Staże w projekcie dualnym

Opis: 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu rozpoczyna realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: STUDIA DUALNE – kształcimy praktycznie”.

 

Studia dualne trwają 6 semestrów. Studia realizowane są w formie kształcenia przemiennego, które zapewnia równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i praktycznych (w formie stażu) w przedsiębiorstwie.

 

Celem stażu realizowanego pod nadzorem przypisanego Opiekuna, który będzie odpowiedzialny za nadzór i opiekę nad stażystą jest wprowadzenie stażysty do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów w praktyce, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych, poznanie organizacji pracy odpowiadającej współczesnym przedsiębiorstwom.

 

Staż w ramach kształcenia dualnego stwarza studentowi możliwość realizacji zagadnień określonych dla relizowanych przedmiotów.

Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w organizacji. Monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków, celów edukacyjnych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

Staże realizowane w ramach projektu odbywać się będą zgodnie poniższym harmonogramem:

  • semestr III - 2 miesiące,
  • semestr IV - 2 miesiące,
  • semestr V - 2 miesiące,
  • semestr VI - 3 miesiące.

Łączny wymiar stażu dla studenta wynosi 9 miesięcy (z pięcioma 8-godzinnymi dniami roboczymi w tygodniu), tj. łącznie w wymiarze 1440 godzin (średnio 160 godzin miesięcznie).

 

 

Osoba kierowana na staż musi spełnić poniższe warunki:

  1. być studentem/studentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, studiów dualnych I stopnia, na jednym z kierunków: Design w Biznesie, Inżynieria Zarządzania, Logistyka lub Zarządzanie ,
  2. złożyć/przesłać do Biura Karier WSB swoje aktualne CV.

 

Dobór miejsc stażowych odbywa się na podstawie zgodności kierunku studiów oraz kompetencji studenta z wymaganiami w ofercie stażu (na podstawie przedstawionego CV oraz decyzji Przyjmującego, u którego będzie realizowany staż).