Zobacz inny kierunek

Terapia pedagogiczna z arterapia


WSB Toruń - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Terapia pedagogiczna z arteterapią - studia podyplomowe w WSB w Toruniu

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i korekcyjno – kompensacyjnym  z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającym  im funkcjonowanie społeczne).

„ Skoro dziecko z dysleksją nie uczy się w taki sposób, w jaki Ty je uczysz, to czy nie możesz je uczyć w taki sposób, w jaki ono się uczy?” (dr Harry T. Chasty)

malgorzata_kutyla_0.jpgUczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ujawniają szereg zindywidualizowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Od ich zaspokojenia zależy stopień powodzenia szkolnego tych uczniów. Wymagają oni zatem szczególnej uwagi, tymczasem są zazwyczaj zauważani dopiero wówczas, gdy nasilają się ich niepowodzenia. Mają prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej. Potrzebują metod wspomagających ich proces uczenia się ze względu na liczne zaburzenia: percepcji, mowy, koncentracji uwagi, lateralizacji, zdolności ruchowych czy matematycznych. Specjalistyczne podejście w terapii pedagogicznej do dziecka dyslektycznego czy dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi utrudniającymi jego funkcjonowanie społeczne a realizowane w formie zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym bądź, arteterapeutycznym (stymulacyjnym rozwój ucznia / wychowanka), pozwalają opanować chaos, odkryć ich rzeczywistą moc i niezauważalne talenty. 
Małgorzata Kutyła
Opiekun kierunku, doświadczony nauczyciel,  doradca metodyczny i konsultant, oligofrenopedagog, terapeuta, coach, lider profilaktyki w woj. kujawsko-pomorskim, instruktor i trener wielu programów profilaktycznych i edukacyjno-profilaktycznych. Mottem przyświecającym mojej pracy jest myśl wybitnego pedagoga - Janusza Korczaka:  "...mów dziecku, że  jest  dobre, że może, że potrafi..."
 

Celem studiów

 • przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach,
 • dostarczenie wiedzy i nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów terapeutycznych i przygotowaniem  ich do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz różnych form terapii  dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

Korzyści :
Studia z zakresu terapii pedagogicznej to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy , jak i specjaliści na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą jako terapeuci. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Słuchacze zdobędą umiejętność diagnozowania swoich uczniów, posiądą umiejętność właściwego planowania pracy terapeutycznej. Większość zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy. Program wzbogacony jest o wybrane metody wspomagające w pracy terapeuty, w tym metodę arteterapii.

Uczestnicy:
Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się i z zaburzeniami utrudniającymi  im funkcjonowanie społeczne.

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie wyższym zawodowym –będą mogły prowadzić wyżej wymienione zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej. Wykształcenie magisterskie uprawnia absolwentów studiów Terapii pedagogicznej do prowadzenia tychże zajęć we wszystkich typach szkół i placówek.

Partner  programu :

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
 • Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna z arterapią w WSB Toruń

Miesiące nauki: 12
Liczba godzin: 360
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3                 

Obszar tematyczny 1
PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE ORAZ MERYTORYCZNE DO PRACY NAUCZYCIELA – TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO ( 90 godz.)    

 • Psychologiczne podstawy procesów uczenia się i niepowodzenia szkolne (10 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej (20 godz.)
 • Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i w zachowaniu (10 godz.)
 • Wybrane elementy prawa oświatowego ( 5 godz.)
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole, placówce (10 godz.)
 • Organizacja procesu diagnostyczno – terapeutycznego  ( 15 godz.)
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych ( 15 godz.)
 • Psychopedagogika twórczości i kreatywności ( 5 godz.) 

Obszar tematyczny 2
METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH (  145 GODZ.)  

 • Diagnoza dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( 15 godz.)
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii zaburzeń mowy (15 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotowej na dalszych etapach edukacyjnych (15 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej (20 godz.)
 • Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z języka polskiego w klasach starszych ( 15 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w edukacji wczesnoszkolnej (15 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach starszych (10 godz.)
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ( 20 godz.)
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego ( 10 godz.)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne w terapii pedagogicznej ( 10 godz.)

Obszar tematyczny 3
METODA ARTETERAPII W PRACY Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (55 godz.)    

 • Warsztat kreatywności (5 godz.)
 • Wybrane elementy muzykoterapii (10 godz.)
 • Terapia przez twórczość plastyczną ( 20 godz.)
 • Biblioterapia w terapii dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu ( 10 godz.)
 • Pedagogika zabawy ( 10 godz.)

Obszar tematyczny 4
INDYWIDUALNE KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELA (70 godz.)  

 • Umiejętności osobiste i zawodowe nauczyciela terapeuty ( 5 godz.)
 • Warsztat pracy terapeuty ( 5 godz.)
 • Praktyka zawodowa ( 60 godz.)

