Zobacz inny kierunek

Akademia Lean Leadera


WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Akademia Lean Leadera w WSB w Toruniu

Studia „Akademia Lean Lidera” będą obejmowały wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze LEAN, bazując na  wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na własnym stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menadżerów obszarze. Zakres wiedzy będzie obejmował zarówno miękkie jak również twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Złożoność znaczeń powyższych pojęć oraz umiejętność ich identyfikacji we własnym otoczeniu pracy, stanowić będzie podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zatem kultura Lean będzie wykorzystywana w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej począwszy od produkcji poprzez usługi, kończąc na administracji.

Podstawowym celem kierunku Akademia Lean Lidera jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zarządzania oraz określenie funkcji i zadań menadżera w kulturze LEAN, co obejmuje:
 • Zapoznanie uczestników w filozofią LEAN oraz jej podstawowymi narzędziami. 
 • Zaznajomienie uczestników z narzędziami IT z tematyki LEAN – 30% zajęć realizowanych na komputerach.
 • Określenie celów i obszarów zastosowania podstawowych narzędzi LEAN
 • Uświadomienie uczestnikom konieczności zmian w obszarze kultury organizacyjnej, które są niezbędnym elementem wdrożenia LEAN

"Zmień sposób myślenia… a organizacje (procesy) będą zarządzać się same” to swoiste motto Lean Manufacturing wypowiedziane przez Philipa Kirby zachęca  nas do doskonalenia otoczenia w którym przebywamy i pracujemy. Zatem, jeżeli każdego dnia zaobserwuję zmianę wokół siebie i będę umiał to wykorzystać, aby usprawnić swój warsztat pracy to praca stanie się  przyjemnością.

dr inż. Waldemar Woźniak

 
Najważniejsza zasada zarządzania w kulturze LEAN mówi o tym, że miejscem działania jest każde stanowisko pracy. Kierownicy muszą wiedzieć co dzieje się w miejscu pracy. Służy to poszukiwaniu możliwości jego doskonalenia  i zwiększeniu efektywności pracy. Kluczem są więc umiejętności menedżerów służące pozyskiwaniu faktów w celu poszukiwania i określenia przyczyn występowania problemów. Ich umiejętność prowadzenia rozmowy, budowania dobrych relacji  z pracownikami oraz świadomość własnej roli w procesie LEAN jest niesłychanie ważna i umożliwia płynne i bezkonfliktowe reagowanie na zmiany oraz wdrażanie usprawnień.  
 
Studia „Akademia Lean Lidera” będą obejmowały wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze LEAN, bazując na  wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na własnym stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menadżerów obszarze. Zakres wiedzy będzie obejmował zarówno miękkie jak również twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Złożoność znaczeń powyższych pojęć oraz umiejętność ich identyfikacji we własnym otoczeniu pracy, stanowić będzie podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zatem kultura Lean będzie wykorzystywana w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej począwszy od produkcji poprzez usługi, kończąc na administracji. 
 
Akademia Lean Lidera będzie prowadzona w formie aktywnej, umożliwiającej identyfikację, diagnozę i ocenę  wybranej sytuacji krytycznej (problemowej) w przedsiębiorstwie na bazie studium przypadku (case study) przygotowanego przez wykładowcę oraz uczestników. W następstwie tego zostaną dobrane takie narzędzia LEAN, które umożliwią przygotowanie, przeprowadzenie, a następnie omówienie (w aspekcie nakładów i korzyści) rozwiązania usprawniającego dany obszar organizacyjny (wybraną grupę stanowisk lub/i system pracy)  przedsiębiorstwa.  
 
Korzyści
Absolwenci kierunku „Akademia Lean Lidera” będą :
 • znać i stosować spójną dla korporacji (przedsiębiorstwa) nomenklaturę w zakresie LEAN
 • przeprowadzić proces oceny sytuacji problemowej w przedsiębiorstwie wg etapów W.E Deminga
 • umieć zidentyfikować obszary w których można zastosować systemy (np. 5S, TQM, JiT…) i narzędzia LEAN zarówno twarde (np. VMS, Kanban…) jak również miękkie (np. Kreatywność, Team Working, Problem Solving…)
 • umieć na poziomie ogólnych dokonać analizy korzyści wynikających z wprowadzenia usprawnień w zakresie LEAN
 • znać i stosować techniki rozwiązywania problemów biznesowych na bazie metodologii Six Sigma
 
Absolwenci otrzymają certyfikat: 
 1. Ukończenia kursu Lean Management na poziomie Lean Practitioner oraz 
 2. Certyfikat ukończenia kursu Zarządzania Projektami według standardu PMI na poziomie CAPM. 
 
Uczestnicy
Studia „Akademia Lean Lidera” kierowane są do pracowników firm produkcyjnych i usługowych, którzy zajmują stanowiska ze szczebla operacyjnego jak i  zarządzającego. Osoby te, prócz codziennych zadań odpowiedzialni są także za stałe obniżenie kosztów działalności firmy lub działu poprzez zastosowania zasad ‘odchudzania’ (ang. Lean) procesów. 
 
Partner kierunku:
fundacja_roxzwoju_inicjatyw_gospodarczych.png
 
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia Lean Leadera w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

MODUŁ I - WPROWADZENIE DO LEAN MANAGEMENT. (16 GODZ.)
Dzień I – Interaktywne wykłady

 • Inauguracja i przedstawienie programu Lean Management. (2 godz.)
 • Filozofia Lean Management. Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań Lean. Klasyfikacja narzędzi Lean i ich zastosoawanie w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw. Nomenklatura Lean. (2 godz.)
 • Identyfikacja strat w logistyce przedsiębiorstwa. Obszary i kategorie strat. (2 godzin)
 • Zarządzanie zmianą – czy przedsiebiorstwo jest gotowe do wdrożenia Lean. (2 godz.)

Dzień II – Warsztaty

 • Identyfikacja strat oraz możliwości wdrożenia Lean – case study. (4 godz.)
 • Czy jesteśmy gotowi na zmianę – gra symulacyjna. (4 godz.)

MODUŁ II – NA KOMPUTERACH -  PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE IMPULSEM DO WDRAŻANIA LEAN (16 GODZ)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Klasyfikacja metod prognozowania. Podejmowanie decyzji menedżerskich. (1 godz.)
 • Mierniki jakości prognoz. Błędy prognoz ex post i ex ante. (1 godz.)
 • Ilościowe metody prognozowania. Prognozy na podstawie modeli czasowych. (2 godz.)
 • Modele analityczne. Liniowe modele wygładzenia wykładniczego. (1 godz.)
 • Metody oparte na modelach ekonometrycznych. (1 godz.)
 • Jakościowe metody prognozowania. Modele analogowe. Testy rynkowe. (1 godz.)
 • Monitorowanie prognoz. (1 godz.)

Dzień II – Warsztaty

 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych wspomagających procesy prognozowania – zajęcia laboratoryjne. (8 godz.)

MODUŁ III - LEAN W LOGISTYCE PRODUKCJI – NA KOMPUTERACH - MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Lean engineering - mapowanie strumienia wartości. (1 godz.)
 • Charakterystyka obiektów w mapowaniu strumieniem wartości. (1 godz.)
 • Opracowywanie map stanu obecnego procesów. (2 godz.)
 • Sposoby i techniki analizy map strumienia wartości. (2 godz.)
 • Opracowywanie map stanu przyszłego. (2 godz.)

Dzień II – Warsztaty (8 godz.)

 • Praktyczne aspekty mapowania strumienia wartości. (2 godz.)
 • Wykonywanie prostych map strumienia wartości dla procesów produkcyjnych i usługowych (mapy stanu obecnego). (2 godz.)
 • Analiza map strumienia wartości. (2 godz.)
 • Opracowywanie map strumienia wartości stanu przyszłego. (2 godz.)

MODUŁ IV - LEAN W STEROWANIU PRODUKCJĄ – NA KOMPUTERACH - INŻYNIERIA WSPÓŁBIEŻNA (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Lean a inżynieria współbieżna. (1 godz.)
 • Sterowania produkcją w inżynierii współbieżnej. (1 godz.).
 • Planowanie i wybrane metody harmonogramowania produkcji. (2 godz.)
 • Wybrane aspekty optymalizacji przebiegu produkcji. (2 godz.)
 • Prezentacja algarotmów do optymalizacji przebiegu produkcji. (2 godz.)

Dzień II – Warsztaty

 • Budowanie macierzy sprzężeń. (2 godz.)
 • Metody planowania zadań. (2 godz.)
 • Systemy decyzyjne – macierz zadań. (4 godz.)

