Polityka naukowa

Strategia badań na wydziale Finansów i Bankowości

Strategia badań naukowych realizowana jest w oparciu o przyjęte przez Senat Uczelni plany naukowo-badawcze. Obejmują one rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeb środowiska i regionu, w tym lokalnych przedsiębiorstw i samorządu.

Prace badawcze prowadzone na Wydziale obejmują takie obszary jak:

  • Finanse i bankowość
  • Zarządzanie i marketing
  • Makro i mikroekonomia
  • Informatyczne wsparcie procesów biznesowych

Pewną miarą dotychczasowego dorobku naukowego i jego jakości może być przyznana Wydziałowi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoria naukowa, w oparciu o którą Wydział może ubiegać się o dotację budżetową na dofinansowanie prowadzonych badań. O jakości prowadzonych badań może również świadczyć włączenie Zeszytów Naukowych WSB do listy czasopism punktowanych i przypisanie publikowanym w nim artykułom 4 punktów.

Dalszy rozwój badań na Wydziale Finansów i Bankowości należy do priorytetowych celów Uczelni. Realizacji tego celu służy budowanie własnej kadry badawczej, wspieranie jej w osiąganiu kolejnych szczebli kariery akademickiej, tworzenie warunków instytucjonalnych do prowadzenia badań oraz włączanie do prac badawczych najzdolniejszych studentów.