dr inż. Edyta Ślachcińska

Doktor nauk o obronności w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na kierunku  Zarządzanie i marketing, specjalność - Zarządzanie przedsiębiorstwem.  Koordynator ds. konferencji i szkoleń w Fundacji na rzecz Czystej Energii. Przez ponad siedem lat zdobywała doświadczenie w zarządzaniu personelem oraz zajmowała się tematyką bezpieczeństwa, kierując procesem dydaktycznym jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jako Dyrektor Centrum Jakości Kształcenia. Od 2001 roku realizuje zajęcia z przedmiotów dotyczących problematyki bezpieczeństwa oraz zarządzania. Autorka i współautorka wielu publikacji związanych z zagadnieniami kształcenia menadżerów bezpieczeństwa. Organizatorka i uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe to kształcenie studentów na kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem w zakresie przywództwa.
 

dr Edward Pałka

Dr nauk wojskowych, specjalność – bezpieczeństwo państwa. W 2001 roku ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Strategiczno-obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Realizując działalność z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz systemu bezpieczeństwa RP w kilku uczelniach wyższych, zdobył wieloletnie doświadczenie zawodowe w aspekcie dydaktycznym i merytorycznym . Posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki funkcjonowania systemu obronnego RP. Przez ponad dziesięć lat prowadził działalność naukowo-badawczą dotyczącą funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej, której wyniki zostały wykorzystane do reformy struktur Sił Zbrojnych RP. Podczas pracy dydaktyka, zdobył miano przodującego wykładowcy przyjaznego dla studentów.
Bieżącą wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa rozwijał, kierując Wojskową Komendą Uzupełnień - organem niezespolonej administracji publicznej. Pełnił jednocześnie funkcję dyrektora generalnego Urzędu Służby Cywilnej. Przez ponad dziewięć lat zdobywał doświadczenie w kierowaniu zespołami  administracji publicznej, zarządzając cywilno-wojskową jednostką organizacyjną, uczelnią i kierując procesem dydaktycznym jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Od 1998 roku realizuje zajęcia z przedmiotów dot. problematyki bezpieczeństwa państwa oraz administracji publicznej w uczelniach państwowych i niepaństwowych w Poznaniu i Bydgoszczy na takich kierunkach studiów jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie. Aktywnie współpracuje z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi o proweniencji proobronnej.
W jego kręgu zainteresowań znajduje się obronność państwa, polityka, ekonomia, historia, turystyka (głównie górska) oraz tradycyjne kulinaria.
 

Lenarczyk
płk dr inż. Zbigniew Lenarczyk

Dr inż. Zbigniew Lenarczyk jest adiunktem na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Był zastępcą attaché wojskowego, morskiego i lotniczego w Kijowie oraz doradcą wojskowym przy misji NATO w Ukrainie. Ma bogate doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa państwa, które zdobył pracując w instytucjach i dowództwach szczebla strategicznego i operacyjnego sił zbrojnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju w MON, SG WP i DO RSZ, a także w strukturach międzynarodowych i w dowództwach NATO w USA i Danii oraz w ONZ w Libanie. Jest absolwentem licznych kursów międzynarodowych w USA, Holandii, Niemczech i Turcji, których tematyka dotyczyła przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi. Był również w grupie doradców NATO wspierających wdrożenie wybranych komponentów architektury bezpieczeństwa Ukrainy oraz dostosowanie szkolnictwa wojskowego Ukrainy do standardów edukacyjnych NATO. 

 

Zainteresowania naukowe: 

 • Organizacja bezpieczeństw państwa; 
 • Polityka bezpieczeństwa; 
 • System kierowania i dowodzenia (C2) NATO; 
 • Reforma systemu kierowania bezpieczeństwem w państwach partnerskich; 
 • Szkolnictwo wojskowe Ukrainy i dostosowania go do standardów edukacyjnych NATO;  
 • Funkcjonowanie sytemu pozamilitarnego; 
 • Funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju; 
 • Geneza konfliktu bliskowschodniego i rosyjsko-ukraińskiego; 
 • Alternatywne sposoby zabezpieczenia PKW poza granicami kraju. 
   
dr Piotr Banasiak

Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Stopień doktora uzyskał w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w 2019 roku. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, specjalność: Dowodzenie. Obecnie menedżer kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Były instruktor obrony cywilnej z zakresu powszechnej samoobrony ludności. Agent celny, Strażak, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Uczestnik wielu szkoleń, m. in.:

 • z zakresu korupcji w administracji publicznej organizowanych przez CBA,
 • szkolenia z zakresu ratownictwa w ramach struktur OSP realizowanych przez PSP,
 • kursów z zakresu ochrony osób i mienia.

Zainteresowania naukowe i zawodowe: Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, bezpieczeństwo publiczne, teoria bezpieczeństwa, pożarnictwo, zabezpieczenia imprez masowych, grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, zagrożenia związane ze zjawiskiem terroryzmu, zarządzanie w jednostkach publicznych, współczesne koncepcje zarządzania, zarządzanie i dowodzenie, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna.

dr Józef Karpiński

Doktor nauk ekonomicznych, prof. WSZiB w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), tam też uzyskał stopień doktora w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych. Wykładowca akademicki z bogatym doświadczeniem dydaktycznym - wieloletni wykładowca makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad dwadzieścia
lat prowadził moduł ekonomii menedżerskiej w programie MBA w Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP (wcześniej Wielkopolska Szkoła Biznesu). Obecnie wykłada makroekonomię na Podyplomowym Studium dla Doktorantów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu artykułów z makroekonomii i kilkunastu
rozdziałów w podręcznikach akademickich. Promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich. Zainteresowania naukowo – badawcze: polska polityka gospodarcza, integracja europejska, funkcjonowanie gospodarki rynkowej w warunkach światowego kryzysu finansowo – gospodarczego.

