Szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej w oświacie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od ponad 20 lat  w swojej ofercie posiada szeroką i dopasowaną do potrzeb biznesu.  Wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom grona nauczycielskiego oraz Dyrektorów szkół Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w swojej ofercie posiada również szkolenia przygotowane specjalnie dla nauczycieli i kadry zarządzającej w oświacie.

Proponowana tematyka szkoleń dla Rad Pedagogicznych

 • Skuteczna komunikacja interpersonalna jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela (efektywne kontakty uczniami i rodzicami).
 • Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 • Skuteczne zarządzanie stresem w pracy nauczyciela.
 • Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej.
 • Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
 • Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (zadania szkoły i praktyczne rozwiązania).
 • Sytuacje kryzysowe w szkole (obowiązki placówki, algorytmy postępowania, praktyka szkolna, system reagowania w szkole).
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 • Ewaluacja w praktyce szkolnej (wykorzystanie wniosków z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, organizacja ewaluacji wewnętrznej, przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej).
 •  Awans zawodowy nauczyciela.
 •  Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
 •  Mediacje jako narzędzie w pracy nauczyciela.
 •  Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela
 •  Problem agresji w klasie/szkole (praktyczne rozwiązania).
 •  Zachowania agresywne uczniów – warsztaty reagowania na agresję.
 •  Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 •  Komunikacja wspomagająca i alternatywna dla uczniów z utrudnioną komunikacją werbalną.
 •  Edukacja włączająca.
 •  Rodzice partnerami szkoły.
 •  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 •  Wspieranie pracy wychowawczej nauczycieli – nagrody i kary czy konsekwencje?
 •  Nauczyciel – wychowawca (warsztat, superwizja).
 •  W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji – czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie.
 •  Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy dyrektora szkoły/nauczyciela.
 •  „Minimum informatyczne” współczesnego nauczyciela – obsługa Urządzeń multimedialnych i podstawowych programów informatycznych Przydatnych w pracy nauczyciela.

 

Dodatkowe proponowane tematy szkoleń dla nauczycieli:

 

Szkolenia dla Dyrektorów Szkół

Dyrektor szkoły jest postacią̨ kluczową z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Kierowanie szkołą jest procesem złożonym nie tylko z uwagi na wielofunkcyjność samej placówki (kształcenie, wychowanie, opieka, współpraca ze środowiskiem lokalnym itp.) ale również ze względu na wiele ról, którym musi sprostać jej dyrektor (min.: pracodawca, przewodniczący Rady Pedagogicznej, menadżer).

Dyrektor powinien przejawiać́ wysokie poczucie odpowiedzialności za szkołę̨ i umieć podejmować́ strategiczne decyzje co do kierunku jej rozwoju, mądrze wspierać́ pracę
i rozwój zawodowy nauczycieli, rozumieć́ szkołę̨ jako organizację ucząca się̨ oraz wykorzystywać́ wszystkie dostępne środki na rzecz podniesienia jakości jej pracy i rangi.

To zadanie niezwykle trudne.

Dlaczego ważne jest wsparcie?

Wielkowymiarowość wyzwań i ich liczba zwykle powoduje, że dyrektor pozostawiony sam na sam ze „szkolną rzeczywistością” wszystkie swoje siły przeznacza na realizację bieżących zadań. Często brak czasu a niejednokrotnie i umiejętności do stania się wizjonerem, mentorem, coachem, skutecznym menadżerem.

To aspekty zarządzania nadal nie poznane i równie często nie doceniane w oświacie. W korporacjach menadżerowie korzystają ze wsparcia. Dyrektor szkoły takiego wsparcia z punktu widzenia organizacji pracy raczej jest pozbawiony.

Co oferuje szkolenie „Master of School Managment”  ?

Szkolenie prowadzone w grupie dyrektorów szkół daje możliwości praktycznego kształtowania kompetencji, które jak się szybko okaże pozwalają na skuteczne zarządzanie, lepszą i bardziej komfortową organizację pracy własnej, samorozwój. Tutaj znajdziecie się Państwo w centrum zainteresowania. Tu Wasze potrzeby i problemy są najważniejsze.

Jak prowadzimy zajęcia?

Pracujemy warsztatowo. Ważnym aspektem jest tu superwizja, możliwość wymiany doświadczeń i wspólnego wypracowywania rozwiązań. Znajdziecie  się Państwo w gronie osób, którzy świetnie zrozumieją palące Was problemy (bo sami się z nimi borykają). Może ktoś już wcześniej znalazł proste, skuteczne rozwiązanie i warto z niego skorzystać?

Stajemy się przestrzenią do kształtowania nowych kompetencji, płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń.

Warto zainwestować w siebie i docenić swoje potrzeby!

Szkoła może tylko na tym zyskać.

Praca nauczyciela podlega ciągłej kontroli i ocenie. Z zawodem nauczyciela łączy się niewątpliwie pojęcie stresu. Od nauczycieli oczekuje się wzorowej postawy moralnej, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, a wreszcie wyposażenia uczniów w wiedzę i równoczesne kształtowanie ich postaw moralnych. Kodeks Etyki Nauczycielskiej określa, że zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju i doskonalenia ucznia jako osoby obdarzonej godnością. Ten sam kodeks wyraźnie określa, że to właśnie nauczyciele są w dużej mierze odpowiedzialni za kształtowanie społeczeństwa przyszłości. To wielka odpowiedzialność. Ważne jednak, aby nauczyciele nie odbierali tego oczekiwania jako brzemienia a nauczyli się dostrzegać i doceniać swoja ważną rolę w społeczeństwie. Wtedy te niewątpliwie trudne zadania staną się łatwiejsze do sprostania.

Specyfika pracy nauczyciela polega na funkcjonowaniu jego osoby w całej bardzo skomplikowanej sieci interakcji międzyludzkich (nauczyciel – uczeń, nauczyciel- nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, nauczyciel rodzic itd.). Te relację mają różną charakterystykę a ich wielość często wiąże się z potęgowaniem stresu i pojawianiem się wypalenia zawodowego.

Proponujemy Państwu krótkie skoncentrowanie czasu i uwagi na swojej osobie. Popracujemy nad zjawiskiem stresu w zawodzie nauczyciela, oswoimy, zdefiniujemy, wypracujemy wsparcie. Wyjdziecie Państwo z zapoczątkowanym procesem pracy nad swoim komfortem zarówno zawodowym jak i osobistym. Wskażemy drogę, pokażemy narzędzia   i zmotywujemy do zadbania o swoje zdrowie.