Zobacz inny kierunek

Akademia biznesu rodzinnego WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Akademia biznesu rodzinnego w WSB w Toruniu

W Polsce 70% firm na rynku to firmy rodzinne. Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją dziś firmy rodzinne jest konieczność ich profesjonalizacji przy zachowaniu przewag, jakie daje dobrze rozumiana rodzinność w biznesie. To niezbędny warunek do tego, by mogły skutecznie się rozwijać się, konkurować na rynku, przyciągać talenty, być atrakcyjnym partnerem biznesowym i pracodawcą. To jedyne tego typu studia podyplomowe skierowane wyłącznie do firm rodzinnych, będące odpowiedzią na paląca potrzebę profesjonalizacji oraz potrzebę podnoszenia  kompetencji kadr zarządzających (obecnych i przyszłych) - zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian rynkowych oraz sukcesji pokoleniowej.

Wypowiedzi przedstawicieli, wskazują, że rośnie zapotrzebowanie na świadomy rozwój sukcesorów, a w tym gotowość do sukcesji. Obecnie duża większość dobrze rozwiniętych firm rodzinnych to działalności, które są prowadzone przez pierwsze pokolenie ich twórców. Istnieje realne zapotrzebowanie dla przygotowanie kolejnego pokolenia do przejęcia                i dalszego rozwoju biznesu rodzinnego. Akademia Biznesu Rodzinnego jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę profesjonalizacji oraz kreowania gotowości z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań typowych dla biznesów mikro, małych i średnich firm.

Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją dziś firmy rodzinne jest konieczność ich profesjonalizacji przy zachowaniu przewag, jakie daje dobrze rozumiana rodzinność w biznesie. To niezbędny warunek do tego, by mogły skutecznie się rozwijać się, konkurować na rynku, przyciągać talenty, być atrakcyjnym partnerem biznesowym i pracodawcą.  To jedyne tego typu studia podyplomowe skierowane wyłącznie do firm rodzinnych, będące odpowiedzią na paląca potrzebę profesjonalizacji oraz potrzebę podnoszenia  kompetencji kadr zarządzających (obecnych i przyszłych) - zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian rynkowych oraz sukcesji pokoleniowej.

Cel: 
Akademia Biznesu Rodzinnego to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone prowadzeniu i zarządzaniu firmą w specyficznych uwarunkowaniach rodzinnych (w tym związanych z sukcesją).

Korzyści:
Zajęcia prowadzone są w stylu praktycznych warsztatów i naukę przez doświadczenie. Każdy moduł studiów prowadzony jest przez eksperta - praktyka w danej dziedzinie i/lub trenera, coacha biznesowego. Zajęcia prowadzone są w formie grywalizacji. Student powinien uzyskać minimalny poziom punktów na dany zjazd. Z każdych zjazdów wyłonieni będą najaktywniejsi studenci, którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych spotkań coachingowych. Przewidziane są rownież dodatkowe nagrody mobilizujące do nauki.

Uczestnicy:
Studia kierowane są do właścicieli firm rodzinnych, nestorów, sukcesorów, członków rodzin właścicielskich i pracowników firm rodzinnych zaangażowanych w aspekt sukcesji firmy lub zarządzanie w niej.

Minimalne wymagania od kandydatów to studia licencjackie i co najmniej rok przepracowany w firmie na dowolnym stanowisku.

Partner kierunku:
pasja.png
Ambasador kierunku:

logo_darpol_png_www.png

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia biznesu rodzinnego  w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Specyfika firm rodzinnych w Polsce i na świecie 16 godz.:
 • Firmy rodzinne w Polsce i na świecie
 • Atrybuty firm rodzinnych
 • Budowanie marki i przewagi konkurencyjnej
 • Bariery i akceleratory rozwoju firm rodzinnych
 • Szanse i możliwości stojące przed firmami rodzinnymi
 • Zarządzanie kreatywnością
Słuchacz pozna specyfikę firm rodzinnych; będzie wiedział gdzie się zwrócić w przypadku wystąpienia problemów związanych z prowadzeniem firmy rodzinnej; dowie się w jakim środowisku działają firmy rodzinne w Polsce (np. jakie są organizacje); pozna wyróżniki i silne strony firm rodzinnych w porównaniu do korporacji; pozna typowe bariery rozwoju oraz wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi.

