Zobacz inny kierunek

Zamówienia publiczne


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Zamówienia publiczne - studia na WSB w Szczecinie 
 
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, osób reprezentujących przedsiębiorców i do pracowników instytucji ubiegających się o zamówienia publiczne i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się możliwości uzyskania środków z budżetu UE. Pieniądze pochodzące z takiego dofinansowania muszą być wydatkowane zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Warto więc poznać przepisy zamówień publicznych zarówno jeśli jest się przedsiębiorcą, chcącym brać udział w przetargu i walczyć o kontrakty, jak i podmiotem zobowiązanym do przeprowadzania przetargów.

Marzena Kopacka
Wykładowca Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu
 
 
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w jakże trudnej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.
 
Korzyści
Absolwenci studiów z zakresu zamówień publicznych, nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności, dla jednych niezbędne do prawidłowego udzielania zamówień, dla innym pozwalające na skuteczne ubieganie się o zamówienia. Uczestnicy mają dostęp do najnowszych opinii i komentarzy, jak też do wielu ciekawych i mających wpływ na praktykę udzielania zamówień, orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (wcześniej Zespołu Arbitrów) i sądów okręgowych. Zajęcia prowadzone są głównie w postaci warsztatów, z wykorzystaniem jak największej liczby przykładów praktycznych.
 
Uczestnicy
Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się od dawna problematyką zamówień, jak i do zupełnych nowicjuszy, dopiero co wchodzących w te trudne zagadnienia. Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach studiów, a jednocześnie skupienie się na problematyce stricte „zamówieniowej” sprawia, że studia te są atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia, czyli dla zamawiających i dla wykonawców (oferentów).

 

Program kierunku: 

Program studiów podypomowych na kierunku Zamówienia publiczne w WSB w Szczecinie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 178
liczba zjazdów: 11-12

REGULACJE KRAJOWE I EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

 • Uwarunkowania prawne zamówień publicznych, progi stosowania ustawy i zmiany ustawy
 • Główne zasady i reguły prawa zamówień publicznych
 • Dyrektywy unijne
 • Zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe
 • Postępowania „krajowe” i postępowania „unijne”
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Elektronizacja zamówień publicznych

   PRZYGOTOWANIE PROCESU PRZETARGOWEGO, WARSZTATY (40 godz.) 

   • Szacowanie wartości zamówienia,
   • Opis przedmiotu zamówienia, dialog techniczny
   • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – sporządzanie, obligatoryjna zawartość, niedozwolone zapisy, udostępnianie, modyfikacje,
   • Kryteria oceny ofert
   • Warunki udziału w postępowaniu
   • Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
   • Terminy w prawie zamówień publicznych
   • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

   POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WARSZTATY (70 godz.)

   • Tryby postępowań o udzielenie zamówienia, zamówienia in house
   • Komisja Przetargowa, Zespół Projektowy
   • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ogłoszenia, zaproszenia
   • Umowy o pracę
   • Postępowanie przetargowe przed otwarciem ofert
   • Podmioty trzecie, podwykonawcy
   • Wadium
   • Oferty – składanie, termin związania, otwarcie ofert, badanie ofert, rażąco niska cena, aukcja elektroniczna
   • Przesłanki odrzucenia ofert
   • Dynamiczny system zakupów
   • Zamówienia na usługi społeczne
   • Wybór oferty najkorzystniejszej
   • Unieważnienie postępowania
   • Protokół postępowania
   • Upublicznienie wyniku postępowania

   UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (14 godz.)

   • Zawieranie umów
   • Dopuszczalne zmiany umów
   • Umowy o podwykonawstwo
   • Zamówienia podobne
   • Odstąpienie od umowy
   • Rozwiązanie umowy
   • Unieważnienie umowy
   • Umowy ramowe

   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE I KONTROLA, ORZECZNICTWO I OPINIE W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (20 godz.)

   • Środki ochrony prawnej – quasi protest, odwołanie, skarga, terminy, postępowanie odwoławcze
   • Krajowa Izba Odwoławcza – rodzaje orzeczeń, uchwały,  zakaz zawarcia umowy, uchylenie zakazu
   • Orzeczenia sądów w sprawie zamówień publicznych
   • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – opinie, uprawnienia,  kontrola doraźna i zamówień współfinansowanych ze środków UE,
   • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, kary, dyscyplina finansów publicznych

   PODSTAWY PRAWA PRACY (6 godz.)

   • Podstawowe cechy stosunku pracy
   • Rodzaje umów o pracę
   • Wymiar czasu pracy
   • Charakterystyka wykonywania  pracy i rozwiązania stosunku pracy – miejsce, czas, nadzór, ograniczenia wynikające z przepisów prawa (kobiety, praca w szczególnych warunkach, kobiety w ciąży, matki karmiące), wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, ustanie stosunku pracy

   PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO (6 godz.)

   • Przymioty osób fizycznych i prawnych
   • Pełnomocnictwo
   • Podpis
   • Poświadczanie dokumentów

   PODSTAWY PRAWA GOSPODARCZEGO (4 godz.)

   • Formy działalności gospodarczej
   • Reprezentacja osób prawnych
   • Krajowy Rejestr Sądowy
   • Koncesje, licencje, zezwolenia

   PODSTAWY WIEDZY O FINANSACH PUBLICZNYCH (4 godz.)

   • Ustawa o finansach publicznych
   • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   • Zasady gospodarowania środkami publicznymi
   • Nadzór i kontrola w sektorze publicznym 

   FORMA ZALICZENIA

   • Test semestralny oraz egzamin końcowy – case study
   Wykładowcy: 

   Kadrę dydaktyczną stanowią wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych, przede wszystkim praktycy. Wśród nich znajdują się między innymi wykładowcy i trenerzy licznych szkoleń z tej tematyki

   mgr Marzena Kopacka
   Prawnik, Kierownik Działu Zamówień Publicznych w spółce Skarbu Państwa, autorka publikacji prawnych z zakresu zamówień publicznych i prawa cywilnego, ekspert zamówień publicznych wydawnictwa prawniczego LEX, w latach 2009-2016 ekspert zamówień publicznych w służbie cywilnej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, doradca m.in.: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbu Państwa–Nadleśnictwa Gryfino, wielu gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie zamówień publicznych i prawa cywilnego, trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łobeskiego Urzędu Miasta i wielu innych.

   mgr Joanna Jarosz

   Radca prawny, specjalista z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Wykładowca przedmiotu zamówienia publiczne dla aplikantów radcowskich w Okręgowej  Izbie Radców Prawnych w Szczecinie , współpracowała  jako wykładowca studiów podyplomowych z Zachodniopomorską  Szkołą Biznesu oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień  publicznych.

   Iwona Miller-Rutkowska

   Prawnik (Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego), od 1999 r. Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych w sektorze administracji samorządowej. Wykładowca z zakresu zamówień publicznych (m.in. studia podyplomowe zamówień publicznych Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z ponad 19 – letnim stażem. Konsultant w licznych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
   Zainteresowania – psychologia, muzyka rockowa.
    

   Cena studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia publiczne  w WSB w Szczecinie

   Nie czekaj, zapisz się już dziś! 

   Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

   12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
   310 zł260 zł355 zł295 zł1775 zł1475 zł3550 zł2950 zł

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

   parter, Biuro Rekrutacji

    • al. Wojska Polskiego 128
    • 70-491 Szczecin
    • PON - PIĄ:
    • SOB:
    • 09:00 - 17:00
    • 10:00 - 14:00
    • tel. 91 422 58 58
    • fax 91 452 69 44

   Javascript is required to view this map.
   53.44180814.529256