WSB dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Bankowa to uczelnia przyjazna studentom i ukierunkowana na praktyczne kształcenie. Chcemy, aby każda osoba bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy narodowość mogła znaleźć wsparcie w rozwoju swojej kariery zawodowej. W WSB od wielu lat prowadzimy politykę, której celem jest dostosowanie procesu kształcenia, rozwiązań organizacyjnych oraz wsparcie finansowe dla osób z niepełnoprawnością. Dowodem skuteczności naszych działań jest fakt, że co roku w murach wszystkich 9 Wyższych Szkół Bankowych kształci się około 1000 osób niepełnosprawnych.

Nasza oferta skierowana jest do osób podejmujących studia na I lub II stopniu studiów oraz studentów przenoszących się na wyższe semestry studiów z innych uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z paletą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, zarówno w zakresie wsparcia finansowego, jak i rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych.

Symulacja wartości wsparcia finansowego dla osób z niepełnoprawnością

Studenci niepełnosprawni studiujący w WSB mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia finansowego, zarówno te uwarunkowane posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jak i dostępne dla wszystkich. Poniżej prezentujemy przykładowe symulacje wsparcia finansowego.

obnizenie_czesnego.pngTomek może otrzymać roczne dofinansowanie studiów w kwocie 19380 złotych w rozbiciu na:

  • pokrycie kosztów rocznego czesnego za studia – 4150 złotych (2 x 2075 – na semestr),
  • pokrycie rocznych kosztów kształcenia – 2000 złotych (2 x 1000 – na semestr),
  • dziesięć comiesięcznych wypłat stypendiów (specjalnego, socjalnego, naukowego) – 1323 złote miesięcznie

Jak to obliczyliśmy? Tomek od października będzie studentem 3 semestru 2 roku studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku Psychologia w Biznesie. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dochody miesięczne netto w jego rodzinie wynoszą 580 złotych na osobę. Jego średnia ocen za poprzedni rok akademicki wynosi 4,95. Czesne za studia w dwóch ratach wynosi 4150 złotych (2x2075 złotych).

Lp Pozycja

Dofinansowanie
miesięczne

Dofinansowanie
semestralne

Dofinansowanie
roczne

1 Finansowanie studiów z środku PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd wypłacane semestralnie 2075 4150
2 Dodatek na pokrycie semestralnych kosztów kształcenia wypłacane semestralnie 1000 2000
3 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (II stopień niepełnosprawności) 494 2470 4940
4 Stypendium socjalne (dochód 580 złotych netto na osobę) 392 1960 3920
5 Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce (II próg) 437 2185 4370
SUMA: 1323 9690 19380

Analiza została oparta o dane z roku akademickiego 2015/2016.

obnizenie_czesnego.pngMagda może otrzymać roczne dofinansowanie studiów w kwocie 27200 złotych w rozbiciu na:

  • pokrycie kosztów rocznego czesnego za studia – 4800 złotych (2 x 2400 – na semestr,
  • pokrycia rocznych kosztów kształcenia – 2000 złotych (2 x 1000 – na semestr),
  • dziesięć comiesięcznych wypłat stypendiów (specjalnego, socjalnego, naukowego, sportowego) – 1732 złotych miesięcznie.

Jak to obliczyliśmy? Magda od października będzie studentką 3 semestru 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Zarządzanie. Posiada lekki stopień niepełnosprawności. Pochodzi spoza miasta lokalizacji uczelni. Magda jest członkiem sekcji sportowej dla niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Złożyła wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Jej dochód miesięczny wynosi 110 złotych. Jej średnia ocen z ostatniego roku akademickiego wynosi 4,85. Czesne za studia w dwóch ratach wynosi 4800 złotych (2x2400 złotych).

Lp Pozycja Dofinansowanie
miesięczne
Dofinansowanie
semestralne
Dofinansowanie
roczne
1 Finansowanie studiów z środku PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd wypłacane semestralnie 2400 4800
2 Dodatek na pokrycie semestralnych kosztów kształcenia wypłacane semestralnie 1000 2000
3 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 329 1645 3290
4 Stypendium socjalne (dochód 110 złotych netto na osobę) 766 3830 7660
5 Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce 437 2185 4370
6 Stypendium za osiągnięcia sportowe 200 1000 2000
SUMA: 1732 12060 24120