Psychologia komunikacji i zarządzania - Komunikacja w firmie rodzinnej 16 godz.: 
 • Zarządzanie emocjami
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie, rozliczanie, kontrola, motywacja;
 • Wdrażanie zmiany w firmie rodzinnej, niwelowanie oporu przed zmianą 
Słuchacz zapozna się z aspektami psychologi komunikacji w firmie rodzinnej, świadomego delegowanie zadań i uprawnień; wzbudzania odpowiedzialności współpracowników za zadanie czy obszar zawodowy; pozna zasady rozliczania zadań; budowanie kultury; feedbacku w firmie: przekazywanie skutecznych informacji zwrotnych i gotowość sukcesora do odbioru informacji zwrotnej. Delegowanie zadań i odpowiedzialności: drabina delegowania; dopasowanie zadania do umiejętności i motywacji pracownika; nadawanie uprawnień i budowanie odpowiedzialności za zadanie, proces, obszar. Rozliczanie zadań: metody rozliczania zdelegowanych zadań z uwzględnieniem elementu motywowania. Kultura informacji zwrotnej: idea informacji zwrotnej (odbierania i dawania); rodzaje feedbacku; modele budowania informacji zwrotnej (FUKO, SBI, AID); radzenie sobie z możliwymi reakcjami na feedback (model HEAR).

Zarządzanie strategiczne - Wizja, misja i strategia 16 godz.:
 • Najpopularniejsze rodzaje strategii
 • Strategia właściciela, sukcesora, członków rodzinny, kluczowych pracowników;
 • Jak wypracować, wdrożyć i monitorować wspólną strategię w firmie rodzinnej (SWOT, KPI, BSC, 5 sił Portera itp.)
Słuchacze uczą się definiować strategię własnego biznesu rozpoczynając od wykreowania wartości firmy poprzez ustalenie deklaracji misji i wizji. Poznają narzędzia analizy strategicznej pozwalającej określić kierunek dalszego rozwoju. nabywają praktycznych umiejętności w analizowaniu otoczenia biznesowego, czytania trendów - makro i mikro otoczenia biznesowego, analiza wyników, rezerw oraz potencjału, analiza problemów oraz wąskich gardeł.

Nowoczesny i innowacyjny HR atrybutem firmy rodzinnej - Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej 16 godz.:
 • Rekrutacja pracowników z rodziny i spoza rodziny
 • Motywowanie pracowników
 • Międzypokoleniowe porozumienie
Słuchacz dokona przeglądu dobrych praktyk w obszarze zarządzania personelem w firmach rodzinnych. Uczestnicy przekonają się czy i dlaczego nowoczesny HR jest potrzebny firmom rodzinnym. Uświadomią sobie na czym polega istota zarządzania kapitałem ludzkim w firmach rodzinnych a także wzmocnią swoje umiejętności zarządzania personelem. Poznają najnowsze trendy z zakresu motywowania pracowników, dowiedzą się czym jest optymalna motywacja i dlaczego motywowanie za pomocą kija i marchewki nie działa, oraz rozwiną swoje kompetencje w obszarze budowania zaangażowania pracowników i zarządzania wielopokoleniowym zespołem.

Planowanie sukcesyjne - Etapy procesu sukcesji 16 godz.:  
 • Prawne i finansowe aspekty sukcesji (np. sukcesja w zależności od formy prawnej firmy, darowizny, spadki, testamenty)
 • Przekształcenia, aporty
Słuchacz: Moduł kładzie nacisk na przekazanie wiedzy i umiejętność jej zastosowania w obszarze: identyfikacji sytuacji zastanej w danej rodzinie pod kątem struktury majątku i zobowiązań, samodzielnego przygotowania planu sukcesji w firmie rodzinnej, zasad zarządzania, restrukturyzacji majątku. Obejmuje zagadnienia: doboru formy prawnej firmy rodzinnej, sposobu przekazywania własności z pokolenia na pokolenie, budowy planu awaryjnego, sporządzenia harmonogramu wykonawczego planu sukcesji.będzie znał prawne i finansowe aspekty procesu sukcesji, różne modele sukcesji i jej etapy, podstawy prawa spadkowego; będzie wiedział co może określać testament; będzie znał formy przekazania/sprzedaży przedsiębiorstwa.