MODUŁ VI - KALKULACJA KOSZTÓW (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Systemy rachuku kosztów. (2 godz.)
 • Zarządzanie kosztani z wydzieleniem produkcji nietypowej. (2 godz.)
 • Kalkulacja kosztów ukierunkowana na wąskie gardła w przedsiębiorstwie. (2 godz.)
 • Wielowariantowe rozliczanie kosztów pośrednich na wyrób i/lub usługę. (2 godz.)

Dzień II – Warsztaty

 • Rachunek kosztów wdrożonych usprawnień – case study. (2 godz.)
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych do symulacji kosztów wyrobu i/lub usługi – zajęcia laboratoryjne. (6 godz.)

MODUŁ VI - NARZĘDZIA LEAN W STEROWANIU PRODUKCJĄ (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Usprawnienia w obszarze utrzymania ruchu. (4 godz.):
  -Analiza skutków i przyczyn błędów w sterowaniu produkcją – metoda FMEA
  -Metodyka 5S.
 • Redukcja czasów przezbrajania maszyn  technologicznych i czasów operacji serwisowych (SMED). (2 godz.)
 • Wykorzystanie wskaźników zarządczych do oceny wdrożonych usprawnień (produktywność, OEE, inne). (2 godz.)

Dzień II – Warsztaty

 • Praktyczne wykorzystanie metodyki 5S na wybranych przykładach – case study.         (2 godz.)
 • Dobór i zastosowanie  mierników do oceny zmian na wybranych  przykładach.           (2 godz.)

MODUŁ VII - SIX SIGMA JAKO UZUPEŁNIENIE LEAN MANAGERA CZĘŚĆ 1 (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania organizacją opartą o Six Sigma. (2 godz.)
 • Przedstawienie modelu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). (3 godz.)
 •  Analiza biznesowa problemu. (1 godz.)
 •  Wstępna Analiza Procesu (SIPOC). (2 godz.)

Dzień II - Interaktywne wykłady

 • Zebranie Głosu Klienta. (2 godz.)
 • Ustalenie potencjalnych przyczyn powstania problemu. (2 godz.)
 • Przygotowanie i realizacja Planu Zbierania Danych - Określenie Punktu Bazowego (Baseline Sigma). (2 godz.)
 • Omówienie i zastosowanie Analizy Przyczyn - Root Cause Analysis. (2 godz.)

MODUŁ VIII - SIX SIGMA JAKO UZUPEŁNIENIE LEAN MANAGERA – CZĘŚĆ 2 (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Skuteczna identyfikacja potencjalnych rozwiązanień problemu. (3 godz.)
 • Techniki wyboru rekomendowanych rozwiązań . (3 godz.)
 • Wdrożenie pilotażowe usprawnionego procesu. (2 godz.)

Dzień II - Interaktywne wykłady

 • Wdrożenie planu kontroli zmian (2 godz.)
 • Opracowanie i ustanowienie nowych procedur dla zoptymalizowanych procesów - warsztaty. (3 godz.)
 • Skuteczna prezentacja wyników projektu – warsztaty (3 godz.)

MODUŁ IX-  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (16 GODZ.)
Dzień I - Interaktywne wykłady

 • Rola zarządzania projektami w organizacji. (2 godz.)
 • Kompetencje kierownika projektu. (1 godz.)
 • Praktyczne narzędzia i techniki służące do uruchomienie projektu. (1 godz.)
 • Podstawowe techniki planowania realizacji projektu - część I. (4 godz.)

Dzień II - Interaktywne wykłady

 • Podstawowe techniki planowania realizacji projektu - część II. (6 godz.)
 • Kontrola realizacji projektu. (1 godz.)
 • Zamknięcie projektu. (1 godz.)

MODUŁ X - LEAN W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM – SYMULACJA STRATEGICZNO - DECYZYJNA
Dzień I – Podejmowanie decyzji w biznesie – gra symulacyjna.

 • Strategiczna gra biznesowa realizowana w formie symulacji komputerowej z zakresu inżynierii finansowej i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym w kulturze Lean - cz. 1. (8 godz.)

