Program studiów

Program studiów podpyolomowych na kierunku Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów 

Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Kontraktowanie – skuteczne zawieranie umów w organizacji
(16 godz.)

• Trzy poziomy kontraktów wg E. Berne’a  

• Kontrakt psychologiczny w organizacjach  

• Kontrakty trójstronne wg F. English i wielostronne  

• Tworzenie macierzy oczekiwań  

• Dystanse psychologiczne i ich znaczenie dla funkcjonowania zespołów  

Szkolenie 101 – oficjalne szkolenie zakończone certyfikatem 101 European Association for Transactional Analysis
(16 godz.)

• AT – filozofia i założenia  

• Bazowe koncepcje AT i ich zastosowanie w organizacjach  

Przywództwo a styl interpersonalny menedżera wg Analizy Transakcyjnej
(16 godz.)

• Model strukturalny (Rodzic, Dorosły, Dziecko)  

• Model funkcjonalny  

• Diagnoza swojego stylu interpersonalnego  

• Archetypy lidera – o rolach, jakie podejmuje lider  

• Przywództwo wg E. Berne’a  

• Model przywództwa AP3 wg J. Hay  

Skuteczne budowanie relacji
(16 godz.)

• Pojęcie transakcji  

• Rodzaje transakcji  

• Transakcje ukryte i ich rola  

• Reagowanie na transakcje ukryte  

• Komunikacja OK-OK  

• Skuteczne kierowanie rozmową, wzmacniające Dorosłego u pracowników  

• Typy informacji zwrotnych i ich świadome wykorzystywanie w rozmowie  

Budowanie i utrzymywanie motywacji pracowników
(16 godz.)

• Koncepcja potrzeb wg E. Berne’a  

• Spektrum motywacji i rozwijania autonomii  

• Identyfikowanie i reagowanie na przyczyny spadku motywacji pracowników  

• Tworzenie kultury sprzyjającej zaangażowaniu  

• Znaki rozpoznania i ich rodzaje  

• Rozpoznawanie barier w wymianie znaków rozpoznania  

• Osobisty profil wymiany znaków rozpoznania z pracownikami  

• Znaki rozpoznania a udzielanie informacji zwrotnej  

Utrwalone wzorce zachowań w organizacji
(16 godz.)

• Skrypt indywidualny i skrypt organizacji  

• Kształtowanie się skryptu wg C. Steiner’a  

• Identyfikowanie nakazów, zakazów i przyzwoleń wg Gouldingów  

• 5 wzorców zachowań wg T. Kahler’a  

• Diagnoza skutecznych i nieskutecznych schematów działania  

• Praca nad zmianą elementów skryptu pracowników i organizacji  

Zarządzanie dynamiką zespołu – od kryzysu do efektywności
(16 godz.)

• Imago zespołu – rozwój współpracy i efektywności w zespole  

• Rola menedżera na różnych etapach rozwoju zespołu  

• Egogram zespołu  

• Diagnoza normatywnych i nienormatywnych kryzysów w zespole  

• Opracowywanie planów działania na sytuacje kryzysu  

• Praca z zespołem w oparciu o OK – Coral i strukturalizację czasu  

Zapobieganie spadkom skuteczności w zespołach i organizacji
(16 godz.)

• Nierozpoznania jako źródło utrzymywania sytuacji problemowej  

• 6 kroków do sukcesu wg J. Hay, jako sposób pracy z nierozpoznaniami  

• Zachowania pasywne pracowników  

• Prowadzenie rozmów służących rozwiązywaniu sytuacji trudnych  

• Rozwijanie sprawczości i odpowiedzialności pracowników  

Rozpoznawanie i reagowanie na gry w organizacjach
(16 godz.)

• Rozpoznawanie gier psychologicznych  

• Po co gramy - rozumienie funkcji i znaczenia gier  

• Analiza gier w oparciu o Trójkąt Dramatyczny S. Karpman’a i formułę gry E. Berne'a  

• Pentagon gry wg Oswalda Summertone’a  

• Zapobieganie grom  

• Przerywanie gier psychologicznych  

Rozumienie organizacji i wprowadzanie zmian
(16 godz.)

• Schemat organizacji wg AT  

• Rodzaje zmian wg P. Watzlawick’a  

• Rozumienie procesów wpływających na wydajność organizacji  

• Cykl zmian wg Hudson’a a reakcje pracowników wobec zmian  

• Rola menedżera na każdym etapie wprowadzanie zmiany  

• Siła planowania i wyłaniająca się w sytuacji zmiany  

Forma zaliczenia
Laptop
Projekt dyplomowy