Zobacz inny kierunek

Logopedia


WSB Toruń - Studia podyplomowe

4 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

foto233x134_45.jpgStudia te dają absolwentom podstawowe kwalifikacje do terapii logopedycznej różnorakich zaburzeń mowy jak np. problemów z wymową różnych głosek, opóźnionego rozwoju mowy itp. Studia dostarczą też wiedzy i praktyki z zakresu wczesnej pomocy logopedycznej noworodkowi, jak również pomocy osobom np. z jąkaniem z niedosłuchem, z autyzmem, afazją itp.

 

Studia zapewniają absolwentom rozwój kompetencji w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Korzyści:
Studia stanowią ofertę edukacyjną dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych, szpitalach i przychodniach specjalistycznych, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dlaczego warto wybrać logopedię na WSB?

 • Zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy
 • W bloku pedagogiczno - psychologicznym prowadzimy zajęcia m.in z psychoterapii:  rodzina - dziecko
 • W bloku medycznym prowadzimy zajęcia m.in z psychiatrii i neurologi dziecięcej, audiologii 
 • W bloku logopedyczym prowadzimy zajęcia m.in z wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktykyki noworodka, neurologopedii, diagnozy i terapii jąkania na każdym etapie życia
 • Zajęcia prowadzą m.in  lekarze praktycy współpracujący ze specjalistyczny ośrodkami medyczynymi w całej Polsce. 

Uczestnicy:
Studia przeznaczone dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób z wykształceniem medycznym oraz z osób z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowanych zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu logopedy

Dodatkowe warunki przyjęcia na studia:
Wymagania:
Wykształcenie wyższe magisterskie-pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, filologiczne.

 1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego - rozmowa kwalifikacyjna, aby wykluczyć nieprawidłową wymowę u studenta oraz m.in. nieprawidłowości zgryzu.
 2. Konieczność okazania się przez studenta zaświadczeniem lekarskim o zdrowiu i że nie ma przeciwwskazań do zawodu od lekarza foniatry (tu zbadanie słuchu oraz krtani) oraz od logopedy.
Program kierunku: 

Program kierunku Logopedia w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 20
Liczba godzin: 605
Liczba zjazdów: 32
Liczba semestrów: 4

Program

I rok

 1. Fonetyka języka polskiego  i komunikacja językowa - 40 godz.
 2. Anatomia i patologia narządów: głosu, mowy i słuchu - 22 godz.
 3. Ortodoncja - 10 godz.
 4. Rozwój sprawności komunikacyjnych dziecka - 10 godz.
 5. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka - 20 godz.
 6. Emisja i higiena głosu - 30 godz.
 7. Metodyka i warsztat pracy logopedy - 20 godz.
 8. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna - 40 godz.
 9. Glottodydaktyka - 15 godz.
 10. Audiologia - 12 godz.
 11. Surdologopedia - 20 godz.
 12. Psychiatria i neurologia dziecięca - 20 godz.

II rok

 1. Neurologopedia - 24 godz.
 2. Balbutologopedia - diagnoza i terapia jąkania  - 40 godz.
 3. Olinofrenologopedia - 26 godz.
 4. Komunikacja alternatywa - 10 godz.
 5. Wczesne wspomaganie logopedyczne - 25 godz.
 6. Drama w logopedii i wystąpienia publiczne - 10 godz.
 7. Zaburzenia emocjonalne u dzieci - 15 godz.
 8. Artterapia w logopedii - 10 godz.
 9. Logorytmika - 1o godz.
 10. Multimedialne programy logopedyczne w diagnostyce i terapii - 6 godz.
 11. Diagnostyka w logopedii - 15 godz.

Praktyki (100 godz.)

Seminarium logopedyczne:

 1. mgr Anna Pawluczuk
 2. mgr Róża Sobocińska

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy kierunku Logopedia w WSB w Toruniu

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów: logopedów, psychologów, lekarzy, praktyków - na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Róża Sobocińska
foto233x134_50.jpg

mgr pedagogiki, logopeda, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się, emisji i higieny głosu, wczesnej interwencji logopedycznej, obecnie studiuje neurologopedię oraz terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; I stopień Kursu - Terapia - Dotyk dla zdrowia (2009 r.). Doświadczenie zawodowe24 lata pracuje jako logopeda. Pracowała z osobami jąkającymi na Oddziale Foniatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Prowadziła terapię logopedyczna w szkole, w przedszkolu i w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej OLK- Med w Toruniu. Od 24 lat prowadzi swój gabinet logopedyczny. Wykładowca na Podyplomowym Studium Logopedycznym Wydział Filologiczny UMK w Toruniu oraz WSB w Toruniu. Jest promotorem licznych prac dyplomowych studentów PSL UMK. Praktykowało u niej wielu studentów z PSL.  Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się. Od 1993 r. społecznie pomaga osobom jąkającym w ramach Klubu  J w Toruniu. Przez 20 lat prowadziła zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn’e.Specjalizacja:Terapia osób jąkających się metodą holistyczną, która łączy wiele metod terapii jąkania; emisja głosu – terapia osób z chrypką, z trudnościami z głosem; opieka logopedyczna od poczęcia (wczesna interwencja logopedyczna). 

