Cel konferencji

Starzejące się społeczeństwo to jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie większość rozwiniętych gospodarczo państw. Rozwój świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska, nowych technologii oraz nauk medycznych skutkuje podniesieniem jakości, a w konsekwencji stopniowym wydłużaniem czasu trwania życia. Jest to zjawisko naturalne i jednocześnie – na co wskazują liczne raporty i opracowania – nieuchronne. Intensywne zmiany struktury demograficznej skutkują wielopłaszczyznowymi przemianami o charakterze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Czy polskie społeczeństwo i gospodarka są na to gotowe? 

Program polityki senioralnej na lata 2014-2020 zakłada szereg działań koncentrujących się na następujących obszarach: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, tzw. srebrna gospodarka (silver economy) oraz relacje międzypokoleniowe.

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu, prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Zapraszamy Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej szeroko rozumianych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Mamy nadzieję, że Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu po raz kolejny stanie się miejscem wymiany poglądów, co zaowocuje ujęciem problematyki starzejącego się społeczeństwa z szerokiej perspektywy badawczej, naukowej i praktycznej. Naukowa debata będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się tą tematyką.

Organizatorzy

Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

Zakres tematyczny

  • Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych (np. jakość, style życia, kryzysy, zachowania adaptacyjne, zdrowie, profilaktyka, senior w rodzinie, biologiczny i psychologiczny wymiar starzenia się i zmian rozwojowych tego okresu, fenomen pamięci wieku dojrzałego).
  • Prawne aspekty starzejącego się społeczeństwa (np. prawa pacjenta i konsumenta w wieku senioralnym, ubezpieczenia i oświadczenia woli osób starszych).
  • Aktywność turystyczna i rekreacyjna osób starszych (rola turystyki i rekreacji, tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, konsumpcja turystyczna polskich seniorów, uczestnictwo w sporcie i rekreacji, aktywizacja życiowa i organizacja czasu wolego).
  • Jakość życia w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (np. polityka senioralna a jakość życia, warunki życia seniorów w ujęciu przestrzennym, warunki bytowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, kreowanie przestrzeni dla seniorów).
  • Bezpieczeństwo seniorów (np. przemoc psychiczna, ekonomiczna i fizyczna wobec starszych ludzi, bezpieczeństwo w sieci, oszustwa, wyłudzenia od osób starszych).
  • Edukacja i aktywizacja osób starszych (np. aktywizacja społeczna i zawodowa ludzi starszych, uczenie się ludzi dojrzałych, mentoring i coaching zawodowy, oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nowe technologie w edukacji i aktywizacji seniorów).