Zobacz inny kierunek

Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University


WSB Szczecin - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja trwacertyfikat Franklin University
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Logistyka w Biznesie-certyfikat Franklin University- studia na WSB w Szczecinie

Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi. Program Podyplomowych Studiów Logistyki w Biznesie umożliwia także zdobycie praktycznej wiedzy podczas rozwiązywania problemów logistycznych związanych z przepływami materiałów i towarów w obrębie firmy i pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

Korzyści
Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu budowania i zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw w UE, a także wykorzystywania systemów informatycznych i komunikacyjnych w łańcuchach dostaw. Słuchacze będą kształtować praktyczne umiejętności negocjacji i podejmowania istotnych decyzji menedżerskich.

Uczestnicy
Studia adresowane są do pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób, które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu.

 

Studia z certyfikatem Franklin University
W ramach kierunku moduł  Umiejętności negocjacyjne prowadzone są według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego jak i zagranicznego. 
franklin.jpg
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Logistyka w biznesie w WSB w Szczecinie

liczba miesięcy: 9
liczba godzin: 176
liczba zjazdów: 10-11

I. LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY (32 godz.)
1. Koncepcje logistyczne w biznesie 6 godz.

 • rola logistyki w integracji zarządzania przedsiębiorstwem
 • procesy logistyczne
 • tworzenie infrastruktury procesów logistycznych
 • system obsługi zamówień
 • systemy transportowe
 • wybór konfiguracji sieci dostaw i dystrybucji
 • usługi logistyczne outsourcing

2. Strategie logistyczne 6 godz.

 • podstawy metodologiczne strategii logistycznej przedsiębiorstwa
 • pojęcie i miejsce logistyki w procesie zarządzania strategicznego
 • audyt systemu logistycznego przedsiębiorstwa i jego otoczenia
 • procedura formułowania i wdrażania strategii logistycznej
 • miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej
 • kontrola efektywności logistyki w przedsiębiorstwie

3. Logistyka zaopatrzenia  12 godz.

 • zaopatrzenie w systemie logistycznym firmy, cele, zadania
 • modele i techniki analizy rynku zaopatrzenia
 • strategie zakupowe
 • analiza procesu zakupu
 • metody klasyfikacji potrzeb surowcowych
 • metody wyboru i oceny dostawców
 • wybrane systemy zarządzania zakupami (zapasami) VMI, CMI, BMI
 • polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms
 • magazynowanie
 • koszty logistyczne zaopatrzenia
 • metody wspomagające podejmowanie decyzji w zaopatrzeniu
 • centra logistyczne.

4. Logistyka dystrybucji 8 godz.

 • dystrybucja jako istotny element aktywności przedsiębiorstwa
 • sieci dystrybucji 
 • centra dystrybucyjne
 • decyzje lokalizacyjne
 • rejony obsługi
 • transport w dystrybucji
 • zagadnienia optymalizacyjne w transporcie

II. INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH (32 godz.)

1. Logistyka procesów magazynowych 12 godz.

 • znaczenie gospodarki magazynowej w dystrybucji dóbr materialnych i usług
 • podstawowe pojęcia składowania materiałów
 • technologie procesu magazynowego: ABC, MRP
 • logistyka procesu magazynowego: odbiór, przyjęcie dostawy, składowanie, przechowywanie, kompletacja i wydanie
 • rodzaje, konstrukcje i przeznaczenie budowli magazynowych: otwartych, półotwartych zamkniętych, uniwersalnych i specjalnych
 • systemy zagospodarowania przestrzeni magazynowej: system rzędowy, blokowy i wolnych miejsc 
 • miejsca paletowe i gniazda regałowe
 • typizacja budowli magazynowych: hal, wiat, ramp, podjazdów
 • urządzenia do składowania i kompletacji: regały, stojaki, podesty, pomosty
 • przeznaczenie, rodzaje i odmiany regałów
 • funkcje i umiejscowienie środków do transportu i manipulowania jednostkami ładunkowymi: układnice, suwnice kolumnowe i wózki jezdniowe
 • sposoby i technika składowania wyrobów: sztukowych, ziarnistych i jednostek ładunkowych
 • parametry stanu i ruchu zapasów magazynowych
 • technologie prowadzenia gospodarki magazynowej: just in time, kanban, quick response  zasady lokalizacji centrów logistycznych
 • infrastruktura logistyczna a centra logistyczne
 • międzynarodowe, regionalne i lokalne centra logistyczne zasady organizacji
 • strategie i trendy rozwojowe centrów logistycznych studia przypadków
 • systemy automatyzacji magazynowej

2. Infrastruktura techniczna procesów logistycznych 8 godz.

 • podstawowe problemy funkcjonowania poszczególnych gałęzi transportu i ich miejsce w łańcuchach logistycznych
 • funkcjonowanie transportu w świetle przepisów UE
 • studia przypadków nowoczesnych rozwiązań systemów transportowych w Polsce i w Europie rodzaje i funkcje opakowań
 • tendencje w dziedzinie rozwoju opakowań
 • ekologistyka opakowań, polska ustawa o opakowaniach i odpadach
 • terminale kontenerowe

3. Wykorzystanie systemów informatycznych i komunikacyjnych w logistyce 12 godz.

 • czym jest, a czym nie jest system informatyczny
 • komunikacja w logistyce i narzędzia tej komunikacji
 • rodzaje informacji przepływających przez systemy logistyczne
 • praktyczne zastosowanie systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa) w procesach zakupu, magazynowania, sprzedaży, transportu, serwisu i obsługi posprzedażowej
 • komunikacja i wymiana informacji (EDI, e-commerce), systemy wspierające zarządzanie łańcuchami dostaw
 • ocena, wybór i zarządzanie wdrażaniem systemu informatycznego
 • systemy automatycznej identyfikacji towarów, usług i osób (kody kreskowe, karty magnetyczne, podpis elektroniczny)

