Warianty doktoratu

Przygotowanie do realizacji projektów badawczych w naukach ekonomicznych oraz przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

Przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia oraz przeprowadzania przewodu doktorskiego jest realizowane na Wydziale Finansów i Bankowości (WFiB) Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w trzech wariantach (załączniki nr 1-3):

1. Przewód doktorski 

2. Seminarium doktoranckie 

3. Podyplomowe Studium dla Doktoratów 

 

Przewód doktorski 

Obejmuje etap związany z przygotowaniem do wszczęcia oraz przeprowadzenia przewodu doktorskiego (PPD) i jest realizowany w ciągu 1-2 semestrów w formie seminarium doktoranckiego.

 

Wariant ten przeznaczony jest dla osób, które:

 • przygotowują się - pod kierunkiem promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora - do otwarcia przewodu doktorskiego;
 • mają przygotowaną (przyjętą przez promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora) rozprawę doktorską;
 • mają rozprawę doktorską w końcowej fazie przygotowania (opracowania).

O zakwalifikowaniu doktoranta do tego wariantu decyduje Komisja ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego, zwana Komisją doktorską, powołana przez Radę Wydziału.
Przeprowadzenie przewodu doktorskiego odbywać się będzie zgodnie z regulaminem postępowania w przewodach doktorskich realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 
Seminarium doktoranckie umożliwia współpracę doktoranta z promotorem lub promotorem i drugim promotorem / promotorem pomocniczym, albo promotorem i kopromotorem ukierunkowaną na:

 • zakończenie opracowania rozprawy doktorskiej,
 • przygotowanie się do

         - wszczęcia (otwarcia) przewodu doktorskiego,

         - egzaminów doktorskich,

         - publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Seminaria doktoranckie w tym wariancie realizowane są w trybie niestacjonarnym, w ciągu 1-2 semestrów, w ramach 5 zjazdów w semestrze zimowym lub 5 zjazdów w semestrze letnim w ciągu 9 miesięcy (październik - czerwiec) roku akademickiego.
Jeden zjazd seminarium doktoranckiego obejmować będzie 3 godz. dydakt.
Łącznie, w ciągu 1-2 semestralnego seminarium doktoranckiego realizowanych będzie odpowiednio:

 • 1 semestralne seminarium doktoranckie  15 godz. dydakt.,
 • 2 semestralne seminarium doktoranckie  30 godz. dydakt.

Opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w wariancie I. wynosi 15 000 zł.

 

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Uchwała ne 17/RW/2017

Seminarium doktorskie

Obejmuje seminarium doktoranckie (SD) prowadzone przez wybranego opiekuna naukowego (przyszłego promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora) w ciągu 1-4 lat akademickich (2-8 semestrów).


Seminarium doktoranckie przewidziane jest dla osób, które:

 • ukończyły studia doktoranckie prowadzone przez jednostki naukowe (wydziały) innych uczelni w zakresie nauk ekonomicznych;
 • są doktorantami - uczestnikami seminariów doktoranckich prowadzonych przez jednostki naukowe (wydziały) innych uczelni w zakresie nauk ekonomicznych;
 • są doktorantami - uczestnikami seminariów doktoranckich prowadzonych w trybie indywidualnym w zakresie nauk ekonomicznych.

Podstawą przyjęcia na seminaria doktoranckie (SD) realizowane na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest:

 • zaprezentowanie przed komisją kwalifikacyjną wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • pozytywne rezultaty rozmowy kwalifikacyjnej.

Seminarium doktoranckie umożliwia przygotowanie doktoranta do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych w ramach projektów badawczych;
 • współpracy naukowej w krajowych i / lub międzynarodowych zespołach badawczych;
 • opracowania oraz wydania lub uzyskania przyjęcia do druku

          - publikacji naukowej w formie książki lub
          - co najmniej jednej publikacji naukowej

w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44. ust. 2. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, 1933 i 2260] lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
Podstawa: § 2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych [Dz. U. z 2017 r., poz. 256].

 

Seminarium doktoranckie przeznaczone jest na współpracę doktoranta z opiekunem naukowym (przyszłym promotorem lub promotorem i drugim promotorem / promotorem pomocniczym, albo promotorem i kopromotorem) ukierunkowaną na:

 • opracowanie rozprawy doktorskiej pod opieką wybranego opiekuna naukowego (przyszłego promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora);
 • przygotowanie się do

          - otwarcia przewodu doktorskiego;
          - przygotowanie się do egzaminów doktorskich;
          - przygotowanie się do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

 

Opiekunem naukowym (promotorem) może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat.
Podstawa: § 9.2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich [Dz. U. z 2016 r., poz. 558].

 

Seminarium doktoranckie realizowane jest w trybie niestacjonarnym, w ciągu 1-4 lat akademickich (2-8 semestrów), w ramach 10 zjazdów w każdym roku akademickim, z częstotliwością 1 raz / m-c przez okres 9 miesięcy (październik - czerwiec) roku akademickiego (w semestrze zimowym - 5 zjazdów, w semestrze letnim - 5 zjazdów.)

 

Jeden zjazd seminarium doktoranckiego obejmować będzie 3 godz. dydakt. Łącznie, w ciągu 2-4 letniego seminarium doktoranckiego realizowanych będzie odpowiednio:

 • 1-roczne seminarium doktoranckie 30 godz. dydakt.,
 • 2-letnie seminarium doktoranckie 60 godz. dydakt.,
 • 3-letnie seminarium doktoranckie 90 godz. dydakt.,
 • 4-letnie seminarium doktoranckie 120 godz. dydakt.

 

Praktyki zawodowe / dydaktyczne doktorantów

Każdy uczestnik niestacjonarnego seminarium doktoranckiego (doktorant) ma obowiązek odbyć praktykę zawodową / dydaktyczną, polegającą na prowadzeniu lub udziale w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w łącznym wymiarze 10-16 godz. rocznie.


Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, będzie zwolniony z odbywania praktyki zawodowej / dydaktycznej.

 

Podstawa: § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych [Dz. U. z 2017 r., poz. 256].

 

Opłata za seminarium doktoranckie w wariancie II. wynosi 2 450 zł / semestr.

 

Regulamin seminariów doktoranckich realizowanych w wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Podyplomowe studium dla doktorantów

Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

 • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia;
 • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

W ramach PSD słuchacze będą zaznajamiani z:

 • najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu);
 • wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej;
 • metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

Informacje szczegółowe na temat podyplomowego studium doktoranckiego.