Budowanie silnego zespołu pracowników w firmie - Budowanie zespołu, który zwycięża 16 godz..
 • Jak zostać dobrym liderem, style przywództwa.  
 • Budowanie autorytetu sukcesora; współpraca nestora i seniora.
Słuchacz: Budowanie świadomości zarządzania sytuacyjnego w zmieniającej się sytuacji firmy poprzez dostosowanie stylu pracy sukcesora - menadżera, delegowania, uczenia, dawania informacji zwrotnej w różnych sytuacjach a szczególnie na każdym etapie rozwoju pracownika. Uczestnik będzie wiedział jak budować autorytet sukcesora. Poruszona będzie rola nestora we współpracy z sukcesorem i jej wpływu na kreowanie synergii współpracy wewnątrz firmy. Studenci będą mogli lepiej przyjrzeć się grupie podległych pracowników. Moduł będzie okazją do uczestniczenia w treningu korzystania z narzędzi pracy menadżera - sukcesora z ludźmi od wyznaczania celu, delegowania zadań i uprawnień, poprzez instruktaż, kontrolę i ocenę pracownika w kontekście poziomu kompetencji pracownika. 

Prawo w firmie rodzinnej 16 godz.
 • Podstawy prawa gospodarczego i podatkowego
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie członków rodziny
 • Wynagrodzenia
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe
Słuchacz pozna formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz podstawy prawa gospodarczego i podatkowego; będzie wiedział które główne ustawy i najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy go obowiązują  (Kodeks Pracy, Kodeks cywilny, KSH, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Międzynarodowe Prawo Handlowe, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Prawo restrukturyzacyjne – aspekty praktyczne). Moduł poświęcony aspektom prawnym, różnym formom prowadzenia działalności gospodarczej, spółkom osobowym i kapitałowym. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu prawa konsumenckiego, gwarancji, rękojmi, reklamacji. Omówione zostanie prawo odstąpienia od umowy. Uczestnicy poznają rodzaje umów o pracę, regulaminy pracy. Szczegółowo poznają również temat windykacji, umowy poręczeń, weksle, sądowe dochodzenie roszczeń oraz współpracę z komornikiem.
 
Sprzedaż i negocjacje - Budowanie struktur sprzedażowych 16 godz.:
 • Marketing w firmie rodzinnej z rozróżnieniem rynku B2B i B2C
 • Budowanie marki firmy rodzinnej
 • Pozyskiwanie klientów - prospekting
 • Negocjacje, strategie
Słuchacz: będzie umiał zbudować dział handlowy; ustalać zasady jego działania i sposoby rozliczania handlowców; będzie wiedział jak pozyskiwać klientów dla swojej firmy; będzie znał różnice w budowaniu marki i marketingu na rynku B2B a B2C; będzie znał nowoczesne formy i kanały marketingu w zależności od branży i grupy docelowej; będzie posiadał umiejętności negocjacyjne. Poznanie strategii działań sprzedażowych i marketingowych model PUSH i PULL w firmie rodzinnej w kontekście zmieniających się trendów. Opracowanie scenariuszy działań, procesów sprzedaży i marketingu B2B / B2C. Wypracowanie planu działań zwiększających efektywność i potencjał obsługiwanej grupy klientów oraz ustalenia palety działań zwiększających grupę odbiorców produktów i usług. Moduł porusza aspekty negocjacji zakupowych i sprzedażowych, zwracając szczególną uwagę na umiejętność pokazywania atrybutów firmy rodzinnej oraz bronienia minimum opłacalności. Uczestnicy opracowują strategie negocjacyjne.

Finanse w firmach rodzinnych - Podstawy rachunkowości zarządczej, czytanie sprawozdań finansowych 16 godz:
 • Controlling w firmie rodzinnej
 • Ocena opłacalności inwestycji 
 • Źródła finansowania
 • Bieżąca ocena kondycji firmy rodzinnej w przypadku nieprowadzenia pełnej księgowości
 • Metody prowadzenia księgowości w Polsce
 • Rodzaje sprawozdań finansowych
Słuchacz: pozna efektywne zaangażowanie nestorów - właścicieli firm i pracowników w zarządzanie kosztami. Uporządkowanie kosztów i poprawa dyscypliny kosztowej. Poprawa przepływu informacji między członkami rodziny w rozwój biznesu. Poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia. Poznają istotę, zawartość i strukturę poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie. Nabędą umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury i analizy dynamiki sprawozdań finansowych. Nabędą umiejętność przewidywania zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w przyszłych okresach na podstawie analizy dynamiki sprawozdań finansowych. Poznają kluczowe wskaźniki finansowe stosowane w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz nauczą się je wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji menedżerskich lub kredytowych. Nauczą się wykorzystywać wskaźniki finansowe do sporządzania planów finansowych, poznają metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej firmy, w tym metody przewidywania zagrożeń i niewypłacalności.

