PRACODAWCY

Publikacja ofert pracy 

Oferty pracy prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro_karier@wsb.torun.pl

W ofercie prosimy zamieszczać kontakt do firmy dla osób zainteresowanych ogłoszeniem (numer telefonu/e-mail)

Ogłoszenia publikowane są w systemie, do którego mają dostęp studenci oraz na gazetce w budynku WSB w Toruniu.

 

Osoba z Biura Karier do kontaktu:

 

Joanna Polakowska, doradca zawodowy: joanna.polakowska@wsb.torun.pl

56 66 09 258

dyżur: wtorek oraz czwartek 9.00-12.00


STUDENCI

Na czas epidemii do odwołania pracownicy Biura Karier pracują w formie hybrydowej.

DYŻUR TELEFONICZNY ORAZ STACJOARNY BIURA KARIER W OKRESIE WAKACYJNYM, OD 19 LIPCA DO KOŃCA SIERPNIA:

 

WE WTORKI ORAZ CZWARTKI W GODZINACH 9-12.
(odwołany zostaje dyżur w środy oraz w soboty)

 

Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

Numery telefonów:

539 149 899 - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Pedagogika spec. Interwencja kryzysowa, Pedagogika spec. Menedżer działań artystycznych z arteterapią, Turystyka i Rekreacja, Turystyka, Finanse i Rachunkowość.


56 66 09 254 (17.07.- 08.08. - przerwa urlopowa)Zarządzanie, Psychologia w biznesie, Informatyka w biznesie, Design w biznesie, Pedagogika specjalność: Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu,


56 66 09 258  (9.08- 22.08. - przerwa urlopowa)- Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo w biznesie, Logistyka, Pedagogika: resocjalizacja, pedagogika: sądowniczo-penitencjarna, pedagogika: doradztwo personalne i zawodowe, Kontakt z pracodawcami - publikacja ofert pracy.

56 66 09 272 - (24.07.- 08.08. - przerwa urlopowa) - Inżynieria zarządzania, Menedżersko-prawny, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, Pedagogika wczesnoszkolna licencjat, Pedagogika wczesnoszkolna z j.ang. licencjat)

E-mail:
biuro_karier@wsb.torun.pl


Wszystkie dokumenty oraz opis procedur dotyczących zaliczenia praktyk znajdą Państwo w Extranecie - zakładka Praktyki studenckie -> ABC praktyk zawodowych

Zapytania i sprawy pilne należy kierować do odpowiedniego pracownika Biura karier pod dedykowany numer telefonu. Odciąży to skrzynki e-mail i usprawni rejestrację podań.


DOKUMENTACJĘ PROSIMY SKŁADAĆ W ORYGINALE - POCZTOWO, DO WRZUTNI LUB OSOBIŚCIE.
(PEDAGOGIKA, PROSIMY O SKŁADANIE DOKUMENTACJI W ORYGINALE - W TECZCE).


NA DOKUMENTACH PROSIMY WSKAZAĆ NR ALBUMU I KIERUNEK STUDIÓW.


Studencie! Wysyłając wiadomość e-mail do Biura Karier pamiętaj, aby w tytule/temacie wiadomości podać kierunek studiów wraz z numerem albumu. Wiadomość należy podpisać swoimi danymi.

Formularz kontaktowy

- Wybierz -
 • - Wybierz -
 • Biblioteka
 • Biuro Karier
 • Biuro Rekrutacji
 • Biuro Studiów MBA
 • Centrum Języków Obcych WSB
 • Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
 • Centrum Zarządzania Projektami
 • Dział Marketingu i PR
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta
 • Dział Sprzedaży | Program Firma
 • Dział Studiów Podyplomowych
 • Dziekanat
 • Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 • Kancelaria Senatu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Cele marketingowe W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Badanie losów absolwenta W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia. Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Twoje dane będą przechowywane przez: - 50 lat zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów, - 50 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA, - okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń), - 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? Masz prawo: • dostępu do treści Twoich danych, • do sprostowania Twoich danych, • do usunięcia Twoich danych, jeżeli: - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji, - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • do przenoszenia danych, • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne. Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI? Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.