Zobacz inny kierunek

Akademia przywództwa WSB Toruń - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe Akademia przywództwa w WSB w Toruniu

Akademia Przywództwa skierowana jest do doświadczonych menedżerów oraz absolwentów studiów podyplomowych, którzy poszukują dalszego rozwoju. Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych. Główne obszary to: kreowanie wizji, misji i strategii; odkrywanie szans i okazji biznesowych; pozyskiwanie ludzi i zasobów; tworzenie i wspieranie skutecznych zespołów, budowanie organizacji XXI w.

mariusz_grudzien_1_0.jpgAkademia Przywództwa to inwestycja we własny rozwój podczas stawania się przywódcą. Zajęcia przygotowują do tworzenia nowych organizacji oraz zajmowania strategicznych stanowisk. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli szansę zdefiniować własną ścieżkę rozwoju. W ramach projektu wykorzystujemy narzędzia diagnozy indywidualnej MindSonar®. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy oraz praktycy w przewodzeniu zespołom i firmom. Główną cechą kierunku jest spójność i praktyczność.

Mariusz Grudzień
opiekun kierunku, twórca Instytutu Skutecznego Działania

 

Dodatkowo w cenie studiów słuchacze otrzymają:
Indywidualną diagnozę potencjału uczestników na podstawie narzędzia MindSonar. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport oraz feedback.

Cele studiów:

 • Nabycie umiejętności skutecznego oddziaływania na ludzi. Bycie osobą, za którą podążają inni
 • Poznanie różnych modeli przywództwa
 • Rozwijanie dojrzałości i gotowości do pełnienia roli Przywódcy
 • Rozwijanie umiejętności identyfikacji luk i potrzeb rynkowych
 • Rozwijanie umiejętności pozyskania zasobów ludzkich i materialnych
 • Rozwijanie umiejętności patrzenia o kilka kroków do przodu
 • Wypracowanie własnej ścieżki rozwoju kompetencji przywódczych
 • Rozwijanie umiejętności przewodzenia zespołowi w różnych fazach jego rozwoju.

Korzyści:

 • Uczestnicy odkryją i rozwiną w sobie indywidualne predyspozycje przywódcze
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do zajmowania strategicznych stanowisk w organizacji
 • Zwiększenie umiejętności pozyskiwania współpracowników i zasobów do realizacji wizji i celów strategicznych
 • Wzrost umiejętności tworzenia wizji i strategii
 • Świadomość możliwych do zastosowania gotowych pomysłów i rozwiązań
 • Zwiększenie własnej efektywności i charyzmy
 • Zwiększenie swojego potencjału na rynku pracy
 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników MindSonar (każdy uczestnik otrzyma indywidualny raport oraz feedback).

Partnerzy kierunku:
mindsonar_logo_0_0.pngistytut-skutecznego-dzialania.png

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia przywództwa w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

KIM JEST PRZYWÓDCA (16 godzin)

 • Różnica pomiędzy zarządzaniem i przywództwem
 • Rola i zadania Lidera
 • Geneza przywódcy
 • Odpowiedzialność lidera
 • Obszary przywództwa
 • Rozwój potencjału przywódcy
 • Przywództwo poprzez przykład, organizacja własnych działań
 • Wykorzystywanie własnych atutów
 • Przygotowanie do roli przywódcy (dyrektora, prezesa)
 • Charyzmatyczny przywódca.

PRZYWÓDCA W ORGANIZACJI (16 godzin)

 • Modele przywództwa (P. Drucker, R. Dilts, J. Maxwell, K. Blanchard, R. Kaplan)
 • Przywództwo jako proces wpływania na innych
 • Budowanie wsparcia dla swojej wizji i strategii
 • Umiejętność pozyskania zasobów ludzkich i materialnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą
 • Jasne reguły podejmowania decyzji
 • Wywieranie wpływu
 • Rozwijanie zaangażowania i odpowiedzialności w organizacji
 • Siła organizacji, a cykl życia firmy / usługi / produktu
 • Inspiracje dla Przywództwa ze światu sportu, teatru, filmu, muzyki.

WARSZTATY - INTEGRALNY PRZYWÓDCA (16 godzin)

 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar®
 • System wartości ludzi i ich deklarowane kryteria(kategorie C.W. Graves’a)
 • Strategie działania i podejmowania decyzji
 • Wykorzystanie różnorodności systemów wartości pracowników do budowania efektywnej organizacji
 • Rola własnego EGO a przywództwo
 • Integralność w roli przywódcy – Teoria Integralna KenaWilbera.