Wydobywanie potencjału firmy, rozwój i zarządzanie kreatywnością i wzrostem - Siła założeń i przekonań ograniczających rozwój i wydobywanie potencjału:
 • Projektowanie kreatywnych produktów, usług i działań marketingowych.  
 • Zarządzanie wzrostem firmy rodzinnej
Moduł poświęcony umiejętności rozwijania ducha przedsiębiorczości i innowacyjności wewnątrz organizacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się jak w firmie rodzinnej budować kulturę organizacyjną wspierającą innowacyjność i na co należy szczególnie zwracać uwagę budując zespoły, nastawione na tworzenie innowacji. W sposób praktyczny nauczą się jak tworzyć i rozwijać nowe produkty czy usługi za pomocą  jednej z najnowszych metod pracy kreatywnej – myślenia projektowego. Pozyskają uniwersalne narzędzie Design Thinking do samodzielnego przeprowadzania procesu tworzenia innowacji skoncentrowanej na człowieku i jego potrzebach.
 
FORMA ZALICZENIA
 • Praca dyplomowa - tematyka dowolna łącząca aspekty związane ze studiami oraz reprezentowany biznes, np. opisujący misję, wizję i wartości własnej firmy firmy lub strategia rozwoju na najbliższe lata.
 • Test wiedzy.
 
Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą m.in wykładowcy Pasji Grupy Dobrych Trenerów

Aleksandra Jasińska-Kloska
Autorka, opiekunka kierunku. Współwłaściciel, sukcesorka i prokurent w firmie rodzinnej Darpol sp. z o.o. Sp.k. Ukończyła MBA, Stosunki Międzynarodowe, Rachunkowość, Wycena Nieruchomości, Dotacje Unijne, aktualnie słuchacz studiów aleksandra_kloska_0.jpgpodyplomowych "Psychologia w biznesie" Aktywny członek Komisji Rewizyjnej w stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych, Lider regionalnego koła Inicjatywy Firm Rodzinnych w  województwie kujawsko-pomorskim. Członek-założyciel Rady Firm Rodzinnych. Zainteresowania: Zarządzanie wzrostem przedsiębiorstw, sukcesja, psychologia, narzędzia uwalniania kreatywności, organizacja eventów, nieruchomości, tango argentyńskie, język rosyjski

Joanna Wysocka-Pawlakwysocka_j_0.jpg
Pasdja Grupa Dobrych Trenerów, Psycholog z dyplomem MBA z zakresu HR. Trener pasji GDT. Po zakończeniu psychologicznych studiów magisterskich oraz licencjacie z anglistyki doskonaliła obie ścieżki wiedzy na studiach podyplomowych m.in. na UAM.  Od lat związana z obszarem HR. Zdobywała doświadczenie w branży jako manager personalny, konsultant ds. szkoleń i rozwoju, koordynator programowy i koordynator ds. szkoleń. Dzięki temu poznała specyfikę procesów personalnych, co pozwala jej na wysoką efektywność podejmowanych działań szkoleniowych i doradczych. Podłoże psychologiczne oraz językowe praktykuje wspomagając procesy personalne w wielu firmach. W ciągu 10 lat przeszkoliła z sukcesami około 5000 osób, Projektuje i prowadzi sesje Assessment i Development Centre (Certyfikat Mangera ds. AC/DC) dla kadry menedżerskiej i handlowców. Wykładowca studiów podyplomowych ALK, WSB w Toruniu i Szczecinie, WSH w Kielcach. Specjalizuje się w kompleksowych projektach rozwojowych, polsko i angielskojęzycznych,  dotyczących umiejętności menedżerskich, trenerskich, usprawniania procesów handlowych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Licencjonowany trener Insight Discovery®. 

Michał Hanuszek
Przedsiębiorca, Trener Biznesu związany z Pasja Grupa Dobrych Trenerów, Konsultant ds. rynku chińskiego. Trener pasji GDT. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacji Gospodarczej na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy zdjecie_wizerunek_michal_hanuszek_0.jpgoraz studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii i Zarządzania w Opolu w zakresie: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Absolwent Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wiceprezes i współzałożyciel firmy o międzynarodowym zasięgu w branży energetycznej, która z dużymi sukcesami działa na rynku od 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach biznesowych w zakresie międzykulturowym - negocjował na rynkach azjatyckich i europejskich. Wiceprezes firmy Pasja Grupa Dobrych Trenerów, Dyrektor ds. sprzedaży w firmie Rule No.8.  Umiejętnie i z zaangażowaniem godzi obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Wraz z żoną i trójką dzieci aktywnie spędza czas wolny. Wspólnie z Przyjacielem i wspólnikiem zaprojektował i wdrożył na polskim rynku, pod swoją marką, nową grupę produktów w branży energetycznej, która z powodzeniem konkuruje z największymi producentami na świecie. Zapalony pasjonata podróży, wspinaczek wysokogórskich, edukacji z zakresu kultury azjatyckiej i psychologii biznesu. Kocha wyzwania biznesowe, gdzie ludzie, którzy z nim współpracują „ nie muszą tylko chcą”.

