Stypendia i zniżki

Kandydaci - Dlaczego WSB - Program VIS

Paulina Barłowska
studentka WSB
„Dlaczego ta uczelnia? Bo jest przyjazna, dla studentów. Wyobrażacie sobie, że można dowiedzieć się, jak będzie wyglądała nasz...

Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu studenci WSB w Toruniu mogą korzystać z ulgi w czesnym, zostać całkowicie zwolnieni z opłat, a nawet uzyskać środki umożliwiające im samodzielne utrzymanie się zarówno podczas studiów dziennych, jak i niestacjonarnych. Stypendia w WSB finansowane są ze środków własnych Uczelni oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.10sposobow.png

Studiuj za darmo

ikona_darmo.png

Studiuj za darmo w ramach Programu VISStudenci w WSB w Toruniu już na pierwszym semestrze studiów mogą uzyskać od 25 do 100% promocji w czesnym. Sprawdź warunki.

Wysokość promocji zależy od:

 •  liczby punktów (minimum 175) uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: a) język obcy i język polski, b) język obcy i matematyka, c) język obcy i geografia)
 • lub średniej (minimum 90%) z etapu pisemnego i praktycznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w jednym z wymienionych zawodów: technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej.

Stypendia za wyniki w nauce

 • Skończyłeś szkołę średnią z wyróżnieniem? Nagrodzimy Twoje świadectwo! W ramach Programu VIS „Studiuj za darmo” WSB promuje wybitnych maturzystów, zwalniając ich z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów. Sprawdź szczegoły
 • Jesteś już naszym studentem? Jeśli w pierwszym semestrze uzyskasz wysoką średnią ocen, w następnym semestrze masz szansę studiować za darmo (wysokość wymaganej średniej jest ustalana w każdym roku akademickim przez Dziekana).
 • Całoroczne stypendia za wyniki w nauce są przyznawane także przez MNiSW.

Stypendia socjalne

 • Stypendia socjalne są przyznawane każdorazowo na okres jednego semestru ze środków MNiSW. Mogą się o nie ubiegać słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
 • Słuchacze studiów stacjonarnych spoza Torunia, którzy spełniają warunki przyznania stypendium socjalnego, a którym dojazd do WSB utrudnia studiowanie, mogą otrzymać stypendium mieszkaniowe.
 • Studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium takie jest przyznawane przez MNiSW wszystkim osobom legitymującym się stosownym zaświadczeniem o niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendia dla wyróżniających się

 • Laureaci konkursu językowego „Pokaż nam język” otrzymują indeks WSB oraz zwolnienie z opłat czesnego na I roku studiów.
 • W ramach Programu VIS „Studiuj za darmo” za naukę w pierwszym semestrze studiów I stopnia nie płacą także finaliści olimpiad szczebla centralnego i okręgowego.

Stypendia sportowe

 • Stypendia sportowe przeznaczone są dla studentów reprezentujących barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym.
 • Najlepsi sportowcy mogą ubiegać się również o stypendia sportowe finansowane ze środków MNiSW.

 

 • zapisz_sie_online.jpg

przyjaznosc.png