Stypendia i zniżki

sprawdź jak płacić mniej

Mariusz Szydłowski
Student WSB
„Kontynuuję naukę w WSB, ponieważ oprócz poziomu nauczania, dobrej organizacji, i szeregu innych korzyści, to uczelnia, która oferuje ...

  

Stypendia w WSB finansowane są ze środków własnych Uczelni oraz  z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia za wyniki w nauce

  • Studenci uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą uczestniczyć w programie VIS - „Studiuj za darmo”
  • Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na cały rok akademicki studentom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku.

Stypendia socjalne

  • Stypendia socjalne są przyznawane na okres jednego semestru ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
  • Dodatkowo studenci w ramach stypendium socjalnego mogą starać się o środki finansowe na wyżywienie.
  • Ponadto na studiach stacjonarnych osoby spełniające warunki przyznania stypendium socjalnego, a będące spoza Szczecina, którym studiowanie utrudnia dojazd, mogą otrzymać stypendium mieszkaniowe (na podstawie umowy najmu i potwierdzenia tymczasowego zameldowania w Szczecinie lub oświadczenia z akademika).
  • Dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji losowej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia sportowe
WSB już od pierwszego roku studiów przydziela stypendia sportowe studentom, którzy reprezentują barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym. W kolejnych latach można ubiegać się o stypendia sportowe z budżetu MNiSW.

Stypendia dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.