Zobacz inny kierunek

Zarządzanie finansami i controlling


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie finansami i controlling - studia na WSB w Szczecinie

Cel

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnej kadry w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami, podmiotów gospodarczych i controllingu, zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi i praktycznymi technikami, narzędziami i instrumentami zapewniającymi sukces ekonomiczny oraz przekazanie niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru planowania, finansów przedsiębiorstw, kontrolowania i analizy finansowej.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych nabędą niezbędną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru zarządzania płynnością finansową, źródeł finansowania, działalności przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządzczej i strategii podatkowej, służącą efektywnemu systemowemu zarządzaniu.

Uczestnicy

Studia skierowane są do menedżerów różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach oraz pracowników i osób zainteresowanych problematyką efektywnego zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwach, oceną sytuacji finansowej dla potrzeb decyzji inwestycyjnych, oceny ryzyka, decyzji o współpracy.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie finansami i controlling w WSB w Szczecinie.
miesiące nauki: 9
liczba godzin: 180
liczba zjazdów: 10-11

ZARZĄDZANIE FINANSAMI (96 godz.)

 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie płynnością finansową

Wśród zagadnień m.in.: znaczenie płynności finansowej, pojęcie płynności finansowej, dokumenty służące ocenie  płynności finansowej, dynamiczne i statyczne podejście do płynności finansowej, kształtowanie polityki płynności finansowej w oparciu o czynniki kluczowe

 • Ocena efektywności inwestycji

Wśród zagadnień m.in.: decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie, cele i kierunki inwestowania, szacowanie  przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny efektywności inwestycji, źródła finansowania inwestycji, kapitał własny i obcy, szacowanie stopy dyskontowej, koszt kapitału, miary efektywności inwestycji, porównanie efektywności projektów o różnej długości życia oraz o różnej skali

 • Kształtowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

Wśród zagadnień m.in.: przesłanki wyceny wartości firmy, metody wyceny, kształtowanie wartości

 • Strategie podatkowe

Wśród zagadnień m.in.: istota i funkcje podatku, optymalizacja obciążeń podatkowych poprzez wybór odpowiedniej  strategii podatkowej, optymalizacja podatkowa w Polsce, narzędzia optymalizacji podatkowej w relacjach transgranicznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, raje podatkowe jako metoda  optymalizacji strategii podatkowej, optymalizacja podatkowa w zakresie cen transferowych.

 • Zarządzanie ryzykiem

Wśród zagadnień m.in.: ryzyko w procesie decyzyjnym, etapy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, ryzyko  finansowe, ryzyko w działalności bankowej, ubezpieczeniowej.

 • Podstawy analizy finansowej

CONTROLLING (84 godz.)

 • Controlling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Wśród zagadnień m.in.: organizacja controllingu w przedsiębiorstwie, jego systematyzacja, controlling kredytowy w  przedsiębiorstwie, controlling komercyjny, kontrola efektywności procesów zaopatrzeniowych, controlling zasobów  ludzkich

 • Rachunkowość finansowa

Wśród zagadnień m.in.: system rachunkowości, zasady wyceny i ewidencji środków pieniężnych, zasady wyceny i ewidencji rozrachunków, pomiar zużycia i ewidencja obrotów środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i  prawnymi, obrót i wycena zapasów, wynik finansowy

 • Rachunkowość zarządcza

Wśród zagadnień m.in.: miejsce rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości, rachunkowość zarządcza a inne systemy rachunkowości, rachunek kosztów zmiennych i jego odmiany, formuły zależności: produkcja – koszty – zysk, próg rentowności przy produkcji jednorodnej i wieloaspektowej, wybór asortymentu, wariantu technologicznego, zamówienia  specjalne

 • Rachunek kosztów

Wśród zagadnień m.in.: koszty i ich klasyfikacja, zasady pomiaru i wyceny kosztów, warianty ewidencji i rozliczania kosztów, kalkulacja kosztów, przeniesienie kosztów na koniec roku

 • Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie

Wśród zagadnień m.in.: funkcje zarządzania i ich realizacja przez planowanie, ośrodki odpowiedzialności w  przedsiębiorstwie, budżet jako narzędzie zarządzania, kontrola budżetowa, analiza odchyleń, motywacja jako istotny  element controllingu, elementy uzupełniające tradycyjne systemy budżetowania

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy
Wykładowcy: 

dr Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: :rachunkowość.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych. z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów  rachunkowość i  finanse  w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Opiekun kierunku Rachunkowość od Podstaw oraz Studiów Menedzęrskich z modułem Zarządzania Strategicznego. Prowadzi kursy i szkolenia dla księgowych i menedżerów różnych branż. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości finansowej, zarządczej, controllingu  i audytu. Współautorka podręcznika „Rachunkowość przedsiębiorstw” red. nauk. prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska.  Od 1984 roku zatrudniona w ZMPSiŚ S.A.,  obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych.  Hobby: podróże i psychologia.

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych.
Specjalizacja naukowa: finanse, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, polityka gospodarcza, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Wieloletni wykładowca szczecińskich uczelni (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa), wykłada takie przedmioty jak: finanse przedsiębiorstw, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza i planowanie finansowe, finanse publiczne, rynki finansowe, zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu. Wykładowca Studiów Podyplomowych, takich między innymi jak: „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa”, „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”, „Bankowość i Innowacje Finansowe”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”
Doświadczenie w praktyce gospodarczej: Praca w jednostkach samorządowych (burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik powiatu kamieńskiego), wiceprezes – członek zarządu Zespołu Elektrowni Dolna Odra grupy PGE, członek rady nadzorczej Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście, członek rady nadzorczej Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Ponad 20 opracowań na rzecz przedsiębiorstw i instytucji (analizy i wyceny, biznes plany, studium przed inwestycyjne, opinie, itp.).

Marek Jasztal
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadzorujący pion finansowo – logistyczny. Obszar odpowiedzialności dotyczy zarządzania 400 osobowym zespołem pracowników w zakresie realizacji budżetu, sprawozdawczości, zamówień publicznych, gospodarki transportowej, kwatermistrzowskiej, łączności i informatyki oraz inwestycji i remontów. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego oraz biegłego sądowego  z zakresu audytu, finansów publicznych i rachunkowości. Wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz szkoleniach w zakresie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, analizy finansowej oraz szerokiej problematyki  finansów publicznych. Autor wielu artykułów naukowych w obszarze ekonomii i finansów publicznych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Członek Komisji Kontroli Wewnętrznej  i Audytu Rady Naukowej Zarządu Głównego) oraz Rady Społecznej  przy Szpitalu MSW w Szczecinie. Obecnie w  trakcie przewodu doktorskiego oraz postępowania egzaminacyjnego na biegłego rewidenta.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256