Dofinansowanie

 

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

BUR i PSF

Baza Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowy System Finansowania (PSF) zostały stworzone z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników. 
BUR to platforma online, za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe. Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

szczecin laptop

Operatorami regionalnymi, którzy dysponują w naszym województwie środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników, są Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Polska Fundacja Przedsiębiorczości.


Projekt  realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego i skierowany jest do MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH przedsiębiorstw , w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) mające swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 
Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca oraz jego pracownicy, w tym też osoby pracujące na własny rachunek, mające zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Projekt trwa do 30.06.2023 r.,  rekrutacja do 30.04.2023 r. 

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • dla osób w wieku 50+
 • dla osób z niskimi kwalifikacjami (osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
 • na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
 • na szkolenia pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
 • na tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje)
 • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Maksymalny poziom dofinansowania usługi wynosi nawet do 80% .
Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie przypadająca na jeden PESEL uczestnika nie może przekroczyć kwoty 6000,00 PLN.

szczecin laptopy

Refundację możesz otrzymać na:

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

1.

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. Możesz też zamówić u nas dedykowane Twojej firmie studia podyplomowe. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na dedykowany rodzaj studiów dla pracowników swojej firmy.

2.

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR. 

3.

Wejdź na stronę www.zarr.com.pl, www.pfp.com.pl lub www.karrsa.eu. Pobierz wnioski, wypełnij je i wyślij do operatora, z którym podpiszesz umowę. 

4.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny (przedsiębiorca), a potem zarejestruj pracownika i podepnij go pod firmę. Następnie niezwłocznie zgłoś się do Biura Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w celu zawarcia umowy na studia podyplomowe. Oprócz umowy z operatorem na usługę zawierasz również umowę edukacyjną z Wyższą Szkołą Bankową na realizację studiów podyplomowych.

5.

Pamiętaj, że po zakończeniu usługi studiów podyplomowych pracownik musi w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji. 

6.

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na  następujące dokumenty do Działu Studiów Podyplomowych : fakturę Vat za studia podyplomowe, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe  oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty:  

 • wniosek o rozliczenie usług rozwojowych,
 • dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe,
 • potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej,
 • ankietę oceniającą usługi rozwojowe wypełnioną przez Przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej.

Wszystkie wyszczególnione wyżej dokumenty prześlij do Operatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej.

7.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Marta Kalaczyńska
marta.kalaczynska@wsb.szczecin.pl
tel: 602 646 460
tel: 91 452 69 70