Adriana Mikucka

Z wykształcenia prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w zarządach komisarycznych poznańskich firm oraz pełniła funkcję sędziego w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu (VIII i IX Kadencja). Była wykładowcą w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu i na studiach podyplomowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 11 lat jest aktywnym radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię w Poznaniu.

Jest mediatorem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i uczestniczką Podyplomowego Studium Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla urzędów, firm i instytucji w zakresie prawa oświatowego, zarządzania oświatą oraz w zakresie postępowań dyscyplinarnych różnych grup zawodowych i samorządowych. Świadczy pomoc prawną dla pokrzywdzonych, jest obrońcą obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych (m.in. nauczycieli, nauczycieli akademickich, członków samorządów zawodowych). Doradza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządów komisarycznych, upadłościowych i sukcesyjnych.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: dziecko w mediacji rodzinnej, dziecko w sprawach rodzinnych i rozwodowych, rola radcy prawnego w propagowaniu mediacji i arbitrażu (prelegentka i uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych w tym zakresie, m.in. prelegentka podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” w 2018 roku w Gnieźnie).
W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi przedmioty związane z prawem, etyką zawodową różnych grup zawodowych, zarządzaniem i restrukturyzacją przedsiębiorstw, mediacją, arbitrażem i negocjacjami.
Uważa, że prawie wszędzie można dotrzeć kajakiem, a z każdej swojej podróży przywozi ciekawy kamień i specjały miejscowej kuchni. Jej prawdziwym wyzwaniem i pasją jest próba pogodzenia aktualnych wyzwań zawodowych ze stylem życia „slow life”.

Daria Saukens

Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego, studia licencjackie na tym samym kierunku ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Funkcjonariusz poznańskiej policji z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem służbowym. Zainteresowania naukowe to organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwo publiczne, teoria i metodologia bezpieczeństwa. Interesuje się piłką nożną, jest zawodniczką jedynego seniorskiego klubu w Poznaniu.

Łukasz Mierzwicki

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku: Pedagogika, specjalność: Resocjalizacja w Wydziale Studiów Edukacyjnych, kierunku: Prawo, w Wydziale Prawa i Administracji
oraz kierunku: Socjologia, specjalność: Praca socjalna w Wydziale Nauk Społecznych. Oficer Służby Więziennej z szerokim doświadczeniem praktycznym. Przez 8 lat wychowawca Działu Penitencjarnego w jednym z zakładów karnych dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, obecnie starszy inspektor ds. organizacyjno-prawnych. Pełni ponadto m.in. funkcje inspektora ochrony danych, pełnomocnika ds. przeciwdziałania korupcji, rzecznika dyscyplinarnego, zastępuje rzecznika prasowego. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych, m.in. z zakresu:

 • prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i pracy z osobami uzależnionymi,
 • mediacji,
 • ochrony danych osobowych.

Wykładowca przedmiotów specjalnościowych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zainteresowania naukowe to szeroko rozumiana profilaktyka społeczna, kryminologia, w tym wiktymologia, mikrosocjologia, penitencjarystyka i resocjalizacja, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, a także prawo karne, w szczególności wykonawcze. Interesuje się także prawem cywilnym w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz gospodarki nieruchomościami. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaje się pasjom, najchętniej poza domem - latem podróżuje, żegluje, jeździ rowerem, wędkuje, zimą - jeździ na snowboardzie, uczęszcza na siłownię. Gdy czasu wolnego jest mniej - ogląda filmy i seriale, słucha muzyki, szczególnie chętnie rocka i metalu, próbuje też swoich sił grając na gitarze.

Marta Nawrocka

Absolwentka kierunku prawo oraz kierunku biologia ogólna, a obecnie doktorantka w Laboratorium Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W praktyce prawniczej przede wszystkim zajmuje się prawem karnym i prawem karnym skarbowym. Równolegle skupia się na działalności naukowej, badając metody analizy śladów stosowane przez ekspertów kryminalistycznych z różnych dziedzin kryminalistyki. W szczególności zajmuje się śladami daktyloskopijnymi, pismem ręcznym, a z uwagi na wykształcenie biologiczne, także śladami biologicznymi.
Zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień za działalność naukową, laureatka i stypendystka konkursu dla młodych naukowców organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik dwóch grantów badawczych pochodzących ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkursy Etiuda i Preludium). Autorka licznych artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz prelegent na wielu konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. 
W 2019 roku odbyła staż badawczy w Nowym Jorku, podczas którego we współpracy z naukowcami z City University of New York, realizowała projekt badawczy dotyczący rzetelności ekspertyzy daktyloskopijnej.
Od kilku lat zajmuje się działalnością dydaktyczną. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu kryminalistyki i innych pokrewnych dziedzin na poznańskich państwowych i prywatnych uczelniach.