Opis kierunku

Rekrutacja na ten kierunek została zakończona, jednak zachęcamy Cię do wypełnienia formularza kontaktowego.

Gdy zapisy zostaną ponownie uruchomione, powiadomimy Cię o tym!

 

Formularz kontaktowy

 

 

Studia w formule tradycyjnej. 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. 

tradycyjne

Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej.  

 

Audytor wewnętrzny osobiście pełni tym zakresie bardzo ważną funkcję, do której potrzebne są konkretne kompetencje: wiedza z zakresu regulacji prawnych dotyczących audytu, umiejętność planowania strategicznego, compliance, metodyka audytu, a także komunikacja i inne umiejętności miękkie. Dzięki profesjonalizmowi audytora organizacja ma szansę uszczelnienia i usprawnienia swojej działalności. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji audytora lub kontrolera wewnętrznego na rynku pracy. 

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Studia na tym kierunku zapewniają uczestnikom dostęp do wiedzy praktycznej, stwarzając możliwość nabycia umiejętności cenionych na rynku pracy. 

Opis specjalności

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  2. Certyfikat Audytora Wewnętrznego wystawiony przez PIKW oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wystawiony przez WSB
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
  4. Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem ( patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html ).
podyplomowe

Jeśli zainteresował Cię ten kierunek i chcesz dowiedzieć się więcej w kwestiach rekrutacji (np. ilość dostępnych miejsc czy terminy składania dokumentów) skontaktuj się z naszym Biurem Rekrutacji:

kontakt sp

Co zyskujesz?

•    Będziesz przygotowany do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w organizacjach prywatnych. Zapoznamy Cię z najnowszymi praktykami przeprowadzania audytu wewnętrznego, standardami audytu, w tym standardów IIA, zarządzania komórką audytu wewnętrznego, szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

•    Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na prezentację praktycznych aspektów pracy audytora.

 

Po skończeniu studiów będziesz:
•    znał podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej,
•    wiedział, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji,
•    potrafił identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym oceniać legalność, skuteczność i efektywność działania organizacji,
•    umiał w oparciu o analizę ryzyka działania organizacji, przygotować plan strategiczny i roczny audytu,
•    wiedział, jak przeprowadzić zadania doradcze i zapewniające zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki zawodu IIA,
•    potrafił gromadzić dokumentację i informacje dotyczące efektywności i skuteczności procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej,
•   umiał opracować rekomendacje dla kierownictwa jednostki audytowanej, mającej na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym,

•   umiał sporządzić raport z zadania audytowego.

 

Dla kogo?

•    Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Marek Jasztal
dr Marek Jasztal

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, praktyk. Obszar jego działalności naukowej obejmuje tematy z zakresu analizy ryzyka, zarządzania finansowego oraz praktyki związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych. Zdobył doświadczenie w kluczowych...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji studiów podyplomowych

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 09:00-17:00
  • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF