Polityka naukowa

Polityka naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii rektora, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja ds. Badań Naukowych w składzie:

 • dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB w Toruniu – przewodniczący Komisji
 • dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB w Toruniu - członek Komisji
 • prof. dr hab. Jan Głuchowski – członek Komisji
 • prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak – członek Komisji
 • prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz – członek Komisji
 • prof. dr hab. Tadeusz Kufel – członek Komisji
 • dr Joanna Szalacha-Jarmużek – sekretarz Komisji

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej Uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej Uczelni i jej pracowników
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych; aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych; gromadzenie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Biężącą pracę IRBN koordynuje Sekretariat IRBN. Do zadań Sekretariatu IRBN należy:

 • Wydawanie publikacji naukowych.
 • Pomoc w organizowaniu konferencji naukowych.
 • Wspomaganie projektów badawczych, zwłaszcza w ich fazie wnioskowej, dokumentacyjnej i raportowej.
 • Przygotowywanie, we współpracy z kierownikami katedr i Radą Naukową, projektów  rocznych planów działalności naukowej i badawczej prowadzonej w WSB w Toruniu oraz wnioskowanego budżetu na tę działalność.
 • Gromadzenie i aktualizacja informacji o publikowanym dorobku naukowym pracowników WSB w Toruniu.
 • Gromadzenie i aktualizacja informacji o wszelkich planowanych, trwających i zakończonych przedsięwzięciach naukowych realizowanych w WSB w Toruniu lub przy współudziale WSB w Toruniu.
 • Przygotowywanie do złożenia do właściwego ministerstwa ds. szkolnictwa wyższego wniosków o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej WSB w Toruniu.
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań z wykonania planów i budżetu.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą WSB w Toruniu zlecanych doraźnie przez Rektora lub Kanclerza.

Działalność naukowo-badawcza związana jest z misją Uczelni (kształtowanie specjalistów dla potrzeb biznesu). Merytorycznie wiąże się ona z dwoma dziedzinami nauki – zarządzaniem oraz naukami ekonomiczno-społecznymi. Tematycznie w naukach o zarządzaniu uwaga skoncentrowana jest na:

 • zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • badaniach marketingowych
 • zarządzaniu wiedzą
 • zagadnieniu potencjału komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • koncentracji sieci biznesowych w Polsce
 • badaniu preferencji konsumenckich
 • marketingu organizacji pozarządowych
 • zarządzaniu ryzykiem
 • zarządzaniu strategicznym.

Natomiast w grupie ekonomiczno-społecznej podjęto następujące tematy:

 • działalność gospodarcza podmiotów i jej skutki rynkowe
 • ekonomiczne problemy integracji Polski z Unią Europejską
 • bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
 • bezpieczeństwo w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • ekonomika informacji
 • finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji
 • finanse samorządu terytorialnego
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • makroekonomiczne problemy transformacji ustrojowej
 • system podatkowy w Polsce i UE
 • zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
 • reforma finansów publicznych
 • problem źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce
 • problemy polskiego rynku ubezpieczeń
 • zagadnienie barier w tworzeniu rynku usług w UE
 • problematyka prawa w obliczu kryzysu finansowego.

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • obsługa ofert nadesłanych do Uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie Uczelni
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie współpracy z zagranicą
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Aktualnie współpracujemy z 29 uczelniami zagranicznymi, a w składzie profesorów etatowych mamy czterech profesorów zwyczajnych z Niemiec i Litwy.
Realizacji polityki naukowej Uczelni dobrze służą dwie inne jednostki. Biuro Projektów jest jednostką organizacyjną Uczelni, której zadaniem jest pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację konkretnych celów i działań rozwojowych Uczelni oraz jej pracowników, a więc także na potrzeby działalności naukowo-badawczej. Do głównych zadań biura należy:

 • informowanie o możliwościach udziału poszczególnych działów Uczelni w programach europejskich i międzynarodowych
 • poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów w celu wspólnej realizacji projektów
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej
 • pomoc oraz wsparcie na etapie wdrażanie projektów Uczelni przez poszczególne jej działy
 • zarządzanie i pomoc w zarządzaniu projektami realizowanymi przez Uczelnię.

Biblioteka Uczelni jest biblioteką naukową, powołaną do realizacji zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych. Do jej głównych zadań należy:

 • organizowanie warsztatów pracy naukowej i dydaktycznej poprzez gromadzenie niezbędnej literatury i organizowanie dostępu do zasobów informacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów własnych poprzez tworzenie katalogów, baz danych i informatorów
 • działalność naukowa pracowników biblioteki
 • organizowanie konferencji naukowych.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wdraża rozwiązania zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Aplikacja o Logo Human Resources Excellence in Research zawarta jest w następujących dokumentach:

The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (PL/EN)
Declaration of support by WSB University in Toruń for the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) WSB University in Toruń
Code of Conduct for Researchers at the WSB University in Toruń