiński
Miejsce i rok wydania:  Wydawnictwo Nauka i Biznes, Katowice 2018
ISBN 978-8366040-01-4
 

dr Paweł Machalski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zróżnicowane zainteresowania naukowe obejmują m.in. systemy polityczne państw współczesnych, zagadnienia z zakresu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego, a także stosunki państwo-Kościół oraz dyplomację. Autor monografii pod tytułem: „Europa Samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej” oraz kilkunastu artykułów naukowych.

dr Dionizy Staszak

Absolwent ASG i studiów doktoranckich AON w Warszawie. Kierownik Zakładu Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu. Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz w zakresie wybranych zagadnień ochrony ludności na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie systemów i strategii bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, polemologii. Autor m.in. scenariuszy gier decyzyjnych w Urzędzie Miasta Toruń i w innych instytucjach państwowych.

dr Piotr Majewski

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Od 2002 roku związany z branżą ubezpieczeniową i motoryzacyjną. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ubezpieczeń, przestępczości ubezpieczeniowej i gospodarczej, propagowania edukacji finansowej. Poza działalnością naukową dr Piotr Majewski od 2004 roku związany jest z Polską Izbą Ubezpieczeń. Jako ekspert z dziedziny ubezpieczeń, współpracuje także z zakładami ubezpieczeń oraz organami ścigania.

Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie. Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Posiada szereg publikacji w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Systemów Business Intelligence funkcjonującego w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacyjności II na UTP w Bydgoszczy. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach projektu EASME (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises).

kom. dr Krzysztof Białowąs

W 2009 roku ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w 2015 roku uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2022 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Udział Policji w przeciwdziałaniu wykroczeniom „zakłócania spoczynku nocnego” uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Naukowo interesuje się partycypacją społeczności lokalnych w zakresie dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jest autorem kilku artykułów naukowych o tej tematyce. Od 1999 roku jest funkcjonariuszem Policji.
W trakcie służby przez ponad 11 lat, wykorzystując metody i techniki pracy operacyjnej, zajmował się zwalczaniem przestępczości. Natomiast aktualnie pełni funkcję dyżurnego stanowiska kierowania w jednej z bydgoskich jednostek Policji. Ponadto, jako nauczyciel stowarzyszony Instytutu Doskonalenia Kadr i Szkolenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wspierał realizację procesu dydaktycznego młodych policjantów. Od kilku lat jest kuratorem społecznym przy II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń
w sprawach rodzinnych i nieletnich w Bydgoszczy. Na przełomie 2019 i 2020 roku jako wychowawca brał udział w pracy ośrodka kuratorskiego w Bydgoszczy.

Kinga Szulc
mgr Kinga Szulc

Jej motto: „Myślę dużymi liczbami”

 

Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończyła dwie specjalizacje - zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. W 1997 r. odbyła stypendium zagraniczne w Haagse Hogeschool University of Professional Education w Hadze w Holandii. W celu doskonalenia procesu kształcenia oraz form dydaktycznych na prowadzonych zajęciach, w 2002 ukończyła Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku pedagogika. 

 

Jest weteranem w nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu!
Od 1999 roku jest asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości, wykładowcą przedmiotów z dziedziny finansów i bankowości takich jak: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, bankowość. Na zajęciach ze studentami korzysta nie tylko z nabytej w toku nauki wiedzy, ale także ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. 


Jej wartość dodana dla studenta – jest nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem!
W latach 1999-2001 była zatrudniona w dziale dyspozycji klienta, a później księgowości BIG Bank Gdański S.A.  I O/Toruń. W okresie 2006-2008 była związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy z siedzibą w Działdowie. Jako konsultant ekonomiczny wspierała prawników podczas audytów podatkowych i spraw sądowych, przeprowadzała analizę finansową spółek, sporządzała dokumentację cen transferowych i prowadziła szkolenia w tym zakresie. W 2012 r. została zatrudniona w KMW Engineering sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na stanowisku specjalisty ds. controllingu, a w 2014 r. awansowała na stanowisko dyrektora finansowego. Firma ta wykonuje działalność produkcyjno–usługową na terenie Unii Europejskiej, a Kinga Szulc zarządza i koordynuje pracą działu finansów i księgowości oraz działu płac. Od 2014 roku pracuje na stanowisku dyrektora finansowego w spółce-matce, tj. KMW Engineering Group. Bierze czynny udział w ustalaniu polityki finansowej firmy oraz całej grupy, a także wspiera zarząd w jej realizacji. W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu w spółce Nucair Technologies, która jest producentem kanałów wentylacyjny m.in. dla przemysłu nuklearnego i okrętowego, klapy pożarowej m.in. dla przemysłu nuklearnego oraz tłumików akustycznych m.in. dla przemysłu nuklearnego.

dr Magdalena Nowak-Paralusz
dr Magdalena Nowak-Paralusz

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu, politolog, socjolog, wykładowca, trener z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z grupą.
Specjalizuje się w badaniu psychologii polityki i psychologii społecznej. Dotychczasową pracę naukową i badawczą poświęcała szeroko pojętej komunikacji (społecznej i politycznej), a także badaniu roli płci w sferze publicznej (ekonomicznej, społecznej, politycznej) i prywatnej. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie umiejętności miękkich (wystąpienia publiczne, autoprezentacja, komunikacja - w tym kryzysowa, budowanie zespołów, konflikty). Koordynatorka szkoleń i prowadząca szkolenia. Kierownik oraz wykonawca w projektach komercyjnych i badawczych. Ekspert i komentator polityczny w mediach od 2012 roku (m.in.: Gazeta Pomorska, Radio PiK, TVP INFO, TVP Bydgoszcz, Radio dla Ciebie, Polskie Radio, Polsat, tvn24, Gazeta Wyborcza).

 

Tematyka komentarzy eksperckich:

  • zmiany i wydarzenia polityczne,
  • zachowania polityczne i partycypacja polityczna, 
  • prawa człowieka,
  • działania wizerunkowe i komunikacyjne, public relations,
  • wpływ społeczny i manipulacja,
  • problematyka równościowa,
  • postawy społeczne.