Lista promotorów

Lista promotorów z Wydziału Finansów i Bankowości

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Lp. Tytuł i stopień
naukowy,
imię i nazwisko
Dziedzina nauki,
dyscyplina
naukowa
Specjalność
naukowa
Proponowany obszar
doktoryzowania
1. prof. dr hab.
Józef Orczyk,
prof. zw. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia
 • Polityka społeczna
 • Rynek pracy
 • Historia gospodarcza
 • Ekonomika kształcenia
 • Analiza rynku pracy i zatrudnienia
 • Funkcjonowanie instytucji
 • Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
2. prof. dr hab.
Jan Rymarczyk,
prof. zw. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Biznes międzynarodowy
 • Finanse międzynarodowe
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Finanse międzynarodowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Międzynarodowe stosunki  gospodarcze
 • Handel zagraniczny
 • Inwestycje zagraniczne
 • Konkurencyjność                   międzynarodowa
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Ekosystem biznesu                     międzynarodowego
 • Globalizacja i regionalizm
 • Systemy innowacji w gospodarkach  poszczególnych krajów
3. prof. dr hab.
Elżbieta
Sipińska-Gołembska,
prof. zw. WSB
Nauki ekonomiczne
Nauki
o zarządzaniu
 • Ekonomika transportu
 • Logistyka
 • Logistyka międzynarodowa
Logistyka
 • Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Metody konfigurowania sieci logistycznej
 • Logistyka w strategii magazynowania i obsługi zapasów
 • Zarządzanie transportem w logistycznej obsłudze klienta
 • Rola dystrybucji w logistycznym łańcuchu dostaw

Eurologistyka

 • Znaczenie eurologistyki dla konwergencji regionów
 • Eurologistyka w integracji przedsiębiorstw UE
 • Rola eurologistyki w rozwoju paneuropejskich korytarzy transportowych
 • Centra logistyczne w euroregionach
 • Metody i techniki zarządzania eurologistyką

Logistyka międzynarodowa

 • Wpływ logistyki na efektywność międzynarodowej wymiany dóbr
 • Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji przedsiębiorstw
 • Znaczenie logistyki w międzynarodowych przepływach towarów i usług
 • Strategie logistyki w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Zarządzanie globalnymi łańcuchami logistycznymi
4. prof. dr hab.
Kazimierz Starzyk,
prof. zw. WSB
prof. dr hab.
Kazimierz Starzyk,
prof. zw. WSB
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarka światowa
 • Ekonomia rozwoju
 • Finanse międzynarodowe
 • Zarządzanie międzynarodowe

Wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Przykładowe obszary i zagadnienia:

 • Międzynarodowe przepływy towarów i usług. Opcje polityki handlowej
 • Międzynarodowe przepływy kapitału ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich
 • Międzynarodowe przepływy technologii. Problem konkurencyjności międzynarodowej
 • Międzynarodowe organizacje gospodarcze (WTO; IFM; UNCTAD; inne)
 • Przemiany struktury gospodarki światowej (gospodarki wschodzące,  Azja Pacyfiku w gospodarce światowej, Dylematy rozwojowe Ameryki Łacińskiej)
 • Transatlantyckie stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowa równowaga i nierównowaga płatnicza
 • Światowe kryzysy finansowe
 • Problemy globalne (np. zadłużenie międzynarodowe, terroryzm)
6. dr hab.
Arnold Bernaciak,
prof. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Gospodarka przestrzenna
 • Analiza sektora publicznego
 • Polityka gospodarcza, polityka regionalna, polityka środowiskowa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Funkcjonowanie rynków dóbr i usług
 • Wszystkie z powyższych obszarów w kontekście  dwóch podanych specjalności naukowych

7.

dr hab.
Marek Dylewski,
prof. WSB

Nauki ekonomiczne
Finanse,
Ekonomia

 • Finanse publiczne
 • Finanse i bankowość
 • Regionalistyka
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Rynki finansowe
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami
 • Rozwój lokalny i regionalny
8. dr hab.
Sławomir Jankiewicz,
prof. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia,
Nauki
o zarządzaniu
 • Polityka gospodarcza
 • Przedsiębiorczość
 • Funkcjonowanie i rozwój MiŚP
 • Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu lokalnego
 • Problematyka szczegółowa
 • Planowanie rozwoju, zarządzanie strategiczne, business plan
 • Pozyskiwane kapitału na rynku kapitałowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Restrukturyzacja organizacji
9. dr hab.
Jacek Kall,
prof. WSB
Nauki ekonomiczne
Nauki
o zarządzaniu
 • Marketing
 • Zarządzanie marką
 • Komunikacja marketingowa
 • Ekonomika konsumpcji
10. dr hab.
Jarosław Mielcarek,
prof. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia,
Finanse
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunek kosztów
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Rynki finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Współczesne rachunki kosztów
 • Rachunki kosztów i metody zarządzania w służbie zdrowia
 • Innowacyjność gospodarki i przedsiębiorstw
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Rynki finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Współczesne rachunki kosztów
 • Rachunki kosztów i metody zarządzania w służbie zdrowia
 • Innowacyjność gospodarki i przedsiębiorstw
11. prof.  dr hab.
Wiesława Przybylska-Kapuścińska

 
Nauki ekonomiczne,
Ekonomia i Finanse
 
 • Zarządzanie finansami 
 • Rynek finansowy
 • Polityka pieniężna
 • Zarządzanie finansami 
 • Rynek finansowy
 • Polityka pieniężna
12. dr hab.
Ilona Romiszewska,
prof. WSB
Nauki ekonomiczne
Ekonomia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Bankowość międzynarodowa
13. dr hab.
Magdalena Szyszko
prof. WSB

 
Nauki ekonomiczne,
Ekonomia i Finanse
 
 • Polityka pieniężna 
 • Makroekonomia
 • Tematyka związana ze specjalnością naukową analizowana w różnych kontekstach podmiotowych, przedmiotowych przestrzennych i czasowych