Mobilność zagraniczna

Mobilność zagraniczna jest ważnym elementem strategii Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Realizacja mobilności na studia, praktyki, oraz wymiana kadry dydaktycznej i administracyjnej, jest w dużej mierze realizowana dzięki udziałowi w Programie Erasmus. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z powodzeniem uczestniczyła w poprzednim Programie LLP-ERASMUS realizowanym w latach 2007 – 2013. Obecnie bierze aktywny udział w nowej edycji programu – Erasmus+ na lata 2014-2020.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa (zal.1.), przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała 26 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. 
Deklaracja Polityki Erasmus (Erasmus Policy Statement) (zal.2.)

 

W związku ze staraniami uczelni o nową Kartę Erasmusa na lata 2021-2027 przedstawiamy nową przygotowana przez WSB Deklarację Polityki Erasmus (EPS)

 

W ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu mogą realizować następujące mobilności:

  • mobilność studentów:
    • wyjazdy studentów na studia do uczelni partnerskich – na okres od 3 do 12 miesięcy
    • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.
  • mobilność pracowników uczelni:
    • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach partnerskich
    • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do uczelni partnerskich, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).