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY (16 godzin)

 • Kluczowe kroki budowania efektywnego  zespołu
 • Produktywność zespołu
 • Fazy funkcjonowania grupy
 • Role zespołowe
 • Dysfunkcje pracy zespołowej i zapobieganie
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołu / organizacji
 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu
 • Obszary koncentracji przywódcy (zadania / relacje)
 • Rozwój potencjału zespołu.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE FILAREM PRZYWÓDZTWA (16 godzin)

 • Wystąpienia publiczne (praca z kamerą): mowy motywujące, prezentacje na konferencjach, wystąpienia w mediach
 • Wystąpienia prowadzone na płaszczyźnie treści i intencji
 • Storytelling
 • Magia metafory, jedno słowo – wiele znaczeń
 • Komunikacja interpersonalna zorientowana na rezultat
 • Efektywne prowadzenie spotkań i zebrań
 • Emocjonalna strefa prezentacji
 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.

ANTYCYPACJA, WYKRYWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH DLA BIZNESU (8 godzin)

 • Przedsiębiorczość
 • Badanie rynku, poszukiwanie szans i nowych możliwości
 • Umiejętność wyłapywania okazji i mikro sygnałów
 • Umiejętność identyfikacji luk i potrzeb rynkowych
 • Umiejętność przeprowadzenia oceny potencjału
 • Ekspansywność.

WYZNACZANIE KIERUNKU ROZWOJU ORGANIZACJI (8 godzin)

 • Wizja / misja / strategia
 • Strategia z perspektywy akcjonariuszy, organizacji, klienta
 • Strategia postępowania wobec klientów
 • Warunki przewagi konkurencyjnej, strategiczne pozycjonowanie
 • Zorientowanie organizacji na cele strategiczne
 • Prezentacja strategii dla akcjonariuszy, współpracowników, pracowników.

KULTURA ORGANIZACJI OPARTA NA PRZYWÓDZTWIE (8 godzin)

 • Etapy wdrożenia przywództwa do organizacji
 • Bariery przy wdrażaniu przywództwa do firm
 • Style przywództwa (jak wybrać w zależności od stopnia rozwoju organizacji)
 • Budowanie zaufania w firmie
 • Budowanie osobistej marki.

ORGANIZACJA ZORIENTOWANA NA LUDZI (16 godzin)

 • Pracownicy jako ważny zasób firmy
 • Rozwijanie kompetencji pracowników przez coaching i mentoring
 • Przywódca Mentorem. Przywódca Coachem
 • Budowanie kultury coachingowej w organizacji
 • Zarządzanie talentami w organizacji
 • Mentoring i coaching w kreowaniu kierunku rozwoju organizacji
 • Empowerment.

WIZJONERSKIE EFEKTYWNE ORGANIZACJE (8 godzin)

 • Tworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Wartości firmy jako filar rozwoju
 • Przywództwo oparte na wartościach
 • Zarządzanie przez wartości a wynik finansowy firmy
 • Wizjonerskie organizacje - analiza przykładowych firm.

BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI (8 godzin)

 • Badanie potencjału na płaszczyźnie procesów, sprzedaży, rentowności, strategii
 • Poszukiwanie obszarów do rozwoju i zmiany
 • Zmiana i model Larry E. Greinera do analizy organizacji w cyklu życia
 • Matryca potencjału zespołu / organizacji
 • Analiza SWOT jako model analizy strategicznej organizacji.

ORGANIZACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE (8 godzin)

 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Wyzwania współczesnego rynku pracy
 • Przywództwo a pokolenia „Y” i „Z”
 • Budowanie organizacji opartej na współpracy międzypokoleniowej
 • Organizacje zogniskowane na transfer wiedzy.

FORMA ZALICZENIA
Przygotowanie i prezentacja pracy projektowej z zakresu przywództwa. Prace mogą być przygotowane w małych zespołach.