 

Anna Pawluczukpawluczuk.jpg

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunku pedagogika wczesnoszkolna, uzyskała stopień magistra. Studia podyplomowe z zakresu logopedii ukończyła na UMK w Toruniu. Uzyskała dodatkowy certyfikat logopedy wydawany przez Polski Związek Logopedów.  Poza tym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyła studia podyplomowe o specjalizacji  z zakresu surdologopedii,  a specjalizacje z zakresu neurologopedii ukończyła na UMK w Toruniu. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w KPCEN w Toruniu. Doświadczenie zawodowe: Od 10 lat pracuje w zawodzie logopedy. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu, w którym głównie zajmuje się terapią logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu z zaburzeniami mowy i słuchu. Pracowała dodatkowo zarówno w oddziałach przedszkolnych z dziećmi z niedosłuchem oraz  z autyzmem. W pracy wykorzystuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny surdologopedii oraz neurologopedii. Dodatkowo prowadzi ćwiczenia i konwersatorium dla studentów na UMK w Toruniu z przedmiotu surdologopedia i z instytucjonalnych form pomocy osobom z zaburzeniami mowy na kierunku pedagogika specjalna, a dokładniej oligofrenopedagogika  z logopedią oraz na kierunku pedagogika ogólna na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Toruniu. Poza tym prowadzi wykłady z surdologopedii oraz praktyki        z zakresu terapii logopedycznej dla studentów z Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. Dodatkowo jest recenzentem prac dyplomowych studentów z  PSL UMK. Specjalizacja: Prowadzi terapie logopedyczną w stosunku do różnych zaburzeń mowy i słuchu. Wykorzystywała w pracy z osobami niesłyszącymi  alternatywny sposób komunikacji „mówimy z fonogestem”. Zdobyte specjalizacje w tej dziedzinie, jakimi są surdologopedia i neurologopedia pozwalają na wszechstronne ocenianie i dokonywanie procesu diagnozy logopedycznej, a tym samym prowadzenia terapii logopedycznych. Sukcesy: Opracowanie publikacji z zakresu logopedii: „Rola słuchu fonematycznego”, „Wpływ mowy na rozwój dziecka - pedagogizacja rodziców” oraz z zakresu teatru „Edukacyjna i wychowawcza rola teatru”. W czasopiśmie „Toruńskie Wieści Logopedyczne” umieszczona została publikacja „Neuroanatomiczne podstawy słuchu fonematycznego i mowy”. Dodatkowo napisała „Poradnik logopedyczny dla rodziców nauczycieli”. Prowadzi szkolenia logopedyczne z zakresu „Profilaktyka logopedyczna” dla uczniów. Organizuje międzyszkolny konkurs logopedyczny „Zabawy językowe”, którego scenariusz został  wyróżniony na spotkaniu Członków Komitetu Łączników Logopedów Unii  Europejskiej w Paryżu. Systematycznie uczestniczy w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach logopedycznych.

 

Elżbieta Piórpior.jpg

Wykształcenie: Magister psychologii; specjalizacja: psychologia wychowania Doświadczenie zawodowe: Specjalista w zakresie psychologii wychowawczej. Udziela wsparcia specjalistycznego dzieciom, młodzieży i ich rodzicom/opiekunom. Zajmuje się głównie diagnozą i terapią zaburzeń emocjonalnych w oparciu o techniki behawioralne i założenia teorii programowania NLP. Od ponad 20 lat swoje wiadomości i umiejętności doskonali w pracy praktycznej.       Od samego początku swoją karierę zawodową  związała z pracą w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach edukacyjnych, począwszy od grup kl. „O”, poprzez szkołę podstawową, gimnazjalną, aż do szkoły licealnej, w której pracuje do dziś. Współpracowała z Biurem Karier UMK w Toruniu realizując badania i poradnictwo zawodowe dla studentów. Pracowała też w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej diagnozując trudności szkolno-wychowawcze uczniów. Dodatkowo, od kilku lat prowadzi prywatną praktykę: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.Specjalizacja: Diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych; terapia zaburzeń umiejętności komunikacyjnych, terapia nieśmiałości, lęków, zaburzeń somatycznych, praca z dzieckiem nadpobudliwym;poradnictwo wychowawcze, psychoedukacja rodziców/opiekunówSukcesy: Udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących kwalifikacje zawodowe, uzyskanie certyfikatu: Praktyk Programowania Neurolingwistycznego, uzyskanie certyfikatu: „Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”, ukończenie programu socjoterapeutycznego: „Trening zastępowania agresji”,  udział w szkoleniu: „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii”, „Zaburzenia nastroju dzieci i młodzieży” i inne. Pozytywne efekty w pracy diagnostyczno – terapeutycznej w zakresie zgłaszanych trudności.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Logopedia w WSB w Toruniu

zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

 

Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

20 RAT4 RATY1 RATA
260 zł230 zł1300 zł1150 zł5200 zł4600 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007