Władze WSB w Szczecinie

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

Sprawuje nadzór nad całokształtem działalności dydaktyczno-naukowej Uczelni. Tworzą go samodzielni pracownicy naukowi, Władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele Założyciela Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Rada Akademicka

Rada Akademicka jest organem kolegialnym Uczelni.

Członkami Rady Akademickiej są powołani przez Senat przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów.  W jej gronie pracują prorektor i koordynatorzy dyscyplin naukowych. 

Do najważniejszych zadań Rady Akademickiej należą:

  • nadawanie stopnia naukowego doktora,
  • opiniowanie ważnych dla rozwoju naukowego uczelni dokumentów, w tym m.in.: strategii rozwoju dyscyplin naukowych, kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich, regulaminów stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
  • opiniowanie powołania osób na kluczowe funkcje i stanowiska: rektora, dziekana, prorektorów, koordynatorów dyscyplin a także kandydatur na stanowisko profesora uczelni. 

Szczegółowe kompetencje Senatu i Rady Akademickiej są określone w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Statut Uczelni dostępny jest w na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.wsb.pl/poznan/statut

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

rektor

ul. Powstańców wielkopolskich 5 (pokój 12)

tel. +48 61 655 33 72

rektor@wsb.poznan.pl

Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Rafał Kaszta

ul. Powstańców wielkopolskich 5 (pokój 27)

tel. +48 61 655 32 58

Wicekanclerz

Dziekani

dr Rafał Koczkodaj

Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie 

 

Al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)

tel. 91 422 46 30

rafal.koczkodaj@wsb.szczecin.pl

wsb

dr Monika Różycka
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie

 
Al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)
monika.rozycka@wsb.szczecin.pl

Prodziekan M.Różycka