rewitalizacja
rewitalizacja

Rewitalizacja

obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej

Informacje o projekcie

Projekt realizowany z  Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Beneficjent: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu.

Wartość projektu: 6 331 420,81 PLN

Kwota dofinansowania: 4 375 372,09 PLN

rewitalizacja

Opis projektu

Przedsięwzięcie wynika z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisane jest do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - UCHWAŁA NR LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania  z dnia 7 listopada 2017 r.).

 

Celem głównym rewitalizacji terenu u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki oraz przebudowy i adaptacji dwóch kamienic, na terenie zdegradowanym (położonych przy ulicy Ratajczaka 1 i 3 w Poznaniu) jest nadanie im nowych funkcji: społecznych, stymulowania przedsiębiorczości (w tym społecznej), edukacyjnych, naukowych i kulturalnych.

 

Projekt dotyczy przeprowadzenia rewitalizacji terenu u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu  w kontekście stworzenia kompleksu budynków Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (WSB), które wraz z obecnie wykorzystywanymi przez WSB zabytkowymi budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 5 oraz Ratajczaka 5/7 będą realizować funkcje przynależne Wyższej Uczelni, w szczególności funkcje edukacyjno-naukowo-kulturalno-usługowe oraz dodatkowo będzie on pełnił rolę siedziby Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej (dalej: CKPS) w dwóch zrewitalizowanych w niniejszym projekcie zabytkowych kamienicach przy ul Ratajczaka 1 i 3.

 

rewitalizacja

Za funkcjonowanie CKPS odpowiedzialna będzie WSB we współpracy z Partnerem projektu. Przedmiotem działalności CKPS będzie:

 • wsparcie badawcze: diagnoza potrzeb środowiska lokalnego, tworzenie strategii rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym ekonomii społecznej; badania marketingowe,
 • inkubacja przedsiębiorstw, w tym społecznych oraz wsparcie merytoryczne w ich tworzeniu i rozwoju,
 • pozyskiwanie wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w ramach realizowanych przez WSB i Partnera projektów,
 • wsparcie szkoleniowe podmiotów gospodarczych, w tym ekonomii społecznej w zakresie tworzenia i prowadzenia tych podmiotów,
 • wsparcie doradcze na rzecz przedsiębiorstw, w tym społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej związane z ich działalnością,
 • wsparcie promocyjne i marketingowe przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,
 • wsparcie edukacyjne na temat przedsiębiorczości i ekonomii społecznej dla uczniów oraz dla lokalnej społeczności,
 • działania sieciujące dla różnych grup podmiotów.
rewitalizacja

Opis inwestycji

Nieruchomości objęte niniejszym projektem zlokalizowane są na terenie Starego Miasta - są elementem szerszego obszaru powojskowego (w przeszłości obejmującego koszary wojskowe), ograniczonego ulicami Powstańców Wielkopolskich, Kościuszki i Ratajczaka.

 

Zespół budynków należących do wojska powstał w latach 1860–1880. Zespół koszar został wpisany do rejestru zabytków miasta Poznania pod numerem id 654346, numer rejestru a- 325 z 19.11.1992 roku.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

 • generalny remont  i renowacja dwóch zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka 1 i Ratajczaka 3 w Poznaniu,
 • renowację ogrodzenia od strony ul. Ratajczaka wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania,
 • wybudowanie 3 łączników między budynkami, w tym:
 • łącznik między kamienicami przy ul. Ratajczaka 1 i Ratajczaka 3 (poddawanych rewitalizacji),
 • łącznik między kamienicą przy ul. Ratajczaka 3 (poddawana rewitalizacji) a budynkiem użytkowanym przez WSB Poznań przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
 • łącznik między budynkami przy ul. Ratajczaka 5/7 użytkowanym przez WSB  a Powstańców Wielkopolskich 1,
 • utworzenie otwartej przestrzeni (w tym przeszklonej) między kamienicami przy ul. Ratajczaka 1 i Ratajczaka 3.
rewitalizacja