Dzień II – Podejmowanie decyzji w biznesie – gra symulacyjna

 • Strategiczna gra biznesowa realizowana w formie symulacji komputerowej z zakresu inżynierii finansowej i controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym w kulturze Lean - cz. 2. (4 godz.)
 •  Zaliczeniowe prezentacje opracowanych projektów optymalizacji procesów na bazie metodyki Lean. (4 godz.)

Praca indywidualna- projekt ( 10 h.)- Przygotowanie pracy projektowej z wybranych zagadnień programowych

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą m.in.:

Waldemar Woźniak
Doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie. Jest  licencjonowanym trenerem i doradcą w firmach Integra-Consulting oraz Stowarzyszeniu REFA Wielkopolska. Konsultant z ponad  20-letnim stażem. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, usprawnianiu procesów pracy, prognozowaniu gospodarczym oraz analizie strategicznej przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystuje wiedzę z zakresu controllingu, rachunku kosztów, rachunku inwestycyjnego oraz normowania czasu pracy. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, promującej i wspierającej proinnowacyjną działalność gospodarczą zarówno pojedynczych podmiotów gospodarczych jak również dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z Technicznym Uniwersytetem w Cottbus (Niemcy) oraz firmami doradczymi Integra-Consulting i Stowarzyszenie REFA Wielkopolska. Specjalizacja: Zarządzanie projektami, analiza procesowa przedsiębiorstw, usprawnianie (re-inżynieria) procesów pracy, prognozy gospodarcze, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, normowanie czasu pracy, nowe formy kształcenia z wykorzystaniem symulatorów i gier  strategicznych. Sukcesy: Szkolenia i projekty zrealizowane dla kluczowych klientów, m.in.: ATS StahlSchmidt & Maiworm, FAMOT S.A. Pleszew, Gemalto Sp. z o.o., Hochland Polska, INTRA S.A. Keiper Sp. z o.o., Krojcig Mebel Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., Probet-Dasag Sp. z o.o., Paroc Polska, Seco/Warwick S.A., Selgros Cash&Carry, Smurfit Kappa Polska, Steinpol OK Meble Sp. z o.o., Port Lotniczy Ławica” Sp. z o.o., Swedwood S.A., Wika Polska, FRANKE Foodservice Systems Poland Sp. z o.oPasje: W wolnej chwili uprawia relaksacyjnie różne dyscypliny sportu m.in. narciarstwo zjazdowe i biegowe, koszykówka, siatkówka plażowa i żeglarstwo śródlądowe oraz morskie.
 
Michał Niedzielski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Zarządzanie i Organizacja ze specjalnością Finanse i Bankowość. Ukończył podyplomowe studia MBA na Helsinki School of Economics. Posiada certyfikaty: Master of Project Management wydany przez George Washington University oraz PMP (Project Management Professional) jak również specjalistyczne związane z metodyką Six Sigma. Dodatkowo poszerzał swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania sprzedażą i w szkole trenerskiej.  
Od kilku lat współpracuje z firmą szkoleniową Pasja G.D.T. Od ponad 15-nastu zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów i usług dla sektora finansowego. Pełnił także funkcję Director of Community of Practice w PMI Polska. Sprzedał i realizował projekty dla firm z różnych branż takich jak: BZWBK, Millennium Bank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Citibank, Bank Sabadell, Banco Espirito Santo, Tchibo, Dressta, Exide Systems, Zakłady Azotowe Puławy, Over Group. Jest autorem pierwszego filmu edukacyjnego o Six Sigmie w języku polskim (zobacz) oraz autorem tematycznych publikacji. Specjalizacja: Prowadzi szkolenia związane ze sprzedażą i obsługą kluczowego klienta korporacyjnego (key account managment), zarządzania projektami wg standardu PMI oraz Lean Six Sigma.  Największe sukcesy: Stworzenie i zarządzanie centrum kompetencyjnym technologii informatycznych dla portugalskiej grupy bankowej. Najwięcej satysfakcji daje mu rodzina : żona i dwójka dzieci.  Pasje: 
Prywatnie jest miłośnikiem treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem kettlebell, sportów wodnych w szczególności nurkowania wrakowego, a także sportów zimowych w tym narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz wieczornego BBQ. 
 
