Władze WSB w Szczecinie

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

Sprawuje nadzór nad całokształtem działalności dydaktyczno-naukowej Uczelni. Tworzą go samodzielni pracownicy naukowi, Władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele Założyciela Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Zarząd uczelni

W zarządzie zasiada Kanclerz oraz osoby powołane przez Założyciela na wniosek Kanclerza. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.

 

Oznacza to, że Zarząd: określa i uchwala strategię uczelni, wskazuje dokładne wytyczne do planów studiów, programów kształcenia oraz systemu zapewnienia wysokiej jakości studiów, tworzy lub likwiduje kierunki i specjalności studiów, ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami, uchwala regulaminy pobierania opłat za naukę.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

rektor

ul. Powstańców wielkopolskich 5 (pokój 12)

tel. +48 61 655 33 72

rektor@wsb.poznan.pl

Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Rafał Kaszta

ul. Powstańców wielkopolskich 5 (pokój 27)

tel. +48 61 655 32 58

Wicekanclerz

Anna Hołubowska

 

al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)

tel. 91 422 46 30

anna.holubowska@wsb.szczecin.pl

Dziekani

dr Magdalena Sztukiel

Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie

 

al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)

tel. 91 422 46 30

magdalena.sztukiel@wsb.szczecin.pl

dr Andrzej Kokiel

Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia

al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)

tel. 91 422 46 30

andrzej.kokiel@wsb.szczecin.pl

dr mgr inż. Alicja Nerć-Pełka

Pełnomocnik ds studenckich i dydaktyk

al. Wojska Polskiego 128 (kancelaria)

tel. 91 422 46 30

alicja.nerc-pelka@wsb.szczecin.pl