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzą m.in.:
Mariusz Grudzień
opiekun kierunku, wykładowca WSB, trener biznesu, coach, Twórca Instytutu Skutecznego Działania.
Zajmuje się tworzeniem pomysłów, ustalaniem strategii oraz planowaniem i  działaniem zorientowanym na cele w przyszłości. Wnikliwie analizuje bieżącą sytuację na rynku i na tej podstawie buduje rozwiązania. Uczestnicy szkoleń cenią wysoko możliwość mariusz_grudzien_0.jpgpraktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia nowych umiejętności podczas kreatywnych, angażujących warsztatów, w sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Doświadczony i ceniony Trener / Coach. Certyfikowany Konsultant MindSonar
; Trener Komunikacji Transformującej™. Autor projektów wdrażających coaching do organizacji.  Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów, kierował dużymi grupami ludzi. Prowadzi szkolenia od 1998 roku. Prowadził doradztwo, coaching, szkolenia dla ponad stu firm z branż: produkcyjnej, logistycznej, finansowej, FMCG oraz dla jednostek administracji publicznej. Przygotowuje projekty w oparciu o konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy w kontekście wspierania pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym. Twórca eventów o międzynarodowym zasięgu.
Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy jako wykładowca studiów podyplomowych oraz na studiach MBA. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: przywództwa, budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży, negocjacji, zagadnień „trudnego klienta” i „trudnych negocjacji”, prezentacji publicznych, autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania, zaradzania szkoleniami w firmie. Przygotowuje projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. Prowadzi coaching indywidualny i grupowy oraz szkolenia oparte na zasadach coachingu. Tworzy programy typu ,,Executive Coaching” dla kadry kierowniczej. Głównym przesłaniem życiowym, które promuje, jest skuteczność w każdej dziedzinie życia. Cechuje go ciekawość i życzliwość w stosunku do innych ludzi, chce poznać ich sposób postrzegania i rozumienia świata. Organizator wypraw sportowo–integracyjnych rozszerzających możliwości umysłu i organizmu uczestników. W przygotowaniu i prowadzeniu treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych i operacyjnych stanowiskach. Jest praktykiem w dziedzinach, których uczy. Mechanizm kreowania biznesu poznał jako: pomysłodawca i założyciel Instytutu Skutecznego Działania, Impresariatu Artystycznego KONCERT oraz współzałożyciel Fundacji im. Mikołaja z Radomia i Towarzystwa Muzyki Dawnej. Doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując projektami oraz dużymi zespołami, m.in. jako: producent wieczoru artystycznego „Czar miłości dworskiej”, Dyrektor Biura Dni Ignacego Jana Paderewskiego, Dyrektor Biura IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz Kierownik w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Praktykę negocjacyjną rozwija pertraktując projekty szkoleniowe i wydawnicze, kontrakty z Telewizją Polską, Polskim Radiem, zleceniodawcami eventów, sponsorami i twórcami. Tajniki prezentacji i komunikacji interpersonalnej doskonalił występując zarówno przed małą, jak i kilkutysięczną publicznością oraz współpracując z reżyserami: Marią Fołtyn i Pier Luigi Pizzim. Praktykę w sprzedaży i obsłudze klienta zdobył zarządzając ofertą powierzchni reklamowych dla firm wydawniczych oraz proponując atrakcyjne formy szkolenia. 
Cały czas sam uczestniczy w ciągłym procesie doskonalenia zawodowego, ucząc się u takich autorytetów z dziedziny wprowadzania zmian i zastosowań praktycznych, jak: Jaap Hollander, Richard Bolstad, Laureli Blyth, Nathaniel Branden, Nick Kemp, Robert Dilts, Richard Bandler, John La Valle, Frank Farrelly, Achim Freyer, Suzi Smith, Hermann Müller Walbrodt, Tadeusz Niwiński, David Neenan, Iza i Marek Rudzińscy i inni.

Adrianna Filiks
Intrerim HR Manager, konsultantka, coach, trenerka i asesor, wieloletni dyrektor personalny, psycholog z wieloletnią praktyką zawodową w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. filiks.pngSpecjalizacja w programach podnoszących skuteczność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu analizy strategicznej, strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów  zarządzania zmianą, zarządzania pokoleniami na rynku pracy, systemów motywacji, rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych. Ekspert w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Przeprowadzenie ok. 1000 procesów rekrutacyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania personelem i rozwoju miękkich kompetencji menedżerskich (motywacja, budowanie zespołów, rekrutacja, komunikacja, zarządzanie zmianą, zarzadzanie szkoleniami, zarządzanie pokoleniami itd.). Przeprowadzenie ok. 200 szkoleń w latach 2013-2016.
Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w Projekcie Inwestycja w Kadry. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii „Styl i wizerunek HR”. Zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000. Uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002. Zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

Adam Sulimskiadam_sulimski_isd_trener_coach_0.jpeg
Certyfikowany Coach i Supervisor Polskiej Izby Coachingu. Supervisor Coach International Coaching Community (ICC). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu. Szkolenia prowadzi od 1998 roku.