Jakub Lewandowski

lewandowski_2.pngWłaściciel firmy Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Piastował stanowiska Kierownika Działu Zartudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., Kierownika ds.Szkoleń w Walther Meble - sieć handlowa oraz stanowiska trenera zespołu handlowego Sara Lee Hous Hold and Body Care Poland, a także trenera sprzedaży w Dr.Oetker. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu Szkoleniowca oraz korespondentem prasowym wydawnictwa Tradepress (Detal Dzisiaj, Supermarket News). Był i jest prelegentem na konferencjach ogólnopolskich dotyczących "Zarządzania Kategoriami Produktowymi" i "Merchandisingiem" (Harward Business Review), a także "Zarządzania Szkoleniami" (Coaching and Training Institute). Wykładowca - praktyk na studiach Podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.L.Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Obecnie właściciel, trener i coach firmy Pasja G.D.T.

Dorota Jurzysta
trener, coach, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu na różnych szczeblach (od kierownika do dyrektora naczelnego i prezesa zarządu spółek prawa handlowego). dorota_jurzysta_0.jpg
Doświadczenie zawodowe: Rozpoczynała jako Inżynier serwisu foto-labów w międzynarodowym koncernie a następnie kierownik działu kontroli jakości. Potem menadżer wysokiego szczebla z 18-letnim doświadczeniem w kierowaniu spółkami prawa handlowego. Przeszła drogę od kierownika do Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu. Poza zarządzaniem zespołami pracowniczymi odpowiadała m.in. za planowanie strategiczne oraz organizację oddziałów zagranicznych w Europie Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry). Pozwoliło jej to poznać w praktyce zagadnienia związane z różnicami kultury organizacyjnej oraz dialogiem międzykulturowym / międzypokoleniowym. Szkolenia zaczęła prowadzić ponad 15 lat temu. Początkowo były to szkolenia wewnętrzne dla personelu i kierownictwa średniego szczebla firm, którymi zarządzała. Od dziesięciu lat pracuje jako trener, coach i doradca.  Jako trener - specjalizuje się w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i zarządzania, w tym poprawiania komunikacji i współpracy, zarządzania podwładnymi, zarządzania zmianą, zarządzania wiekiem, rozwiązywania konfliktów oraz zagadnień związanych z budowaniem strategii firmy. Angażuje się także w projekty przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób 50+. Realizowała projekty rozwoju osobistego zarówno dla biznesu, jak i dla organizacji pozarządowych. Jako doradca specjalizuje się w pracy z małymi i średnimi firmami rodzinnymi nad zagadnieniami budowania strategii i wprowadzania zmian organizacyjnych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Różnorodne wykształcenie (od elektroniki do psychologii) oraz liczne doświadczenia biznesowe pozwalają jej łączyć w pracy różne techniki i znajdować optymalną dla Klienta formę pracy od trenera i coacha poprzez mentora aż do doradcy biznesowego.  Ceniona jest za bardzo dokładne przygotowanie   oraz poczucie humoru. Prowadzi zajęcia  interaktywne, bo wierzy, że uczenie się przez doświadczenie ma największy wpływ na zmianę.

Małgorzara Rejmer
Współwłaścicielka rodzinnej grupy kapitałowej, w ramach której działa osiem spółek oraz dwie działalności osób fizycznych. Główne obszary aktywności biznesowej to:malgorzata_rejmer_zdjcie_0.jpg

 • Doradztwo prawne i gospodarcze – Kancelaria Finansowa LEX Sp. z o.o
 • Doradztwo ubezpieczeniowe – Magnet Finance Group Sp. z o.o. Sp.k.
 • Doradztwo bankowe – Cross Brokers Sp.z o.o.
 • Doradztwo inwestycyjne – Magnet Invest Sp. z o.o.

