Dofinansowanie

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

BUR i PSF

Baza Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowy System Finansowania (PSF) zostały stworzone z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników. BUR to platforma online, za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na odpowiednie szkolenie. Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Operatorami regionalnymi, którzy dysponują w naszym województwie środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników, są Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A i Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
 

Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego i skierowany jest do
MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH przedsiębiorstw , w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca oraz jego pracownicy, w tym też osoby pracujące na
własny rachunek, mające zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Projekt trwa do 30.06.2023 r., a rekrutacja do 30.04.2023 r.

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • dla osób w wieku 50+
 • dla osób z niskimi kwalifikacjami (osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
 • na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
 • na szkolenia pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
 • na tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje)
 • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Maksymalny poziom dofinansowania usługi wynosi nawet do 80% . Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie przypadająca na jeden PESEL uczestnika nie może przekroczyć kwoty 6000,00 PLN.

Refundację możesz otrzymać na:

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Testy
1.

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz szkolenie realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. Możesz też zamówić u nas szkolenie dedykowane Twojej firmie. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na konkretny rodzaj szkolenia dla pracowników swojej firmy.
 

Projekt
2.

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR.

Folder
3.

Wejdź na stronę www.zarr.com.pl, www.pfp.com.pl lub www.karrsa.eu. Pobierz wnioski, wypełnij je i wyślij do operatora, z którym podpiszesz umowę. 
 

Organizacja
4.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny (przedsiębiorca),
a potem zarejestruj pracownika i podepnij go pod firmę. Następnie niezwłocznie zapisz się
online za pomocą strony internetowej Wyższej Szkoły Bankowej na wybrane szkolenie.

Na każde szkolenie znajdujące się w naszej ofercie możesz uzyskać fakturę proformę.
Zapotrzebowanie na fakturę proformę zgłoś do do Działu Studiów Podyplomowych i
Szkoleń. Po dokonaniu płatności otrzymasz fakturę VAT.

Testy
5.

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi szkoleniowej, pracownik musi w ciągu 7 dni ocenić zakończone szkolenie. To jeden z warunków uzyskania refundacji
 

Koperta
6.

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Działu Studiów
Podyplomowych i Szkoleń
: fakturę Vat za szkolenie (jeżeli wcześniej nie składałeś
zamówienia na fakturę proformę) , dowód księgowy za zrealizowaną usługę rozwojową,
potwierdzenie zapłaty za szkolenie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Pamiętaj, że uzyskanie faktury jest możliwe w terminie nie późniejszym niż 7 dni po
zakończeniu szkolenia.

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty:

 • wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe
 • potwierdzenie zapłaty za szkolenie,
 • zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej,
 • ankietę oceniającą usługi rozwojowe wypełnioną przez Przedsiębiorcę, delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i przez pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej.

Wszystkie wyszczególnione wyżej dokumenty prześlij do Operatora nie później niż w
terminie 10 dni roboczych
od dnia zakończenia usługi rozwojowej.

Palec
7.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Marta Kalaczyńska
marta.kalaczynska@wsb.szczecin.pl

szkolenia@wsb.szczecin.pl
tel: 602 646 460
tel: 91 452 69 70