Zobacz inny kierunek

Podyplomowe studium dla doktorantów


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja trwa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Cel

Celem Podyplomowego Studium dla Doktorantów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

 • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia;
 • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

W ramach PSD słuchacze będą zaznajamiani z:

 • najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu);
 • wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej;
 • metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

Korzyści

 • są okazją do zdobycia i uzupełnienia wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, w tym dotyczącej m.in. współczesnych problemów ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz wynikających z nich wyzwań, a także zapoznania się ze sposobami postrzegania i interpretowania zjawisk ekonomicznych przez przedstawicieli środowiska akademickiego, metodologią i warsztatem pracy naukowej w obrębie nauk ekonomicznych oraz procedurą postępowania w przewodzie doktorskim;
 • umożliwiają zdobycie kompetencji (wiedzy, umiejętności) niezbędnych do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, analizy statystycznej oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzone badania naukowe;
 • stanowią bazę do kontynuowania pracy naukowej w ramach seminariów doktoranckich (SD) lub realizowania badań naukowych prowadzących do przygotowania - pod patronatem opiekuna naukowego (przyszłego promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora) - rozprawy doktorskiej, wszczęcia (otwarcia) i przeprowadzenia przewodu doktorskiego, zdania egzaminów doktorskich oraz przystąpienia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Uczestnicy
Oferta ta skierowana jest do osób, które:

 • chcą przygotować się do samodzielnej pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w naukach ekonomicznych
 • zamierzają rozpocząć i prowadzić pracę naukową, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Rekrutacja
Zasady rekrutacji na Podyplomowe Studium dla Doktorantów (PSD)

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na Podyplomowe Studium  dla Doktorantów :

 • ukończone studia wyższe II stopnia

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z opisem motywacji podjęcia studiów 
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej 
 • ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji– pocztą lub osobiście

Adres Biura Rekrutacji:

al. Wojska Polskiego 128

70-491 Szczecin

tel.: 914225858

e-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie realizowane będzie wyłącznie studium. W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest możliwość realizacji pełnego wachlarza studiów. 

Program kierunku: 

Moduły tematyczne / bloki przedmiotowe podyplomowego studium dla doktorantów (PSD) - do pobrania tutaj

Informacje dodatkowe :
 

1. W ramach Podyplomowego Studium dla Doktorantów (PSD) słuchacze uczestniczą w proseminariach doktoranckich organizowanych przez opiekunów naukowych. 

2. Termin przygotowania wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej - do połowy 3 semestru Podyplomowego Studium dla Doktorantów (PSD).

Wykładowcy: 

Wykładowcy na Podyplomowym Studium dla Doktorantów to nauczyciele akademiccy jednostek naukowych (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego) o dużym doświadczeniu w zakresie kształcenia kadr naukowych i biznesowych. Nasi wykładowcy posiadają dorobek w sferze realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, a także aktualny dorobek naukowy.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
510 zł476 zł600 zł560 zł3000 zł2800 zł9000 zł8400 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256