W grupie spółek rodzinnych realizowany jest proces sukcesji – pokolenie sukcesorów przygotowywane jest do pracy w firmie rodzinnej. Ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie: doradztwa gospodarczego, zarządzania (zespół prawie 100 współpracowników),  realizacji specjalistycznych projektów sukcesyjnych i doradztwa spadkowego. Zbudowanie grupy spółek rodzinnych poprzedzone zostało pracą w korporacjach międzynarodowych. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem rozprawy jest „Sukcesja przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym”. W ramach studiów doktoranckich autorka przeprowadziła badania empiryczne, którymi objęła 500 przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. Wystąpienia podczas wielu konferencji adresowane do środowiska naukowego oraz biznesowego pozwoliły osiągnąć spójną perspektywę, pozwalającą uwzględniać dorobek nauki z oczekiwaniami praktyków, w tym przede wszystkim przedsiębiorców. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala łączyć różne dziedziny nauki i przenosić wiedzę na obszar praktyki biznesowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania i Organizacji oraz Wydziału Polonistyki. Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz z zakresu ubezpieczeń. Współpraca z wieloma instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, takimi jak, m.in.: Instytut Firm Rodzinnych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej. W ramach wsparcia tych instytucji autorka przygotowała i przeprowadziła kilkadziesiąt spotkań poświęconych tematyce sukcesji biznesu oraz doradztwa spadkowego. Laureatka VII edycji PNSA - Polish National Sales Awards w 2015 roku. Członkini prestiżowej organizacji MDRT – Million Dollars Round Table od 2012 roku (2012-2016), która wymaga spełnienia w każdym roku najwyższych międzynarodowych kryteriów, co osiąga niespełna 1% osób na świecie pracujących w branży ubezpieczeniowej. Zainteresowania: teatr, literatura, podróże, aktywne spędzanie wolnego czasu – narty, rower, rolki, nordic walking. Źródłem największej satysfakcji życiowej autorki jest jej szanująca się rodzina, której członkowie żyją zgodnie ze swoim pomysłem na siebie, a część z nich postrzega swój rozwój zawodowy w firmie rodzinnej.

Wiesława Machalica

Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego  I i II stopnia,  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (od 1994r.), coach, certyfikowany terapeuta – praktyk The American Society of NLP Bandler & Associates, socjoterapeuta rekomendowany przez PTP. Sekretarz generalny Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Trenerów PTP. 

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz ekspert projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”.

Ekspert, trener i doradca w Projekcie Wsparcia Firm Rodzinnych oraz koordynator merytoryczny, trener i doradca w kolejnym projekcie-  Firmy Rodzinne 2.

Dyrektorka innowacyjnej, specjalistycznej placówki dla rodzin – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży- z 26 letnim doświadczeniem menadżerskim. Właścicielka psychologicznej firmy szkoleniowej od 1994 r. Prowadzi czynną działalność szkoleniową nowoczesnymi metodami aktywnymi od lat 26. Całkowity staż pracy psychologicznej – 43 lata.

Autorka wielu programów, cykli szkoleniowych, konferencji dla urzędników państwowych, menadżerów,  psychologów, nauczycieli akademickich, studentów, trenerów, doradców firm ubezpieczeniowych, sekretarek, pracowników firm i przedsiębiorstw biznesowych, firm rodzinnych. Wykładowca i realizator warsztatów - UAM, Wyższej szkoły Komunikacji i Zarządzania (Poznań), Verbum i Wyższej Szkoły Gospodarki (Bydgoszcz),  Uniwersytetu Warszawskiego (Filia Białystok), Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (Warszawa), WSB (Poznań)

W ostatnich 10 latach jako trener biznesu, specjalizuje się w szkoleniach  i doradztwie dla firm rodzinnych. Specjal­izuje się głównie w szkoleniach interaktywnych z zakresu zarządzania i  przywództwa, przeprowadzania sukcesji w firmie rodzinnej, inteligencji emocjonalnej i społecznej,  komu­ni­ka­cji na wszelkich szczeblach zarządzania, komunikacji międzypokoleniowej, aser­tyw­no­ści, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych wynikających z rodzinności firmy, zarządzania sobą w czasie, planowania i  zarządzania zmianami w firmie,  obsługi klienta, autoprezen­tacji.  Realizuje się także jako doradca w firmach rodzinnych w obszarach relacji międzyludzkich, tworzenia kultury organizacyjnej firmy, skutecznego zarzadzania firmą, sukcesji.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Akademia biznesu rodzinnego  w WSB w Toruniu.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
415 zł385 zł2075 zł1925 zł4150 zł3850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007