Julian Jakubowski
Doktor nauk technicznych w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn Politechnika Poznańska. Trener ECDL advanced. Ponad 25 letnie doswiadczenie w zakresie pracy dydaktyczno-naukowej. Kilkuletnia współpraca z firmami w zakresie technologii informatycznych w projektowaniu i wytwarzaniu. Prowadzi zajecia na Uniwersytecie Zielonogórskim z procesów produkcyjnych, prognozowania w przedsiebiorstwie, technik CAx w zastosowaniach inzynierskich, Dodatkowo zatrudniony w Państwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Sulechowie gdzie prowadzi zajecia z technologii informatycznych, grafiki inzynierskiej i komputerowo wspomaganego projektowania. Od 2007 roku prorektor ds. studenckich w PWSZ w Sulechowie. Specjalizacja: Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie. Cyfrowy rozwoj modelu produktu (system Catia) Procesy produkcyjne. Technologie informcyjne. Prognozowanie w przedsiebiortswie z uwglednieniem jakosci i podejmowania decyzji menedżerskich. Sukcesy:
Szkolenia z zakresu CAD. Uzyskane dwa patenty. Ponad 70 publikacji naukowych i projekty zrealizowane dla kluczowych klientów, m.in.: ATS StahlSchmidt & Maiworm, FAMOT. Pasje: W wolnej chwili uprawia relaksacyjnie różne dyscypliny sportu m.in. tenis, narciarstwo zjazdowe, muzyka, podróze. 
 
Michał Sąsiadek
Doktor nauk technicznych o specjalności konstrukcyjno-managerskiej. Ukończył, między innymi, Wrocławską Akademię Transferu Technologii, jest trenerem gier symulacyjnych MARKETPLACE. Konsultant z ponad 10-letnim stażem. Specjalizuje się w optymalizacji procesów przemysłowych, projektowaniu i konstruowaniu maszyn (zwłaszcza z uwzględnieniem projekatowania dla wytwarzania i montażu oraz metodologii DfX). Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prowadzi zajęcia w Uczelni Zawodowej Zagłebia Miedziowego w Lubinie. Współpracuje z Technicznym Uniwersytetem w Pilźnie (Czechy) oraz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Naczelną Organizacja Techniczną w Zielonnej Górze. Specjalizacja: Techniczne prrzygotowanie produkcji, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn, CAD, optymalizacja procesów (z uwzględnieniem: VSM, 5S, SMED, itp.),lean engineering (management, manufacturing). Sukcesy: Szkolenia i projekty zrealizowane dla sektora MŚP w zakresie projektowania maszyn,, optymalizacji produkcji, analiz ryzyka, analiz bezpieczeństwa, analiz FMEA, zarządzania Systemami Jakości w laboratoriach baddawczych, audytów technologicznych. Pasje: Technika, trystyka, sport, birofilia.
 
Roman Kielec
Doktor nauk technicznych, dyscyplina naukowa; Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, usprawnianiu procesów produkcyjnych, optymalizacji produkcji, szcztucznej inteligencji, algorytmach genetycznych, inżynierii współbieżnej. Jest autorem systemu komputerowego do zarzązdania produkcją oraz metody macierzowej z zaimplementowanym algorytmem ewolucyjnym. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prowadzi zajęcia w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, promującego i wspierającego innowacyjną działalność gospodarczą zarówno pojedynczych podmiotów gospodarczych jak również dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z Technicznym Uniwersytetem w Pilznie (Czechy) oraz firmami doradczymi Biuro Doradztwa Europekskiego w Zarach, A&M Consulting" S.C., NOT Zielona Góra, SIMP Gorzów Wlkp. Zukunfts Agentur Branderburg Frankfurkt Oder. Specjalizacja: Zarządzanie produkcją, inżynieria współbieżna, optymalizacja procesów projektowo-konstrukcyjnych, transfer technologii, racjonalizacja parku maszynowego, audytowanie przedsiębiorstw, wdrażanie innowacji procesowo-produktowych, planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych, grafika inżynierska, systemy decyzyjne w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych, lean management, lean manufacturing. Sukcesy: Zrealizowane szkolenia i projekty dla około 50 firm w polsce. Wystawienie 67 opinii o innowacyjności inwestycji. Organizacja miedzynarodowych misji gospodarczych, spotkań brokerskich oraz wizyt studyjnych. Ekspert z zakresu komercjalizacji wyników badan naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pasje: podróże, miłośnik zabytków architektury sakralnej i świeckiej.
 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Akademia Lean Leadera w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
435 zł375 zł2175 zł1875 zł4350 zł3750 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007