Dofinansowanie studiów

Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF) - dofinansowania dla przedsiębiorców na usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)
• Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników (tylko dla sektora MMŚP)
• Baza Usług Rozwojowych to platforma on-line za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe: m.in.: szkolenia, studia podyplomowe),w tym w szczególności usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych
• Baza Usług Rozwojowych dostępna jest pod adresem : uslugirozwojowe.parp.gov.pl
• Operatorem Regionalnym, który dysponuje środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników jest:      

  •             Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
  •            Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
  •            Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.
Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa, w szczególności pracowników: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.
W ramach projektu przewidziano 7 878 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), które zostaną objęte wsparciem w programie oraz 839 MMŚP objętych usługami rozwojowymi w programie.
Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 26 894 832,80 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 22 860 607,88 zł

Maksymalna wartość dofinansowania:
1) dla mikroprzedsiębiorcy 15 000,00 zł
2) dla małego przedsiębiorcy 75 000,00 zł
3) dla średniego przedsiębiorcy 400 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, maksymalnie do 400 000,00 zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy). Refundacji mogą podlegać usługi rozwojowe widniejące w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl z opcją „możliwość dofinansowania”:
1) usługi szkoleniowe,
2) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs
zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
3) inne usługi rozwojowe, w tym:
- usługi doradcze, w tym: doradztwo, superwizja, facylitacja,
- coaching,
- mentoring,
- studia podyplomowe,
- projekt zmiany,
- egzamin,
4) usługi e-learningowe.

Projekt skoncentrowany jest na:
• osobach w wieku 50+
• osobach z niskimi kwalifikacjami ( osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
• usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji
• szkoleń pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
• tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje)

Jak uzyskać dofinansowanie?
1. Z Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorca wybiera usługę.
(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Przedsiębiorca może też zamówić konkretną usługę pod swoje potrzeby. Wówczas zgłasza się do wybranego Podmiotu świadczącego usługi o przygotowanie oferty, wprowadzenie jej do BUR. (np. od WSB Poznań).
2. Przedsiębiorca generuje Kartę Usługi z BUR.
3. Przedsiębiorca wchodzi na stronę jednego z operatorów
    • http://www.zarr.com.pl/ 
    • http://www.pfp.com.pl/
    • http://karrsa.eu/
i zapisuje się na usługę wedle instrukcji operatora.