FORMA ZALICZENIA    

 • Test  z wybranych zagadnień
 • Uzyskanie zaliczenia z praktyk ( 10 godz. – dwa piątki w Szkole Terapeutycznej w Toruniu,  50 godz. – we własnym zakresie)
 • Teczka diagnostyczno – terapeutyczna
   
Wykładowcy: 

malgorzata_koc.jpgMałgorzata Koc, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej - kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki,  podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Członek założyciel, wieloletni wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość” w Toruniu, współorganizatorka „Festiwalu Edukacji Przedszkolnej”, i „Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” przedsięwzięć  promujących znaczenie  wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka, skierowanych do nauczycieli,  rodziców oraz studentów. 
Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój  wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

 

agnieszka_reszkowska.jpgAgnieszka Reszkowska
Z wyboru nauczycielka. Pasjonatka swojej pracy i zawodu. Absolwentka pedagogiki UMK, studiów podyplomowych edukacji wczesnoszkolnej i  pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej; oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Wyznaje zasadę: „aby być dobrym nauczycielem należy być aktywnym uczniem” dlatego ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje w trakcie wielu kursów i szkoleń. Nauczyciel dyplomowany, pedagog, terapeuta uczniów z trudnościami w uczeniu się, praktyk wykorzystujący w codziennej pracy z uczniami sprawdzone i nowatorskie metody pracy. Opiekun praktyk pedagogicznych studentów UMK. Doradca metodyczny nauczycieli terapii pedagogicznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego-Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Autorka i realizatorka wielu form szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie  organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy szkoleniowej popularyzuje najnowszą wiedzę merytoryczną w zakresie tematyki szkoleń, wykorzystuje metodykę pracy z dorosłymi, oraz doświadczenia pracy na różnych stanowiskach w szkole (nauczyciel, wicedyrektor, pedagog) jak również wiele sytuacji związanych z wykonywaniem zadań doradcy metodycznego. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, koordynuje siecią współpracy i samokształcenia i nauczycieli.

 

derkowska.jpgBeata Derkowska
mgr wychowania fizycznego, Kineyzprofilaktyk , coach, trener, doradca metodyczny  wychowania fizycznego w Toruńskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Instruktor Rekreacji Ruchowej, Narciarstwa, Piłki siatkowej, Pływania z elementami aqua fitnessu, Fitness- Joggingu, Nordic Walking, Gymstick. Trener Programu Chronimy Dzieci i Trener Programu Unplugged. Sama mówi o sobie : Jestem osobą uważną, cierpliwą, odpowiedzialną, kreatywną, otwartą na zmiany. Lubię ludzi, chętnie pracuję zarówno samodzielnie jak i w grupie. Chętnie podejmuję nowe wyzwania.

 

l._lewandowska.jpgLaurencja Lewandowska
Pani Laurencja Lewandowska jest pedagogiem, logopedą, nauczycielem - terapeutą, dla którego praca zawodowa jest prawdziwą pasją. Swoją działalnością zaspokaja specjalne potrzeby rozwojowe, psychiczne, edukacyjne i wychowawcze uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zachowaniu, aby ustrzec ich przed niepowodzeniami szkolnymi i niedostosowaniem społecznym. Od 2002 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Współpracuje z UMK w Toruniu prowadząc zajęcia w systemie zaocznym a Współpracuję Ośrodkami  Doskonalenia Nauczycieli prowadząc warsztaty, szkolenia, rady szkoleniowe dla nauczycieli czynnych zawodowo. W efekcie prowadzonych zajęć przygotowuje terapeutów, którzy wykorzystują swoje umiejętności nie tylko w pracy z indywidualnym dzieckiem podczas nauki procesów czytania i pisania, ale także w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej na przedmiotach ogólnokształcących. Jej absolwenci, to specjaliści, którzy niosą pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudności w uczeniu się i zachowaniu. Posiadają wiedze i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozy i pracy korekcyjno - kompensacyjnej oraz wyrównawczej co przygotowuje ich do pracy w charakterze nauczycieli - terapeutów.  W 2016 roku jako jedna z trzynastu nauczycieli w Polsce była Nominowana do Tytułu Nauczyciel Roku 2016.

 

krystyna_wijaczka.jpgKrystyna Wijaczka

Nauczyciel dyplomowany, doradca do spraw bibliotek szkolnych (od 2002 w Kielcach, od 2007 w Toruniu).  Wieloletnie  doświadczenie  w  zakresie  prowadzenia  szkoleń  i  warsztatów  z  biblioterapii  (w  tym:    bajkoterapii  i  baśnioterapii),  animacji  czytelnictwa, technik  wspomagających  procesy  uczenia  się  i  szeroko  pojętego bibliotekoznawstwa itp. Potwierdzona certyfikatami i doświadczeniem umiejętność pracy z grupą (szczególnie  z dorosłymi). Publikacje książkowe: „Zastępstwo bez problemów” (współautorstwo )– 2002; „Bohaterowie  naszych  lektur”  –  2006;    „Vademecum  współczesnego nauczyciela bibliotekarza”(współautorstwo) – 2011.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna z arterapią w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

15 RAT3 RATY1 RATA
236 zł196 zł1183 zł983 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007