III. ŁAŃCUCHY DOSTAW (44 godz.)
1. Logistyczna obsługa klienta 8 godz.

 • obsługa klienta jako obszar współdziałania logistyki marketingu
 • elementy i mierniki logistycznej obsługi klienta
 • rola współczesnych technologii informacyjnych w doskonaleniu logistycznej obsługi klienta  strategie obsługi klienta na różnych szczeblach integracji łańcucha dostaw
 • efektywna obsługa klienta (ECR Efficient Consumer Response) 
 • cele i obszary zadaniowe ECR
 • implementacja strategii ECR
 • rola ECR w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej

2. Zarządzanie łańcuchami dostaw 8 godz.

 • istota, cele i uwarunkowania w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • procedura integrowania łańcuchów dostaw
 • techniki i technologie w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 • zarządzanie łańcuchami dostaw w Japonii, Europie
 • warunki transponowania doświadczeń zagranicznych

3. Innowacje w łańcuchu dostaw 8 godz.

4. Logistyka produkcji i zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw 8 godz.

5. Logistyka produkcji i zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw 12 godz.

 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami
 • uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami
 • stochastyczne systemy sterowania zapasami
 • zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych (Material Requiremnts Planning)
 • zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji akurat na czas (Just in Time)
 • planowanie zapasów w łańcuchach dostaw

IV. ZARZĄDZANIE I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W LOGISTYCE – (24 godz.)
1. Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym 8 godz.

 • pojęcie zespołu pracowniczego i pracy zespołowej
 • cechy pracy zespołowej
 • mocne i słabe strony pracy zespołowej
 • rodzaje zespołów pracowniczych
 • czynniki kształtujące sukces pracy zespołowej
 • zasady organizacji pracy zespołowej

2. Czynnik ludzki w logistyce 8 godz.

 • określanie zapotrzebowania kadrowego w logistyce
 • model kompetencyjny menedżera logistyki
 • specyficzne elementy motywowania do pracy
 • doskonalenie i rozwój pracowników jako istotny element sprawnego funkcjonowania logistyki w organizacji
 • ocena wyników pracy w logistyce

3. Wybrane techniki organizatorskie stosowane w logistyce 8 godz.

 • techniki rangowania
 • technika ABC
 • technika identyfikacji i analizy współzależności
 • regulacja kompetencji (klasyfikator zadań, tablice kompetencyjne, opis stanowiska organizacyjnego)
 • system celów obszaru funkcjonalnego logistyka
 • wybrane techniki zarządzania czasem

V. KOSZTY W LOGISTYCE (16 godz.)
1. Rachunkowość i controlling w logistyce 8 godz.

 • koszty logistyczne i procedury ich budżetowania
 • controlling a rachunkowość zarządcza, zastosowanie instrumentów controllingu w logistyce, ośrodki (centra) odpowiedzialności jako podmiot controllingowej koncepcji zarządzania  organizacja wdrożenia systemu controllingu w obszarze logistyki

2. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań 8 godz.

 • wprowadzenie do Activity Based Budgeting
 • koncepcja i procedura budżetowania opartego na rachunku kosztów działań
 • proces koordynacji w budżetowaniu opartym na rachunku kosztów działań

VI. LOGISTYKA W PRAKTYCE (16 godz.)
1. Gra decyzyjna 16 godz.

KURS FRANKLIN UNIVERSITY ( 12 godz.)

 • Umiejętności negocjacyjne 

FORMA ZALICZENIA

 • Test semestralny oraz egzamin końcowy
Wykładowcy: 

dr Magdalena Sztukiel
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w: zarządzaniu strategicznym ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej przedsiębiorstw, zarządzaniu zespołami (zarządzaniu talentami) oraz zarządzaniu zmianą. Wykładowca studiów podyplomowych. Wieloletni praktyk biznesu: doświadczenie w zakresie wdrażania strategii dla spółki skarbu państwa (branża chemiczna), pomocy publicznej (szczególnie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa), kontroli wdrażania strategii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie oraz wdrażania projektów unijnych. Ekspert oceny wyników w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzkim. Autorka  wielu strategii dedykowanych dla przedsiębiorstw z grupy małych i średnich, wniosków o dofinansowanie, publikacji w obszarze zarządzania, konkurencyjności  przedsiębiorstw. Ekspert w obszarze wdrażania strategii, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, pomocy publicznej, zarządzania zmianą, funduszy unijnych. Trener z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania zespołami, funduszy unijnych, szczególnie: metodologii przygotowania wniosku o dofinansowanie, rozliczania projektu, kontroli strategicznej, ewaluacji. Współpracuje z przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi, agencją pracy.

mgr inż. Mateusz Dziechciarz
Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym, obecnie student studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat zawodowo związany z przedsiębiorstwami sektora TSL. Swobodnie porusza się w tematyce spedycji ładunków sypkich i drobnicowych, organizacji transportu krajowego i międzynarodowego, aranżacji usług portowych oraz obsługi celnej towarów w imporcie i eksporcie. Aktywny uczestnik wydarzeń naukowych o tematyce TSL. Od 2012 roku wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
300 zł250 zł345 zł285 zł1725 zł1425 zł3450 zł2850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych

parter, Biuro Rekrutacji

  • al. Wojska Polskiego 128
  • 70-491 Szczecin
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 91 422 58 58
  • fax 91 452 69 44

Javascript is required to view this map.
53.44180814.529256