Wydawnictwo

wsb_poznan_wydawnictwo.jpgWydawnictwo WSB rozpoczęło działalność w 1994 roku, wraz z powstaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pierwotnym zadaniem Wydawnictwa była niekomercyjna działalność edytorska, mająca na celu zapewnienie podręczników studentom macierzystej Uczelni, możliwie najlepiej dostosowanych do programów nauczania wykładanych przedmiotów. Ważnym aspektem było przygotowanie książek, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania polskiej gospodarki doby transformacji systemowej.

www.wydawnictwo.wsb.pl

Wydawnictwo WSB w Poznaniu wydaje publikacje własne i zlecone.

Publikacje własne są zamawiane przez Wydawnictwo. Są to także publikacje zgłoszone przez autorów, które Wydawnictwo przyjmie do swojego planu wydawniczego jako własne.
Koszty publikacji własnych wraz z honorariami autorskimi ponosi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Publikacje zlecone finansuje zleceniodawca. Przybliżony koszt publikacji zleconej wynosi ok. 600-800 zł za jeden arkusz wydawniczy.

Warunkiem przyjęcia publikacji do druku jest złożenie wniosku do planu wydawniczego oraz zawarcie umowy z autorem. Wnioski należy składać na piśmie (na załączonym formularzu – PDF i Word) i przesłać w e-mailu (wydawnictwo@wsb.poznan.pl) lub na adres:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 
61-895 Poznań

Wydawnictwo przyjmuje do wydania wyłącznie książki pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Wydawniczy i zatwierdzone przez Kanclerza.

Prosimy o zgłaszanie publikacji o tematyce zgodnej z profilem wydawniczym. Publikujemy:

  • podręczniki akademickie,
  • prace dydaktyczno-naukowe,
  • podręczniki zawodowe (fachowe),
  • książki popularnonaukowe,
  • monografie (prace doktorskie i habilitacyjne),
  • materiały z konferencji naukowych, wykładów otwartych, sprawozdania z badań,
  • inne – wskazane przez zleceniodawcę.

Nabór artykułów do czasopism wydawanych przez Wydawnictwo WSB
Przesyłane artykuły powinny być zgodne z tematem przewodnim numeru.
Przyjmowane będą publikacje zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa WSB oraz odrębne, zgodne z wymogami czasopisma Studia Periegetica  –  wymogi edytorskie dla autorów Studia Periegetica

Tematykę, terminy składania i nabór artykułów koordynują redaktorzy naczelni.

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
redaktor naczelny: dr hab. Marek Dylewski prof. WSB w Poznaniu
e-mail: marek.dylewski@wsb.poznan.pl

„Studia Zarządzania i Finansów”
redaktor naczelny: dr hab. Magdalena Majchrzak prof. WSB w Poznaniu
e-mail: mmajchrzak@wsb.szczecin.pl

„Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”
redaktor naczelny: prof. dr hab. Paweł Szewczyk
e-mail: pawel.szewczyk@wsb.chorzow.pl

„Chorzowskie Studia Polityczne”
redaktor naczelny: prof. dr hab. Jan Kantyka
e-mail: zbik@world.pl

„Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej”
redaktor naczelny: dr Piotr Dawidziak
e-mail: piotr.dawidziak@wsb.poznan.pl

„Studia Periegetica”
redaktor naczelny: dr hab. Arnold Bernaciak, prof. WSB w Poznaniu
e-mail: arnold.bernaciak@wsb.poznan.pl

Publikacje Wydawnictwa WSB poddawane są recenzji oraz starannemu opracowaniu edytorsko-typograficznemu: redakcji merytorycznej, technicznej, korekcie – zgodnie z zasadami przyjętymi w edytorstwie publikacji naukowych. Po wykonaniu składu i łamania praca przekazywana jest autorowi do korekty autorskiej w celu akceptacji ewentualnych zmian i poprawek wprowadzonych przez redaktorów. Publikowane książki mają własną, niepowtarzalną szatę graficzną. Druk odbywa się w technice offsetowej lub cyfrowej, zależnie od nakładu.
Szczegółowych informacji udziela redakcja – tel. 61 655 32 48 lub 61 655 33 99.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych oraz praktyków gospodarczych.