Pracuje z klientami w obszarze: Bussiness Coaching, Executive Coaching, Live Coaching. Prowadzi szkolenia dla firm wykorzystując myślenie coachingowe i ucząc podstawowych narzędzi rozwijania ludzi wg filozofii coachingu holistycznego. Jako Superwizor nadzoruje rozwój Coachów, wspierając ich poprzez superwizje indywidualne oraz grupowe. Systematycznie prowadzi kursy powtarzające narzędzia coachingowe oraz proces coachingu dla coachów, którzy chcą odświeżyć sobie zdobytą kilka lat temu wiedzę. Autor nowatorskich szkoleń kontaktu z klientem w zakresie obszarów: sprzedaż, obsługa klienta, budowanie efektywnych relacji z klientem, schematy decyzyjne i wartości istotne we współpracy z klientem, współpraca z klientem korporacyjnym.
Specjalizuje się w szkoleniach skierowanych dla kadry zarządzającej, poświęcone doskonaleniu umiejętności kierowania i zarządzania zespołem. Warsztaty rozwijają umiejętności angażowania pracowników w zadania i cele firmy,  w oparciu o świadome wykorzystanie czynników wpływających na jakość wysiłku wkładanego w pracę.
 

Mariusz Krzemiński
Ma doświadczenie pracy z grupami kilkudziesięciu, kilkuset oraz kilkudziesięciu tysięcy osób. Wplata w szkolenia praktyczne umiejętności zdobyte podczas pracy w Teatrze, Telewizji, Filmie. Wieloletnia praca w 

mariusz_krzeminski_isd_wystapienia_0.jpegmediach oraz prowadzenie konferencji, festiwali i koncertów pozwalają mu relizować szkolenia oparte na doświadczeniu i praktyce. Ma w dorobku sto kilkadziesiąt imprez i eventów poprowadzonych w roli konferansjera.

„Zdarzyło mi się mieć przed sobą przy okazji prowadzenia strefy kibica podczas Euro 2012, ponad sześćdziesiąt tysięcy osób. Ja mikrofon i 60 000 ludzi. Rozwrzeszczany tłum skandujący pewne hasła o PZPN... Trzeba było wejść na scenę, przekonać do siebie, zapanować nad sytuacją tak by ludzie nadal dobrze się bawili ale już inaczej, poprowadzić dalej imprezę. Czy to jest wielki stres? A jak to się ma do prowadzenia transmisji telewizyjnej „live” - kiedy każdy błąd trafi bezpośrednio do dwóch milionów oglądających?  A jak to się ma do prelekcji przed 12 osobami pośród których jest Twój przyszły pracodawca, od którego zależeć może najbliższe 10 lat Twojego dostatniego życia? Każde wystąpienie wiąże się ze stresem – trzeba tylko wiedzieć jak nad nim panować, co zrobić by nie przeszkadzał, a motywował. Popracujemy nad tym!” Reporter i lektor telewizyjny TVP1, WOT, Polsat, TVN, Polsat Cafe, Discovery, BBC (w tym programy „LIVE”). Scenarzysta oraz realizator filmów i eventów marketingowych. Reżyser spektakli i show edukacyjnych z użyciem „Avatarów”, technologii animacji postaci komputerowych na żywo dla Digital Emotions. Aktor w teatrach: Ateneum, Narodowy,  Bajka, Capitol. Kilkadziesiąt epizodów filmowych i Teatru Telewizji, na stałe aktor serialu Klan. Trener Akademii Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Akademia Przywództwa w WSB w Toruniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnymzapisz-sie-onlin.png
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
445 zł415 zł2250 zł2075 zł4450 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A pokój nr 08.

  • ul. Młodzieżowa 31a
  • 87-100 Toruń
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • NIEDZIELA:
  • 08:00 - 16:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • -
  • tel. 566609211/12/13
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.01987918.607007