Polityka naukowa

Polityka naukowa na poziomie Uczelni zatwierdzana jest przez Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jej podstawowym celem jest realizacja misji Uczelni, która precyzuje, że WSB będzie jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu (…), opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach. Zasady polityki naukowej Uczelni obejmują dwa obszary: rozwój badań naukowych i rozwój naukowy kadr.
W skali Uczelni za koordynację działalność naukowo-badawczej i rozwój naukowy pracowników Uczelni odpowiada Rektor – prof. dr hab. Józef Orczyk.
Bieżące animowanie działalności naukowej, jej wspomaganie oraz weryfikacja efektów należy do kompetencji Dziekanów Wydziałów – w przypadku Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie – Dziekan – dr hab. Magdalena Majchrzak

W celu zachęcania i wspierania pracowników naukowo-dydaktycznych w obszarze badań naukowych oraz inicjowania i kierowania taką działalnością wskazać należy na następujące przejawy aktywności ze strony Wydziału Ekonomicznego w Szczecine:

  • utworzenie wydziałowych struktur organizacyjnych mających w swych kompetencjach różne aspekty działalności badawczo-naukowej
  • utworzenie płaszczyzny komunikacyjnej dotyczącej działalności naukowo-badawczej
  • tworzenie warunków do prezentowania wyników prowadzonych prac badawczo-naukowych
  • promowanie działalności naukowo-badawczej oraz nagradzanie jej efektów
  • zapewnienie systemu finansowania działań prowadzonych przez poszczególnych pracowników (zwłaszcza dofinansowanie udziału w konferencjach, granty badawcze, stypendia doktorskie i habilitacyjne) oraz katedry (zwłaszcza finansowanie organizowania konferencji naukowych, wydawania publikacji naukowych) w oparciu o środki własne jak i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie przejawia się m. in. w opracowaniu i realizacji programów badawczych i projektów wdrożeniowych finansowanych ze środków własnych Uczelni, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską i inne instytucje, w publikowaniu rezultatów badań, a także organizacji konferencji naukowych i seminariów. Należy podkreślić, że ze względu na ograniczone zasoby Wydziału oraz krótki okres funkcjonowania działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny oraz komplementarny, w której jedne z głównych kierunków badań naukowych koncentrują się w dziedzinie nauki, jakim jest zarządzanie. Odnosi się to do przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz instytucji sektora publicznego. Dorobek i osiągnięcia w tym zakresie są z powodzeniem wykorzystywane w praktyce procesów zarządczych przedsiębiorstw i instytucji.