Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i negocjacje

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 11
KOMPETENCJE MEDIATORA I NEGOCJATORA
(48 godz.)
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne (certyfikat Franklin University),
 • Procedury rozwiązywania konfliktów,
 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie,
 • Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca,
 • Wiedza o procesie mediacji.
   
PROWADZENIE NEGOCJACJI
(21 godz.)
 • Negocjacje - definicja, rodzaje, strategie, zasady, etapy,
 • Prowadzenie negocjacji,
 • Negocjacje międzynarodowe i międzykulturowe,
 • Strategie i techniki negocjacji w biznesie,
 • Negocjacje z pracodawcą,
 • Negocjacje i współpraca ze związkami zawodowymi,
 • Etyka zawodowa negocjatora,
 • Podejmowanie decyzji i oceny ryzyka w biznesie.
   
PROWADZENIE MEDIACJI
(25 godz.)
 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora),
 • Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
 • Prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego,
 • Komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu,
 • Opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń  z innymi mediatorami,
 • Współpraca z Sądem.
   
POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE
(28 godz.)
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur  mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego,
 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
 • Mediacje w sprawach karnych,
 • Podstawy prawne  zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym  prawa i obowiązki mediatora,
 • Mediacje w sprawach rodzinnych i okołorozwodowych,
 • Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej,
 • Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
 • Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego i negocjacyjnego.
WARSZTATY MEDIACYJNE I NEGOCJACYJNE
(52 godz.)
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
 • Postępowanie podczas negocjacji,
 • Elementy mediacji i negocjacji w zbiorowych sporach pracowniczych,
 • Mediacje i negocjacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych,
 • Mediacje cywilne, karne, w sprawach nieletnich,
 • Mediacje rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty),
 • Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody. 
   
Forma zaliczenia
Testy
Test semestralny
Projekt
Egzamin końcowy (przeprowadzenie mediacji na podstawie otrzymanego założenia)
Uścisk dłoni
Dodatkowo w formie pisemnej sporządzenie ugody.